വിധു ഡോക്ടറാണ് 1 [അനു ആനന്ദ്]

Posted by

വിധു ഡോക്ടറാണ് 1

Vidhu Doctoraanu bY അനു ആനന്ദ്

 

“” NpXpwdhwPfw ‘ F¶ Wo* NT]v¡v H^p Sm¡m`nN kn^mfw C«psNm*v , fsäm^p bpSn] NT]nt`]v¡p NX¡p¶p. bpSn] NT]pw bj]³ tbms` sskkn²yfmÀ¶ , FÃm tI^pkNÄ tIÀ¶v…. sN«p_¸pÅ SpXÀ emP§Ä Wn_ª H^p kySyhvS Wo*NT Ss¶ B]n^n]v¡pw. fp³bv S¶ FÃm hiN^\kpw t{bmÕmiWkpw CSnWpw WÂNpsf¶p {bSo£n¡p¶p. Aen{bm]§Ä F´pSs¶
B]m`pw Sp_¶v FjpSn A_n]n]v¡pN. CSpks^ WÂNn] bn´p\]v¡pw {btImUW§Ä¡pw H^n¡ÂNqXn Wµn b_ªp sNm*v…. tf`n`pw NqXpSÂ
hiN^\§Ä D*mkpsf¶p knlzmhfÀ¸n¨v SpX§t«….
lhvSfms]m^p cmfn`nþC³shäv NT]pfm]m\p ,SpX¡¡m^Wm] MmsW¶ bpSn]
Fjp¯pNm^³ Gs_ kySyhvSSNtamXpw bpSpfNtamXpw Cu sshänt`]v¡p NX¶p k^p¶Sp. Fs´¦n`pw sSäpNÄ Npä§Ä k¶ptbm]n«ps*¦n hU]w £fn]v¡pN. “”””C³shhv ‘ CãfnÃm¯kÀ U]kpsI]vSv CSp km]n¡msS
CSnÂWn¶p fm_nWn¡pN. Wn§saÃmk^ptX]pw hzmen{bm]§Ä Sp_s¶jpSpN.
AWp{Pin]v¡pN. !
BWµv
knkminSWpw Ct¸mÄ H^p Np«n]psX bnSmkpfm] Mm³ {bVmWs¸« H^p _u\nÂ
N¼yq«À F³KnWo]_m]n tKm`n tWm¡p¶p. NjnªNm`§an hwekn¨Spw
Ct¸mÄ hwekn¨psNm*n^n¡p¶Spfm] Npt_]VnNw lbvSkpw…^hN^kpw….
t^mfm©f\n]n¡p¶Spfm] hwekb^¼^NapsX AWpekNTNam\p MmWnknsX
FjpSpkm³ SpX§p¶Sv.
knVp K]vWmTv , ASms\sâ hÀÆhzkpfm] Ht^ H^p sb§apsX tb^v. Mm³ knKp K]vWmTv. tN^a¯ns` A_n]s¸Xp¶ H^p KnÃ]ns` H^p {bVmW Ø`¯p Wn¶pw NT SpX§p¶p.
knVp tZmÎ_m\v . AkÄ iuhv hÀK³hn Njnªv tZmÎ_m]n {bmÎohp sI¿m³ AhnÌâv tZmÎ_m]n tNm«]t¯¡p k^p¶ hf]¯m\p Fsâ
AWpek§Ä SpX§p¶Sv. AkÄ hÀ¡m^ptUymPØ^m]n^p¶ M§sX
ZmZotX]pw f½otX]pw Hätfmapw Fsâ Ht^s]m^p sb§apfm]n^p¶p. A¶v
AkÄ iuhv hÀK³hn Njnªv CknsX Yu\n H^p timhvbnä`n {bmÎohnWm]n N]_ot« D*m]n^p¶pÅq B kÀgw .M§sX ZmZosX H^p {c*nsâ timhvbnä`n ….ZmZosX s_¡sfâ_n Nn«n] Im³hnÂ
N]_n]Sm]n^p¶p AkÄ. MmWpw knVpkpw ,ZmZotX]pw f½otX]pw NqsX tNm«]¯nWXp¯pÅ fsäm^p _u\n bj] S_km«pko«n SmfÊn¡pN]m]n^p¶p, knVp {boZn{Pn Njnªv sfZnhnWpw Mm³ F³KnWn]_n§nWpw. tbmNp¶Spks^. bn¶oXv bYn¯w Njnªv tNm«]¯pSs¶ tKm`nNn«n Mm³ fX§n k¶pNjnªt¸mtj¡pw knVpkpw 5kÀgs¯ sfZnhn³ bqÀ¯n]m¡n tNm«]t¯¡p k¶p. Cu hf]w In` {blvW§an sb«ptbm] FWn¡v
FÃmk^ptX]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *