വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി 2 [Reshma Raj]

Posted by

വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി 2

Vedakkakki Thanikkakki Part 2 bY Reshma Raj

 

BUyw NT tbmÌv sI]vSp hiN^n¨ NºnNp«Wv Wµn t^Os¸Xp¯p¶p, bns¶ Wà N½âv S¶v t{bmÕmin¸n¡p¶ km]WNmÀ¡v Wµn]p*v.. Cu bmÀ«n N¼n Np_km\v F¶m`pw D*v..
………….. SpXÀ¶v km]n¡pN…………
A§sW _qfn tbm]n Fsâ tdmZn]n t`mg³ tS¨p H^p fp*pw dWn]Wpw C«p, fWbqÀÆw sK«n Hjnkm¡n hf]w 1.30 B]ns«mÅp FÃmk^pw Sn^n¨p k^m³ 4 f\n F¦n`pw BNpw, F§mWpw H^p Nan NqsX Nn«n]mt`m, H^p Unkhw sNm*v F{S Sk\ bs£ tkUW]ps*¶v bmkw tddn Bân b_]p¶p. fmh§am]n Fsâ Np® bm Naªn^p¶ B fmUN l^o^w Mm³ BhzUn¨p Nan¨p, Np®¸m`v bq_n Wnt£bw WX¯pN]pw sI]vSp. Mm³ _qfn Wn¶pw bp_¯n_§n AXp¡a]nt`¡v sI¶p bj] S_km«pkoXv B\v M§aptXSv, k`n] AXp¡a, b¯m]¸p^, WXpfpäkpw A§sW tbmNp¶p. fj]n WXpfpä¯p tddn Bâns] H¶v bN skan¨¯n Nan¡m³ B{Piw tSm¶n, bs£ CWn C¶p F´pw sI¿m³ h½Sn¨pS^pw tkUW DÅSnWm Np® bqän N]äm³ h½Sn¡nÃ. H^p N\¡nWv ASv WÃSv Ss¶]m\v Fsâ Np®¡v Wà tkUW]p*v N¶nb®`n Mm³ B{Nm´w Nm«n. AXp¡a]n tddn Bân CÃ, Atbmjm\v bp_¯pÅ kn_Npbp^]v¡p AXp¯p¶p lÐw tN«Sv, sI¶t¸mÄ NpWnªp Wn¶v kn_Np FXp¡p¶ tddn Bâns] B\v Mm³ N*Sv. lÐfnÃmsS bp_Nn sI¶p B fÂtPmk fm¼j§sa bq*X¡w sN«nbnXn¨p. tddn Bân sb«¶v NpS_n fm_m³ {lfn¨p ,FXn tddn HSp§n Wn¡v Wo Fsâ em^y]m\v Ct¸mÄ. tfmsW Bs^¦n`pw Nm\pw Wfp¡v AN¯p tbmNmw. Mm³ S`]m«n sNm*v kn_Np FXp¯p WX¶p bp_Nn tddn Bân]pw. AXp¡a]n Wn¶pw FWn¡v H^p sfm´ bm S¶p ASv NpXn¡pt¼mÄ FWn¡v fWhn`m]n ASn A*nb^n¸v dmVmw C«n«p*v, A`vbw NpXn¨n«v Mm³ tddn BânNv sNmXp¯p CWn Fsâ em^y NpXn¡p. tddn Bân sfm´]pfm]n WXpfpät¯¡v WX¶p Mm³ bp_sN]pw. AknsX Sn*n C^p¶p Mm³ tddn Bâns] Im^n C^p¶p. tddn Bân A`vbw bm km]nt`¡v Nfnjv¯n]tbmÄ Mm³ d`fm]n S` bnXn¨p FWn¡v tWs^ k¨p Ip*pNan Ipwdn¨p, At¸mtj¡pw km]v Sp_¶v tddn Bân bm Fsâ km]nt`¡v WÂNn. B Wnfng§an S`]n Ft´m H^p Bhàn N]_n.. ASymklyw Ipf¶ NaÀ B\v tddn Bân]psX Ip*nWp, N^n FjpSn] Nmfw Spap¼p¶ D*N®pNÄ, 34 sshhv tSm¶n¡p¶ fm_nXw, Fsâ N¿n Nn«n]ntà CWn fm_nXw k`p¸w NqXp¶Sv A¦napw Bân]pw l^n¡pw Sn^n¨_n]pw. At¿m CSv ks^ tddn Bâns] b¨¡v B\tÃm Nan¨Sv CWn F§mWpw PÀen\n BNptfm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *