വെളിച്ചത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ

Posted by

വെളിച്ചത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ

Velichathinte Nurungukal bY Rishi

ssbân Aktlgn¨ fUyw Häk`n¡v– AN¯m¡n.. S` lqWyfm]n^p¶p… Ipän`pw NX`nsâ C^¼Â… BÀ¯`]v¡p¶ Sn^Nan Wn¶pw InS_p¶ N\§Ä fpOkpw S`]pw WW¨p… Fjpt¶äv– Bt^msX¶nÃmsS A`_n.. N®pWo^nsâ NqsX NX`ns` N\nNNÄ N`À¶v–…Wmkn D¸p^hw.. . Hjnª Np¸n k`ns¨_nªp…. Nm`pNÄ bq*p tbmNp¶ bqjn]n`qsX BXn]mXn NnS¨psNm*v– WX¶p…
sI_ns]m^p bqjn]psX Np¶pN]_n do¨v Sm*n bp¯NnXn]n F¯n… Njnª H^mjv¨]m]n SaÀ¶n^n¡m_pÅ sd©n Bt^m C^n¡p¶p… CXw k`w {l²n¡msS tWt^ tWm¡n WX¶p… Nm`nX_n]t¸mÄ Bt^m NX¯o^¯v– W«pbnXn¸n¨ ssb³ f^§apsX sNmjnª hqIn tbms`]pÅ C`NÄ kn^n¨ sf¯]n AfÀ¶p…
F´m\v Cu Uzobn Sm³ sI¿p¶Sv… F´nWnknsX k¶p? Hs^mant¨m«w… kn^ikpw, tkUW]pw sNm*v– bnX]p¶ fWÊnWv– Hs^man¯mkaw… sk_ptS sskNpt¶^s¯ f§n] sk]n`nsâ sk«¯nÂ, NX¡mäpw sNm*v–, hn^Nan HjpNp¶ fUyw S^p¶ f^kn¸n NnX¶psNm*v–, Ct¸mÄ eqSNm`¯nsâ bXkpNÄ C_§mw F¶p tSm¶p¶p… AVnNw b^n¡pNanÃmsS..
tNmtaKnt`¡v– tbmNp¶ dÊn Øn^w Nm\p¶ sb¬Np«ns] tWm¡n, BUyfmUyw tW^n] bp©n^n…. Sn^n¨p Nn«n]nsæn`pw. C^p Wn_¯n sNm`p¶sW]pÅ sb®v–. Wo* fpXn.. k`n], Wn§apsX DÅnt`¡v tWm¡p¶ N®pNÄ..Ft¸mjpw Nªn¸l]n«v– tS¨p kXnkpÅSm¡n] tNm«¬ hm^nNÄ.. Caw Wn_fpÅSv–… fn¡km_pw skap¯ »uhpw, NqsX b^¶ SpN`nsâ ^*pfq¶p Wn_§an tNm`m¸q^n sI^p¸pNapw.
Mm³ A¶v– tbmÌv– {PmtZzg³ sI¿pN]m]n^p¶p. H¶n`pw {btSyNn¨v H^p Sm`vb^ykpfnÃ. Fs´¦n`pw sI¿\ftÃm Ft¶mÀ¯v bYn¯w Wo«n]Sm\v–… bns¶ So^pfmW§Ä ^*p kÀgw NqXn fmän sk]v¡mftÃm.
ko«n`ms\¦n bm^¼^yw kjn Nn«n] hz¯pfp*v–. fmSmbnSm¡Ä hÀ¡m^nsâ KokW¡mÀ. tI¨n Hs¶mÅSv– sN«nt¸m]n. ^*p bntÅ^pw. bns¶ fq¯ tI«³. bpÅn BÀfn]n Nymbvä³… ASymkly¯nWv– NmlXn¡mw, bpÅn H^pUm^fSn B]SpsNm*v. bns¶ Wm«n k^pt¼m Ht¶m ^t*m Np¸nNapw Nn«pw.
ssUkw him]n¨v– t{bf¸Wns]m¶pw dmVn¨n«nÃm]n^p¶p…kÃt¸mjpw Nmslm¯pk¶m I¦pNapsX NqsX skgsf_¡m³ tbmkpw. b^skXnNaÃm¯ H¶p^*p shä¸pNÄ…
At¸m W½an§sW H^Ã`pw A`«`pfnÃmsS A§p Kokn¨ptbm\Sv– At§À¡v… t`m tfman`n^n¡\.. Sos^ hpOn¨nÃ. ASm\tÃm Nªn¸l]n« hm^n… k`n] N®pNÄ…
W¶m]n Wo«n kaÀ¯n, Ip^p*p NnX¡p¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *