നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 6 [കുഞ്ഞൻ]

Posted by

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 6

Nattinpurathe Sundara Raathrikal Part 6 By കുഞ്ഞൻ

Click here to read Previous part

 

 

“”k¡o hmÀ F´m Dt±ln¡p¶Sv.. B^psX Nm^yfm Cu b_]pt¶… “”
“”e{Um.. Mm³ b_]p¶Sv Wo {l²n¨p tNÄ¡\w… FXp¯p ImXn Ad²w H¶pw Nm«nà F¶v D_¸p S¶mt` Mm³ CSv Wnt¶mXv b_]q..””
k¡o hm_v Nm^yw b_… “” e{U³ A£fWm]n..
“”Nt*m.. WnW¡v H¶pw £ft]msX tNÄ¡m³ bänÃ..””
“”l^n.. l^n.. hm_v b_]pt¼ms`..””
“”B tNmXSn knVn k¶Unkhw… sI«n]m^psX fpOs¯ ht´mgw Mm³ l^n¡pw N*Sm\v… hSy¯n A]mapsX ln¦nXn B] ^mQk³ bnÅ AN¯m]Sn A]mÄ ht´mgn¡pN]mt\m tk*Sv… “” e{U³ AsN In´mNp`Wm]n C^p¶p…
“”e{Um… Wnsâ AÑW½fmÀ f^n¨ ^m{Sn]n sI«n]mÀ¡v Ft´m dÔfp*v… bns¶ Wo FXp¯p ImXn H¶pw sI¿mWpw tbmtN*… £ft]msX… tk\w FÃmw sI¿m³… “”
“”As¸m k¡o hm_v b_]p¶Sv bnÅ Asömt\m…””
“”ASv FWn¡v kyàfm]n b_]m³ bänà e{Um… “”
e{Usâ fpOt¯¡v tWm¡n] blpbSn k¡o`nWv Aksâ fpOs¯ lm´S N*t¸m A¸w hfmVmWfm]n..
“”imkq.. Ct¸mjm\v FWn¡v hfmVmWfm]Sv… Wo FXp¯p ImXn H¶pw sI¿^pSv… FÃm¯nWpw kyàfm] D¯^w `en¨SnWv tlgtf Wo sI«n]mÀs¡Sns^ Wo§m³ bmXq.. Aà CWn CsSÃw Fsâ sk_pw tSm¶`pNÄ Bs¶¦nt`m..””
“”Dw.. “” e{U³ H¶v C^p¯n fqan…
Ak^psX hwhm^w bns¶]pw Wo*p… tNhnsâ Nm^y§Ä Hs¡ hwhm^n¨v k¡o Hmcohn Wn¶v C_§pt¼m… Nk`]ns` C_¨n¡X]psX A¸p_s¯ Hm`sgZn fq¶v tbÀ Wn¶v hwhm^n¡p¶Sv N*p… AkÀ e{UsW Ss¶ {l²n¡p¶p*m]n^p¶p… Ak³ tWs^]pÅ f½qªnsâ fp_p¡m³ NX]n tN_n H^p sN«v sS_p¸v doZn km§n…
“”e{Um… “” f½qªv lÐw Smjv¯n knan¨p.
“”Dw”” e{U³ knan tN«p…
“”e{Um… AknsX fq¶v tbÀ Wn¡p¶p*v… Wns¶ Np_n¨v hwhm^n¡p¶Sv tN«p.. CknsX H¶pw fp³bv N*n«nÃ…””
Ak³ doZn]pw km§n WX¶p… B fq¶v tb^v AksW tWm¡n AknsX Wn¡p¶p*m]n^p¶p. e{UWv H¶p_¸m]n. SWn¡v tWs^ GSphf]kpw H^p B{Nf\w D*mt]¡mw. Ak³ ASymklyw tk* hmVW§apw km§n tSm«¯nt`¡v WX¶p. hmVm^\ Ak³ AknsX]pÅ H^p sI_n] sgZn B\v NnX¶p_§pN. AknsX Ss¶ bmINw sI¿mWpÅ huN^ykpw D*v… sI¶bmsX H^p ssN`n FXp¯v DXp¯v tSm«¯ns` b\nNan fpjpNn… D¨]m]t¸m k]À N¯n SpX§n… Ak³ Nk`]nt`¡v tbm]n Wm]^psX NX]n Wn¶v Du\v Njn¡mw F¶v knIm^n¨p.. {ZÊv fm_n bp_¯n_§n]Spw fp³bn AX¡pb{Skpfm]n NmÀ¯nN.
“”Dw Ft´…”” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *