ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി [JOSEPH BABE]

Posted by

ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി

DOCTOR AUNTYUDE PARTY BY JOSEPH BABE

N`ym\w Njn]p¶SnWp fpt¶ Ss¶ H^p Nan F¦n`pw H¸n¡\w F¶v B{Pin¡p¶ C¶s¯ ]pkS`fp_]n sb« In`^n H^mÄ B\v MmWpw. Unkyt{bfw F¶ tNm¬shbvän H¶pw FWn¡v knlzmhw CÃ.shN-vhv FN-vhvbo^n]³hv sI¿m³ tk*n B\v Mm³ H^p¯ns] t{bfn¨Sv. AkÄ Bt\ B Nm^yw b_]pt¼m kng]w fmäpw. A§sW BsN fq©n Np¯n C^n¡p¶ AkØ.

Mm³ b_]m³ kn«ptbm]n. Fsâ tb^v BWµv.AÑWpw A½]v¡pw GN bp{S³. ^*mapw tZmÎÀfmÀ B\v.Aѳ tPmknµv, A½ Uob.Fsâ koXv sNm¨n]nÂ. AÑWpw A½]pw AXp¯pÅ ss{bkäv hvsbgy`nän Blpb{Sn]n tKm`n sI¿p¶p. fmSmbnSm¡Ä ^*mapw tKm`n¡m^m]m f¡Ä¡v– H^p Pp\w D*v. h-vNqÄ kn«p ko«n k¶m hÔy ks^ F´v tbm{Nn¯^w tkt\`pw sI¿m³ bäpw. Mm³ kaÀ¶ hmiI^ykpw A§sW Ss¶. h-vNqÄ kn«p 3:30 Njn]pt¼mÄ ko«n F¯n]m bns¶ H^p B_p f\n ks^ Hä¡m\v. A½ sZ^vftämanKnhv_v (sSm`n, IÀfw Hs¡ Nojn k^p¶ knemPw )B] Nm^\w 6:00 f\n F¶ NrSyw hf]¯p ko«n F¯pw. Aѳ bs£ ASyminS knemP¯n B] Nm^\w Ft¸m k^pw Fs¶m¶pw b_]m³ bänÃ. In` Unkh§an AÀV^mSn D_§n NnX¡pt¼m Fjpt¶äp tbmtk*n]pw k¶n«p*v. A½¡v bns¶ A§sW DÅ {blvW§Ä H¶pw CÃ. Zyq«n hf]w Njnªm {co. lWn]mjvI D¨ks^]pw Mm]_mjvI `okpw.
Nm^y§Ä C§sW Hs¡ B] Nm^\w FWn¡v NqXpS AXp¸w A½t]mXm\v.kÃt¸mjpw Hs¡ fmt{S N*p Nn«pkpÅp F¶m tbm`pw AÑWpw Fsâ Nm^y¯n Wà {l² D*v. sskNpt¶^s¯ HjnkptkaNÄ BWµN^w B¡m³ F«mw ¢mhv fpS Mm³ Sp*v NmjvI SpX§n. dm¡n Nm^y§Ä b_]*tÃm. A§sW kaÀ¶p Cs¸m F©nWo]_nwPv fq¶mw kÀgw F¯n Wn¡p¶p. hmVm^\ AÑWpw A½]pw tZmÎÀ B]pÅ H«pfn¡ BapNapw sfZnhn³ bmSs] bn´pX^q. bs£ AÑsâ KoknSw N×p¶n H^p bmYw B]n DÅSnWm Fsâ B{Piw ASn Wn¶pw fm_n. ko«pNmÀ¡pw FSnÀ¸v H¶pw CÃm]n^p¶p. FÃmw Fsâ Cã¯nWv kn«pS^p¶Sv B]n^p¶p Ak^psX ^oSn. bs£ bmbn sI¶nXw bmSmaw F¶v b_ªSv tbms` F©nWo]_nwPv BsN N`§n f_nªn^p¡pN]m\v. CknsX h¸van km§n Nq«m³ B]n^p¶p Fsâ t]mPw. Nm^yw kas^ tlmNw B\v F¦n`pw Nq«pNm^pw H^p NmfpNn]pw Hs¡ DÅ Nm^\w tKman ss`cv B\v.

NmfpNns] bän Wn§Ä tNÄ¡m³ B{Pin¡p¶ H¶pw CÃ. F¶m`pw b_]mw. `mÌv C]À XqÀ tbmkpt¼mÄ H^p Nan H¸n¡mw Fs¶ms¡ knIm^n¨m\v Aksa t{bfn¨Sv. tb^v Bfn.H^p _n] FtÌäv b\¨m¡nsâ fNÄ. Mm³ bs£ Nmlv H¶pw N*n«Ãt«m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *