ഞാനും അമ്മായിയമ്മയും ഭാര്യയുടെ ചേച്ചിയും

Posted by

ഞാനും അമ്മായിയമ്മയും ഭാര്യയുടെ ചേച്ചിയും

NJANUM AMMAYIYAMMAYUM BHARYAYUDE CHECHIYUM BY RAHUL

 

Fsâ tb^v ^mipÂ. 35 k]Êm]n. Mm³ CknsX Fsâ em^y]psX tI¨n]pfm]pw A½]pfm]pw WX¶ Nan B\v b_]p¶Sv. FjpSn lo`w CÃmt¯m*v F§sW B]n So^pw F¶_n]nÃ. Fsâ Ø`w b_]p¶nÃ. In`t¸m cmfn`n BapNÄ¡p fWhn`mt]¡pw. F´m]m`pw N`ym\w NjnªnXv Ct¸m Gjp sNmÃfm]n. H^p tfm³ D*v. Fsâ tKm`n Ø`w em^ykoXnWXp¯m]Sp sNm*v ko¡v tZ]vhv AknsX B]n^n¡pw. Fsâ ko«nt`Nv `okpÅt¸mÄ B\v tbmNm_v. F´m]m`pw FÃmt^]pw tbms` N`ym\w Njnª Nm`§an M§Ä Wà Nan Nan¡pw. FWn¡v Bs^¦n`pw A_nªp sNm*v Nan¡pN F¶Sm kas^ CãfpÅ Nm^yfm.
fn¡km_pw AkapsX A½¡m\v B emPyw D*mNm_p. Wà hu*n Ss¶ Mm³ AXn¡m_pÅSv. FWn¡_n]mw AkÀ ASv tNÄ¡pw F¶v. AXp¯ _qfn ‘A½ D*v AkÀ tNÄ¡pw Fs¶m¶pw AkÄ HmÀ¡nÃ. Akapw Wà hiN^\fm\v. F´v Nan¡pw h½Sn¡pw. Fsâ kÀ¡v ssXw D¨¡v H^p f\n fpS ^m{Sn H³bSv f\n ks^]m\v. em^y]pw tKm`n¡v tbmNp¶p*v . ^mkns` b¯p fpS B^v ks^. bN ssXw M³ fn¡km_pw AkapsX A½s] ka¡m³ tWm¡pw. ASnWp tk*n Ss¶]m\v ^m{Sn]ns` NanNÄ Aks^ A_n]n¡p¶Sv. CWn em^ys]]pw A½s]]pw Np_n¨ b_]mw. Fsâ em^y Wà skap¯ Wà tg¸v D*v. 34 {dm©pw bmân 95 B\v. Wà tg¸v DÅ fp`Napw Np*n]pw.
AkapsX ‘A½ Wà H¯ H^p I^¡m\v. Ak^psX cmfn`n sfm¯w A§sW]m\v. Wà SXn D*v. k`n] fp`Nsa. k`n] Np*n. BÀ¡pw N*m SmsW skÅw tbmNpw. Ip½m b_]p¶SÃ. Fs¶ tbms` Nps_ BapNÄ D*mNpw Wà SXn]pÅ hv{SoNsa Nan]v¡m³ CãfpÅkÀ. A¯^¡mÀ¡v CãfmNp¶ I^¡v. eÀ¯mkv tW^s¯ f^n¨s¯m*v F´]m`pw CuNm^y¯n b«n\n]m\v. AsSÃmw A_nªpÅ Nan]m\v M³ Nan¨Sv. bns¶ ^*mfs¯ hv{So sskcv A½]psX tI¨n]psX fNsa. AkapsX Fsâ A½m]nA½s]tbms` H^p H¯ I^¡m\v. A¶v 35 k]hpw D*v.
BUyw A½m]n A½ ]pfm]pÅ Nan b_]mw. F¶pw Mm³ b_ªntà ^m{Sn A½m]n A½s] A_n]n¨pÅ b\n]ms\¶p.
bns¶ ^mkns` FWn¡v ssXw D*tÃm. AkÄ Npan¡p¶SnWp fp³bv F¶pw FWn¡v km]n FXp¯p S^pw. ASpw AkÀ A_n]pw. Mm³ b`t¸mapw {l²n¡m_p*v. bn_Nns` KW`n NqXn H^mÄ Hanªp tWm¡p¶Sv. H^p Unkhw F\o¡m³ tW^w sskNn. ASpsNm*v ^mkn`s¯ km]ns`Xp¸v WX¶nÃ. AkÄ tbm]n. Mm³ Aksa tcm\n knan¨p. A½m]nA½ tNÄ¡m\v Fsâ `Nv–gyw. AkÄ b_ªp F¶ ssN sNm*v AXn¨p Natªm F¶v. At¸m M³ b_ªp bns¶ Mm³ F´nWm Wns¶ sN«n]Sv F¶v. WnW¡`v H^p AWn]¯n tbm`pfnà skÅw N`]n¡m³ F¶v, F¶ tbm]n A½t]mXv b_ F¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *