വിധു ഡോക്ടറാണ് 2 [അനു ആനന്ദ്]

Posted by

വിധു ഡോക്ടറാണ് 2

Vidhu Doctoraanu Part 2 bY അനു ആനന്ദ് | Previous Parts

 

 

BWWv NT]psX ^*mw emP¯nt`]v¡v NX¡pN]m\v. BUy emP¯n S¶ FÃmknV hiN^\kpw. t{bmÕmiWkpw CWn]pw S^psf¶p {bSo£n¡p¶p. sSäpNapw Np_kpNapw. Ds*¦n hU]w £fn]v¡pN. NTs]¡p_n¨pÅ Aen{bm]§Ä WnÀUm£\yw Sp_¶_n]n¡pN. ASp CWn]pÅ ^IWNÄ¡v {btImUWfmkpw F¶pÅ Nm^yw b_]mS_n]pftÃm. CWn H^p {bVmW Nm^yw þ “”C³shhpw scängnhkpw’ {bVmWfmkp¶ Cu NTNÄ. A¯^w NTNÄ b^nInSfmkm¯k^pw , ASn Cãkpw Sm`vb^ykpw CÃm¯k^pw U]kpsI]vSv km]n¡msS CSnÂWn¶pw CknsXk¨v Ss¶ bn·m_\sf¶v Atb£n¨p sNmÅp¶p.
BWµv t{bw.
knVp tZmÎÀ Ft¶mXv A§sW b_]m³ SpX§n]t¸mÄ Mm³ sbs«¶v AktamXv tImUn¨p.
“”””F´pkmXo… Wo b_]m³ tbmNp¶Sv Wnsâ tNmtaKnt`]pw timÌ`nt`]pw tNmþsZ³hpw, bmthjvÊpw s`Nv¨t_Êpw… tZmÎhpw Hs¡ tN_n Wns¶ Nan¨ Nm^y§amt\m Wo b_]m³ tbmNp¶Sv??
“”””AknXps¯ B^pw Fs¶ A§sW tN_n Nan¨ns«m¶pfnÃ. Fs¶ Fsâ KoknS¯n CSpks^ Nan¨tSm Asæn Nan]v¡m³ {lfn¨tSm.. BsN 2 tbs^]pÅq… – ”
“”””ASms^ms¡]mXo B 2 fim·mÀ !…….”
“”””Mm³ ASnsW¡p_ns¨Ãmw Wn§Ä¡v W¶m]n tdm²yfmkpw knVw FÃmw Wà knlVfm]nSs¶ b_ªp S^mw. bt£ Ct¸mjÃ. bn¶oXv…
F³_ b^ntlmVWNsams¡ Njnªv!. Ct¸mÄ BUyw W½Ä k¶Nm^yw WX¡s«. ASpNjnªmkmw dm¡ns]ms¡ tbms^ ….?”
“”””F¶m FÃmw Wnsâ Cãkpw So^pfmWkpw tbms`]mNs«…..Wo]tà tZmÎÀ, M§Ä sk_pw tbgy³_vhp fm{Sftà Ct¸mÄ. Bt« Ct¸mÄ CknsX Wo F´pkm sI¿pkm³ Dt±ln]v¡p¶Sv ” F¶p H^psI_p WnÊim]St]msX b_ªp.
“”””Mm³ b_ªn^p¶ tbms` BUyw FWn]v¡v tI«sâ ss`wPnNmk]k§saÃmw Sp_¶pN*v b^ntlmVn]v¡\w. ASpNjnªv CkapsX]pw . ASnWptlgw, ASnsâ _nhÄ«_nªSnWp tlgw. dm¡n {Xoäpsf³_pNsa¡p_n¨v Wfp¡p bn¶oXp So^pfmWn]v¡mw. l^n ASnWp BUyw tI«³ Sp\ns]Ãmw Ajn¨v fmän F³_ N¬hÄ«nRv tXdnanWp fp³bn k¶pWnt¶ tkPw!”’
FWn]v¡kapsX fp³bn bn_¶bXn k¶pWn¡p¶SnWp Wà ht´mgw fm{Stf DÅm]n^p¶p F¦n`pw ASp bp_tf Nm\n]v¡msS H^psI_p I½Â fpO¯v k^p¯nsNm*v… sI_p Wm\t¯msX AktamXp tImUn¨p
“”””Ct¸mÄ Ss¶ Ajn¡\tfm..! ”
“”””bn¶ÃmsS!. tI«³ Fsâ fp¶n`m\p Wn¡p¶Sv… F¶ tSm¶Ã§p fmäv…GtSm H^p tZmÎ_psX fp³bn Wn¡pkm F¶pfm{Sw In´n¨m fSn ! Mm³ tI«³_ sb§ams\t¶m, tI«³ Fsâ hz´w tI«Wms\t¶m… F¶pÅ tSm¶sÃm¶pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *