ഹിതയുടെ ഇറച്ചിക്കൊതി [Simona]

Posted by

ഹിതയുടെ ഇറച്ചിക്കൊതി

Hithayude Erachikothi Author Simona

Nm`§Ä NX¶p tbm]n… (AsS… B I§m]n¡v tks_ b\ns]m¶pw CÃtÃm..Ip½m A§v NX¶p tbm] tbmt^.. fWpgysW sfWs¡Xp¯m³)

tKmth«sâ]pw, `q]nth«sâ]pw, NqsX D*m]n^p¶ sNm¨p³{Xm¸nNapsX]pw, S_kmXv ko«n BXnsW N_¡m³ k¶ Sfnj³ sI¡tâ]pw (A§tWw ASnsâ FtX hwekn¨n^ps¶) Wn^´^fm] kns¯_n]`nsâ c`fm]n B^psX]mkpw F¶v NÀ¯mkntWm, Nm\n¸¿q^ntWm, F´nWv, At§]äw BäpNm ^mVmNrgv\Wv tbm`pw ]msSm^p bnXn]pfnÃm¯ GtSm H^p tW{´kmj³ CW¯n sb« kn¯v intSsX ka¡q_pÅ kmj¡pjn]n fpas]Xp¯p..

hwPSn B^ptXSms\¶ WnÝ]w, hz´w Nrgn]nXw WmX³ NÀgNÀ¡v bm«w tbm`pw km§msS Sp_¶p sNmXp¯, {bNrSn hvtWin]pw bt^mbNm^n]m] inSsb®nWpw D*m]n^p¶nsæn`pw kmj¡¶v tW{´³ Bkpsf¶v GSm*v D_¸m]n^p¶p…
ASnt¸m f¯³ Np¯n]m Np¼aw fpa¡m³ Im³hv CÃtÃm… t]Sv…. 😉 …

FWnsk]vhv…. inSsb®v PÀen\n B]n…. A½mSn^n knS¡`m]n^p¶p B ssKk NÀgNÀ WX¯n]n^p¶tS…

sZ]n`n WnÀ¯nw C^v¯nw sNXp¯nw NpWn¨pw f`^v¯nw WX¯ow, F´nWv, B b\n So^m¯ koXv sfm¯w Sp\n]nÃmsS C«v HmXn¨p sKÃns¡«v WX¯n ks^ B kn¯pNmaNÄ inSblpknsâ sNmSn bq_n kn¯n_¡n..
bp©¸mX¯nWp tbm`pw Wm\w k^p¶ tbm`pÅ, ]msSm^p f]kpfnÃm¯…. H^p KmSn kn¯n_¡Â…

emPy¯nWv GSm*v B tW^w B]t¸mtj¡pw W½psX bmkw sbm§¨w A`N-vhv Wm«n hz´fm]n k*nNapsX (sSän²^n¡^pSv ¹ohv.. k*n k*n…. fäSÃ) hvsb]À bmÀXvhv kn¡p¶ H^p NX]psX DXfØWpw B]n^p¶p….

B]SnWm A`N-vhnsâ NpXp½¡mÀ FÃm^pw fq¡¯v kn^ sk¨v…
“”””tim… A`N-vhnsW h½Sn¡\w…. Ak³ A¬Np«ym… N*m… Wm«n k¶Spw AkWpw sb®nWpw H¶n¨v b\n S^s¸Xp¯n… C§sW tk\w B\p§am]mÂ….”
F¶v NplpNplp¯p….

inSsb®ms\ “”NÀ¯msk…. sNm¨nWv N*m Sn^n¨_n]mkp¶ B^ptXw Jm] D*mk^ptS.. “” F¶v fWÊv Wn_ªv fp«n¸m]n F¶pw sskNpt¶^w k`n] k]_pw sk¨v fp«n Wn¶v Np^nlpk^¨p…

“”tk* tfmsa.. Cu k]_pw sk¨v Wo fpt«Â Wn¡³{Zn… Ntht^ C^p¶v k^¨m fSn”” F¶ A`N-vhnsâ A¸tâw A½¨otXw DbtUl¯nWv….

“”hm^fný¨n… NÀ¯mknWp fp¶n WmsfÃmw fp«n Wnt¡*k^ms\¶v”” inSsb®v fmwhw Sn§n NWw Sq§n] sW©n ssN sk¨v N®X¨v sfmjnªp…. hvtSm{Sw… A½¨nw A¸¨Wpw S` NpWn¨v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *