എന്റെ കളികൾ 19 [Syam Gopal]

Posted by

എന്റെ കളികൾ 19

Ente Kalikal Kambikatha Part 19 bY: Syam Gopal | Previous Parts

Np_¨p Nm` Smfhw k¶Sv kmhpNn CX¡v N]_n]Sv sNm*m\v , kmhpNn]psX AXp¯ emPw DXsW D*mkpw sSäpNapw Np_kpNapw b^ni^n¨p DX³ Ss¶ kmhpNn F¯pw .. Fsâ NanNÄ¡p CSp ks^ S¶ t{bmÕmiWw kmhpNn¡pw S^\w F¶p Atb£n¡p¶p ..

lymw tPmbmÂ

ASp cuhn¡p F§sW fWhn`m]n ?
ASp bns¶ MmWpw H^p sb®tà , FWn¡v N*m fWhn`kntà …
Hmtim At¸mÄ N*m fWhn`mNpw tà …Mm³ H¶v Aksa ss`Wn F¯n¡pt¼mta¡pw AkapsX tcm¬ sd AXn¨p …
cuhn Ft¶mXv fn*^pSv F¶p BwPyw Nm\n¨p AkapsX C¡ B]n^p¶p tcm\n , Mm³ Nm_ns` Ìo^nt]m Hmcv sI]vSp k*n sshZv B¡n Aksa tWm¡n C^p¶p , F´p ewPn B\v Aksa Nm\m³ , B S«¯nWnX]n`qsX bm_n WX¡p¶ sI¼³ fpXn]njNÄ ..
Aiv F´m C¡ ..Mm³ Hmcohn B\v .. Cà hÀ k^m_nà fmZw B\v Hmcohn k^m_pÅSv , Mm³ b_]m_ntà C¡ ..
C¡ sskNo«v knan¡ptfm Np_¨p Sn^¡n`m\v …
Biviv C¡ ipUm icohv..

tcm\v N«v sI]vSp cuhn H^p UoÀQ Wnlzmhw kn«p ..FWn¡t\Â AkapsX fpOw N*n«p In^n k¶p ..

Fsâ In^n N*t¸mÄ AkÄ BsN I½n tbm]n .. thm_n .. C¡m¡ h½Sn¡q` B\p§Ä DÅ Ø`¯p tKm`n¡p tbmNm³ ASp sNm*v NÅw b_ªm k¶n^n¡p¶Sv..

Wnsâ C¡ F´nWm C§sW Ft¸mapw knan¨p sNm*n^n¡p¶Sv ..Wns¶ hwl]w Bt\m ?

hwl]w AÃ C¡¡Nv tbXn]m\v , Fs¶ kÃk^pw t{bfn¨mt`m F¶p ..

ASnWp Wnsâ C¡ms] b_ªn«p Nm^yfnà , Wns¶ N*m BÀ¡m]m`pw {bkfn¡m³ tSm¶pw …

tR F´m .. F´m b_tª ..cuhn]psX N®pNÄ knXÀ¶p ..

H¶q`y Fsâ Sm¯ Np«ns] .. HmWp As¶ NqsX sNm*p sbm]v–¡qXÀt¶m F¶p tImUn¨Sm..

Hmiviv AsSm¶pw AÃ tks_ Ft´m B\v .. h^`y Mm³ N*p bnXnt¨mamw ..

cuhn]pw MmWpw S½n DÅ AN`w Np_ªp k^p¶Sm]n FWn¡v tSm¶n , B S«¯nWpÅn H^pbmXv hzbvW§apw B{Pi§apw Han¨p NnX¡p¶p*v F¶p AkapsX dm¡n DÅ hwhm^¯n Wn¶pw fWhn`m]n , hwhm^n¨p SpX§n]t¸mÄ sb®v WnÀ¯p¶nà ..
sbs«¶m\v AkÄ k*n WnÀ¯m³ b_ªSv , Mm³ k*n WnÀ¯n]Spw AkÄ C_§n HmXn , tWm¡n]t¸mÄ t_mZv sshZn D¸n`n« fm§]pw `pdn¡]pw bns¶ ssbWm¸nÄ Hs¡ kn¡p¶ H^p NX .. FWn¡v In^n¡mSn^n¡m³ Njnªnà , Hm` tfª H^p Npªp NX]m]n^p¶p ASp , ASn H^p k]Êm] fp¯ÈWpw fp¯Èn]pw B\v DÅSv ..
NX]n Akt^mXp hwhm^n¨p Wn¡p¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *