കുടുംബ പുരാണം [Manu]

Posted by

കുടുംബ പുരാണം

KUDUMBAPURANAM BY MANU

Fsâ tb^v ^mipÂ. Mm³ ¹hvXpknWv bYn¡p¶p. FWn¡v H^p tI¨n]pw A½]pw fm{Sw HÅp. Fsâ Aѳ FWn¡v 5 k]hv DÅt¸mÄ f^n¨p. H^p f^^l_`nt B]n^p¶p. AÑWv hÀ¡mÀ tKm`n B]n^p¶p. AÑsâ f^\w WX¶Sv tKm`n]n C^n¡pt¼mÄ B]Sp sNm*v A½¡v tKm`n `en¨p. A½ hnkn FWvKnWoÀ B]Sp sNm*v b©m]¯n Htkjvhn]À B]n B\v tKm`n Nn«n]Sv. Cs¸m Iocv FWvKnWoÀ B]n. ASymklyw Wà ^oSn]n ssN¡q`n Hs¡ Nn«p¶ Nq«¯n B]Sv sNm*v M§Ä Cs¸m hm¼¯nNw B]n Wà Wn`]n B]n. b_ªp b_ªp A½s] b^nI] sbXp¯n]nÃtÃm. A½]psX tb^v `£v–fn. tb^v tbms` Ss¶ `£vfn Ss¶ B\v ‘A½. A½¡v Cs¸m 40 k]hv B]sS HÅp. 19 k]hpÅ H^p tfmapw 17 k]hpÅ H^p tfmWpw Ds*¶v B^pw b_]nÃ. Wà AX¡kpw HSp¡kpw DÅ H^p WmX³ hpµ^n. tI¨n]psX tb^v t^kSn. t^kSn W£{S¯n bn_¶ H^p hpµ^n Np«n. A½]psX Asà tfmÄ, Nm\m³ ASn hpµ^n Ss¶. Ct¸mÄ timÌ`n Wn¶v sf¡mWn¡Â FWvKnWo_nRv bYn¡p¶p. hwl]nt¡* m`^k _m\n Ss¶. Aѳ f^ns¨¦n`pw AÑsâ ko«pNmÀ M§ÄNv F´v Bklyw Ds*¦n`pw HmXns]¯pw. {btSyNn¨p sk`yÑWpw NpXpwdkpw bns¶ fp¯ÑWpw. AkÀ M§apsX ko«n Wn¶v Np_¨Ns` B\v Smfhw. fp¯Ñ³ CX¡nsX M§apsX ko«n k¶v Wn¡m_pw D*v. fp¯Ñ³ Cs¸m 4 f¡apsX]pw koXpNan fm_n fm_n B\v Wn¡p¶Sv. B Nq«¯n 2fs¯ fNsâ koXm] CknsX]pw 2 3 Unkhw CX¡v Wn¡pw. Ct¸mÄ Fsâ NpXpwd¯nsW bän H^p Vm^\ Hs¡ Nn«n]ntÃ. CWn NT]nt`¡v NX¡mw AsÃ?……… Mm³ b_ªtÃm Cs¸m ¹qÌpkn B\v bYn¡p¶Sv F¶v. Wn§Ä¡_n]mt`m Nps_ t{bmKÎv Hs¡ sI¿m³ D*mNpw F¶v. sWän tWm¡n tNm¸n AXn¡msS C¶s¯ Nm`¯p t{bmKÎv H¶pw sI¿m³ bänÃtÃm. A§sW hv–Nqan Wn¶v Nn«n] t{bmKÎv FjpSm³ B]n Fsâ tcm¬ FXp¯v shÀ¨v sI]vSt¸mÄ B\v Fsâ tcm\ns` sWäv SoÀ¶ knk^w Mm³ A_nªSv. Mm³ tWs^ A½]psX tcm¬ FXp¡m³ B]n A½]psX fp_n]nt`¡v sI¶p.FWn¡v Cu AXp¯m\v hz´fm]n hvfmÀ«v tcm\v km§n]Sv. ASpks^ A½]psX tcm\v Ss¶ B]n^p¶p MmWpw Dbt]mPn¨Sv. AknsX H¶pw tWm¡n]n«v tcm¬ N*nÃ. tWs^ AXp¡a]n sI¶p. A½ As¸m Nq¡nRv sI]vSpsNm*n^nt¡À¶p H¸w tcm\n`pw Ft´m sI¿p¶p*v. Mm³ A½t]mXv tImUn¨p……”” At½ tcm¬ H¶p St^m. H^p t{bmKÎv sI¿mWp*v. Fsâ tcm\ns` sWäv SoÀ¶p. “”…. “” ASnsW´m Wo t{bmKÎv sI]vtSm. t{bmKÎv Njnªp At¸mÄ Ss¶ S^\w tNt«m AÃmsS ASn Np¯n C^n¡tÃ. FWnNv ImÀKv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *