മയിൽ‌പീലി [KOchoonj]

Posted by

മയിൽ‌പീലി

Mayipeeli By KOchoonj 

{bn] km]W¡mt^mXv.. CSv H^p {b\] NT B\v.. AWpekn¨Spw N*Spw tN«Spw b`^pw b_ªSpfm] hwek§sams¡ fWÊn DXs`Xp¯ H^p NTt]mXv Nq«nt¨À¡m³ {lfn¡pN]m\v Mm³.. CSv Wn§sa F{St¯maw SrbvS^m¡pw Fs¶Wn¡_n]nÃ… Wn§apsX Aen{bm]w F´mt\`pw ASv Sp_¶p b_]pN.. ASnWmWph^n¨p Fsâ bnjkpNÄ Mm³ Sn^p¯mw…

hvtWibqÀÆw sNm¨qMv…

…….

AXp¡a b\n]psX Sn^¡n`m]n^p¶p ^mVnN..hf]w B_p f\n BNm_m]n^n¡p¶p.. AkÄ kn_Np AXp¸nt`¡p Np_¨pNqXn SÅnsk¨p DuSn.. AXp¸n`vWn¶pw bpN]m\v D]^p¶Sv.. AkÄ ko*pw DuSn.. C{bmklyw A`vbw Im^w b_¶p AkapsX N®n ko\p.. AkÄ N®pNÄ ssNsNm*p sbm¯n…

“”tim… Wmlw.. sâ N®m… MmWnknsX CÃm¯t¸m Ss¶ WnW¡v fj sb¿n¡\fm]n^pt¶m… CSv Njnªp Fs´ms¡ b\n NnX¡p¶p sâ N®m..”” AkÄ N®v Sn^pfns¡m*p A_n]msS b_ªptbm]n.. C¶s` tNmtaKn B]n^p¶t¸mjm\v fj sb]vSSv.. bp_¯m]n^p¶ kn_sNÃmw WWªp.. B WWª kn_Nm\p AXp¡a fpjpk³ bpNf]fm¡p¶Sv… sbm¯n] ssNNÄ bn³k`n¨p AkÄ N®pNÄ bSns] Sp_¶p.. N®n`vWn¶pw NpXp NqXm skÅw k^p¶p*v.. BsN H^p bpN¨n tbms`.. F¶m`pw tW^w Na]m³ Cà F¶kÄ¡p A_n]mw..

^mVnN Nªn¡`¯n Wn¶pw A`vbw Nªn Skn]n tNm^n ssNsNm*p bo¨n tWm¡n..

“”tim.. sk´p… “”AkÄ BßPSw sI]vSp.

“”FXo fqsSkn… FknsX tbm]n b*m^X§n NnX¡pkm Wo… “” AN¯pWn¶pw tUgy¯n DÅ B lÏw bp_t¯¡p k¶p..

“”Um k^p¶p As½…”” AkÄ DÅn D]À¶ tbXnt]msX b_ªp..

“”sâ N®m.. A½ FjptWäp.. FWn¡v k¿…CWn hz^yw S^nÃ… “” ASpw b_ªp AkÄ B tbXn]n Nªn¡`w AXp¸n`vWn¶pw FXp¯pfmän.. sk_pw N¿m FXp¯t¸mÄ sbmÅn] ssN¯`w AkÄ km]n sk¨p.. F¶n«v tkUW sNm*v NpXªp..

“”Fs¶ H¶v knan¨qsX N®m.. C§sW C«p W^Nn¸n¡p¶Sn`pw tdVw ASm.. “” AkÄ H^p Wnfngw In´n¨p.. “” tk*.. AÑWpÅ Nm`w ks^s]¦n`pw Nãsb«ms\¦n`pw Kokn¡\w.. ASv Njnªp f^n¨m`pw tk*nÃ..”” AkÄ Bt^msX¶nÃmsS b_ªp..

AkÄ tkPw Ss¶ tbm¯Xp¸n sk¨n^p¶ Im]N`¯n Wn¶pw Im] ¥mÊnt`¡p bNÀ¶p.. ASn H^p hvbq¬ b©m^]pfn«p Ca¡ns]Xp¯p..

“”Im] D*m¡m³ CWn WnW¡v Nn\_p Npjn¨p skÅw FXp¡t\mXo….. “” AN¯p Wn¶pfpÅ lЯnWp NXp¸w NqXn..

“”Um k^p¶p… “” ASpw b_ªp ^mVnN Im]]pfm]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *