രാക്ഷസീയം [SAJAN]

Posted by

രാക്ഷസീയം [SAJAN]

RAKSHASEEYAM BY SAJAN

D¨ sk]n fpO¯Xn¨t¸mÄ B\v Mm³ F\oäSv . shfÌÀ FN-vhmw FÃmw Njnªp . CWn H^p fmhw t{dNv B\v . timÌ`n DÅ fn¡ BapNapw tbm]n . St`¶v skÅfXn DÅSv sNm*v Mm³ tbm]nà . ko«n tbm]m kÃm¯ tdm_Xn B\v . DXp¯ fp*p Nm\mWnà . AXp¯v hn_n NnX¸p*v . tgmÀ«nWv fpNan Aksâ dÄKv sbm§n Wn¡p¶p . bnXn¡m³ ssN S^ns¨¦n`pw sI]vSnà . timÌ`n DÅ Nan H¶pw SpX§n]n«nà . F§mWpw {blvWfm]m WmXv sfm¯w A_n]pw . F¶m`pw timÌ`ns` BØmW Np*Wm] cmhn`nsâ km]n sNmXp¯n«p*v . ASnknsX DÅ fn¡ Bapw sNmXp¯n«p*v F¶pÅSv b^hyfm] ^ihyfm\v . H^p hnP^äpw N¯n¨p tXm]v`änän tbm]n . Sq_n sNm*n^n¡pt¼mÄ bSnkv tbms` ss{PWvZ^v Hm¬ B¡n . Np_¨p sI¡·ms^ im]v A]¨p . Hä F¶SnWpw Nan]v¡m³ hv–T`fnà . DÅk·ms^ H¶pw Nm\mWpw sNmÅnÃ

s`rv`ntsdoad afii`ndfnj`i Fs¶m^p sFZn . A©p I^¡p sI_p¸ ¡mÀ B\v s{bmssc bnNv . fpO¯p sb]nâv AXn¨n«p*v . A©pw Kn½·mÀ . tc¡v B]n^n¡pw . AÃmsS A©p tb^v tIÀ¶v A¡u*v SpX§ptfm . F¶m`pw Ip½m H^p Xm¸v AXn¨p .

im]v

it`m

fj`

21

hv–T`w

sNmÃw . hv–T`w Dt*m ?

D*v .

Wn§Ä A©p tb^mt\m . bnNv Nm\n¡ptfm

A©p I^¡p tI«·mÀ . 25 k]hp tSm¶n¡pw . gÀ«v CXs¯ Wn`vNp¶ tcmt«m . sNmssX¡Wm Bs\¶v tSm¶p¶p . N*m bj] dmNv hv{Xoäv tdm]vhnsâ BÂdw NkÀ tbm`pÅ H^p tcmt«m . N*p Np_¨p Njnªt¸mÄ . Zn`oäv B]n . Mm³ Fsâ tcmt«m]pw sNmXp¯p .

F´m ss`N-vhv .

v`rsftli` . N fm op`n .

fr` you lnto ]_sm ?

Mm³ H¶v sM«n . hwekw tbm¬ sshän N*n«p*v F¶ÃmsS sI]vSn«nà .

I`v`r trl`_ lt . But i`t’s s“

\` fii fr` mfst`r top . \` kfv` pif^` n`fr myosr` .Wfps¡m^p {Xn¸v tbmNmw .

Mm³ Ip½m HsN b_ªp . bns¶ Zosä]nÂhv b_]mw F¶v b_ªp fp§n . sskNn«v Hm¬ss`³ B]t¸mÄ AkÀ ko*pw k¶pw .A©p Unkhs¯ {Xn¸v . FÃm In`kpw Ak^psX kN . F´m]m`pw H^p fmht¯¡v CWn b\n H¶pfnà . F¦n tbmt]¡mw . Mm³ W¼À sNmXp¯p . bntä¶v s_Zn B]n^n¡m³ b_ªp . bntä¶v H^p Ko¸n H^p tI«³ k¶p . tcmt«m]n N* BÄ Ss¶ B\v . bs£ tcmt«m Cs¸m Zn`oäv B]n . k*n NmänWXp¯p F¯m_m]n . bs£ At¸mta¡pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *