ജോസൂട്ടി 3 [Kochoonj]

Posted by

ജോസൂട്ടി 3

Josootty Part 3 bY Kochoonj | Previous Part

Cu bmÀ«v Smfhn¨SnWp £f tImUn¡p¶p. Sn^¡pfq`w Mm³ knIm^n¨ At{Sw FjpSm³ Njnªn«nÃ. F¦n`pw FjpSn]Sv CXp¶p. Cu bmÀXv Wn§Ä¡nãs¸Xptfm Fs¶Wn¡_n]nÃ. Nm^\w FWn¡pw k`n] hwSrbvSn tSm¶n]nÃ. F´m]m`pw Wn§apsX Aen{bm]w b_]pN.

…….

H^p Wnfngw Sm³ H^p Npfnatbms` A´^o£¯n`qsX HjpNn WX¡pkms\¶p Z]mW¡p tSm¶n. A½]psX N^§Ä Ssâ fpXn]njNan St`mXp¶Sptbms`….AkapsX N®pNÄ Cu_W\nªp…tKmhq«n]psX k]`n³ km]W SoÀ¶t¸mjpw AkÄ ASn Ss¶ `]n¨p Wn¡pN]m]n^p¶p. sbs«¶m\v AkÄ¡v hztdmVw ko*pNn«n]Sv. AkÄ N^§am AkapsX fnjnWoÀ SpX¨pfmän. F¶n«v tWm^vf`m]n fpOs¯m^p bp©n^n]pw knXÀ¯n NmanRv sdÃn kn^`fÀ¯n.

k]`n³ Sn^n¨p e{Ufm]n dmPn FXp¯psk¡p¶SnWnX]n B\v tKmhq«n NmanRv sd AXn¡p¶ tN«Sv. sbs«¶v Ss¶ Ak³ NSNv Sp_¶p. H^p Wnfngw Ak³ AÔman¨p tbm]n. fp¶n bp©n^n¡p¶ fpOkpfm]n Z]mW. l^n¡pw H^p tUkS Ss¶. Aksâ fWhv b_ªp.

“”F´m tKmhq«n C§sW fnjn¨p Wn¡ps¶. Ft¶mXv ANt¯¡v N]_m³ tbm`pw b_]p¶ntÃ.”” AkÄ In^n¨psNm*v tImSn¨p..

ASksW l^n¡pw sM«n¨p. BUyfm]m\v CkÀ Ss¶ tKmhq«n F¶v knan¡p¶Sv. CSpks^ fäms^]pw tbms` AÃ.tKmhv F¶v fm{Sfm\v knan¨n^p¶Sv. NqXmsS AkapsX knan]n Ft´m H^p {btSyNS DÅSptbms` AkWp tSm¶n.

“”At¿m…thm_n fmZw… fmZ¯nsW N*t¸m…MmsWm«pw {bSo£n¨n^p¶SÃ.. ANt¯¡v k^q fmw..””Ak³ fpOs¯m^p bp©n^n k^p¯n b_ªp.

AkÄ bp©n^n¨psNm*v ANt¯¡v N]_n. AkÄ IpäpbmXpw H¶v Nt®mXn¨p. tKmhq«n FÃmw kas^ kr¯n]psX B\v hq£n¡p¶Sv F¶kÄ¡v tSm¶n. FÃmw ftWmi^fm]v AXp¡ns¸_p¡n sk¨n^n¡p¶p.

“”AsS tKmhq«n…..Mm³ k¶Sv tKmhq«nt]mXv koXpks^ H¶v k^m³ b_]mWm\v. b¸]v¡v AÀsKâm]n Np_¨p c] G`vbn¡mWp*v. Wmat¯¡v tk*Sm\v. “”

“”ASnsW´m fmZw..MmWnt¸m Ss¶ kt¶¡mw. bns¶ CsSs¶ H¶v tcm\n knan¨p b_ªm fSn]m]n^p¶tÃm fmZw. fmZw CSpks^ k¶p dp²nfpt«*n]n^p¶nÃ.”” Ak³ knW]t¯msX b_ªp.

“”tfm³ tcms\ms¶Xp¯ptWm¡v..b¸m knan¨n^p¶p. bs£ Nn«n]nÃ.ASpsNm*m Fs¶ b_ªpkns«””

tKmhq«n A`vbw A¼^t¸msX _qfnt`¡v WX¶p. tXdnan k¨n^p¶ sfmssd FXp¯p tWm¡n. CÃ..ImÀKv SoÀ¶n^n¡p¶p. C¶s` B £o\¯n k¶n^p¶Sv sNm*v tWm¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *