ഗ്രാമ ദൃശ്യങ്ങൾ [മാലതി ഡേവിഡ്]

Posted by

ഗ്രാമ ദൃശ്യങ്ങൾ

Grama Drishyangal bY Malathy David

ko*pw fm`Sn tZknZnsâ N¬hÄ«nRv _qfnÂWn¶v….

CSv SoÀ¨]m]pw Fsâ N¬hÄ«nRv _qfns` NT]Ã. Fsâ H^p ]pk hpir¯nÂWn¶pw tN«Sm\v. fp¼m]ns` H^p shfnWm_n bs¦Xp¯n«pÅ fX¡]m{S]nÂ, sKäv F]_ns` 19 F hoän`m]n^p¶ Fsâ hi]m{SnNWm]n^p¶p 19 E ]ns` hpµ^Wm] B sI_p¸¡m^³. kas^s¸s«¶v AXp¯pÅkt^mXv b^nI]w Ømbns¨Xp¡p¶ DÃmhkmWm] B sI_p¸¡m^³ {cm¦vcÀ«ns` C´y³ FwdÊn]n H^p D¶S DtUymPØWm\v. AkVn¡m`s¯ Ssâ Øn^w ]m{S]m\nsS¶v A]mÄ AenfmWt¯msX b_ªp. Wfp¡]msa ^mip F¶v knan¡mw. H^p N¬hÄ«nRv ssht¡maKnÌms\¶v Mm³ b_ªt¸mÄ, HmN-vhvtcmÀZns` tPmÄZv sfZ`nÌm] B sI_p¸¡m^³ DÅpSp_¶v In^n¨p. 19 D hoän BanÃmSn^p¶SpsNm*v hzS{´fm]n A]mÄ, hz´w NT, f_NanÃmsS Ft¶mXpb_ªp.

sh³{X sh{N«_nt]än DtUymPw Nn«n ZÂin]nt`¡v b_n¨pWXpt¼mÄ ^mip`nsâ Aѳ, sWXpf§m«ns` H^pÄWmX³ {Pmf¯ns` tk^pNÄ b_ns¨_n]m³ Nq«m¡n]nÃ. ASpsNm*pSs¶, A½]psX sNm¨n]nt`¡Ã, AÑsâ sWXpf§mt«¡m\v Hmt^m AkVn¡m`kpw ^mip HmXns]¯n]n^p¶Sv. AÑsâ GN htimU^n]psX ko«nÂ, AkVn]psX AkhmWUnkhkpw BtQmgn¨tlgw fm{Stf Ak³ Sn^n¨p tbmNpfm]n^n¶pÅq. AksW¡mÄ fq¶pk]Êp fq¸pÅ, A½m]n]psX fNÄ tfQ]m]n^p¶p Aksâ Gäkpw AXp¯ Nq«pNm^n. (Akant¸mÄ hn`n¡¬km`n]ns` F³KnWo]_pw ^*pNp«nNapsX A½]pfms\¶v Ak³ bn¶oXv b_ªp). Ct¸mÄ Wm«n Bs^ms¡]p*mkpsf¶ Fsâ tImUy¯nWv H^p bp©n^nt]msX Ak³ f_pbXn b_ªp,
“”””Øn^fm]n B^pfnÃ. bt£, Ct¸mÄ tfQ k^pw. A½m]n]pw A½mkWpw f^n¨p. tfQ]psX htimU^³ Bhv–t{X`n]]n Øn^Smfhfm\v. B*ns`m^n¡Â Wfp¡v Nq«nfp«m³tk*n fm{Sw Akam koXv hq£n¡p¶p”. Aksâ N®pNans` Sna¡w Fs¶ AUv–epSs¸Xp¯n. “”””AÑsâ NpXpwdt¯mXv C{S]pw Aäm¨vsfâv D*mkm³ Ft´ Nm^\w?” Mm³ tImUn¨p.
“”””BUys¯ Npt_t]s_¡m`w AknXs¯ IpäpbmXpw A½m]n]psX]pw Wm«pNm^ptX]pw hvtWikpw Hs¡¯s¶]m]n^p¶p Nm^\w. bn¶oXv ASv tfQt]mXpÅ AXp¸w fm{Sfm]n. C¶v MmWknsX F¯pt¼mÄ tfQ AknsX k¶n«p*mNpw. H^mjv¨ Njn]pt¼mÄ M§Ä koXpbq«n ^*nXt¯¡v tbmNpw, AXp¯ kÀgw k^m³tk*n fm{Sw”. Aksâ N®pNÄ Sna§n.
Fsâ fWÊns` fWxlmhv{SÚ]psX hwl]emkw N®pNan km]n¨n«mkpw, ^mip b_ªp,
“”””fm`Sn In´n¡p¶Sv l^n]m\v. \` fr` too ^ios` ln `v`ry fsp`^ts “”.
AkWSv b_]m³ SpX§n.

bSnknWp N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *