ഏട്ടത്തി ചാരുപ്രിയ അച്ഛനാങ്ങളമാരുടെ കാമപ്രിയ 2

Posted by

ഏട്ടത്തി ചാരുപ്രിയ അച്ഛനാങ്ങളമാരുടെ കാമപ്രിയ 2
ETTATHI CHARUPRIYA ACHANAANGALAMARUDE KAMAPRIYA PART 2 AUTHORED BY [ MORITZ . CORP ]

 

 

WsÃm^p sS¡³ Nmäp koln..

km]n¨psNm*n^p¶ b{Sw fX¡n sk¨v ^mKoknsâ Aѳ {be fpät¯¡v C_§n..

Wmfw Kbn¨p sNm*v– Uobw sSan]n¡pN]ms\¶p A½ hpt`mIW.. Wnj tbms` fpä¯p Wn¶ H^p Ab^nInS]m] ]pkSns] Ak^pw {lUn¨p ..

Wo` BNml¯nWp fp¶n B]n H^p H¯ l^o^fpÅ H^p hv{So ^qbw. Nmän Im^pknsâ hvss{X_v fpXn sbm§n bm_n b_¶p..Sn^fm`NÄ tbms`.. .

]£nt]m tUknt]m.? C^p«nsW A`vbw e]w DÅ ^mKoknsâ AWn]³ AWqbv D½_¸Xn¡Â Ss¶ Wn¶p..
Im^p fp¶nt`¡v– sfsà WX¶p k¶p..

DUn¡p¶ hq^ysW F¶tbms` Im^pknsâ SXn¨ Ipk¶ Nojv Ip*m\v AkÀ BUyw N*Sv.. skan¨¯nt`]v¡p k^pw tSm_pw Im^pknsâ AwP`mk\yw sSanªp k¶p.. {be ASv N*n«pw N*nà F¶ f«n Cf sk«msS tWm¡n Wn¶p…

“”FXm.. ^mKotk H¶v C§p kt¶…. “”hpt`mIW Nqkn..

`mÌv d¡äv skÅw NqXn Nm_nWp bp_¯qsX Hjn¨n«p ^mKokpw C^p«nt`¡v WX¶p sI¶p…

“”F´m At½…”” ^mKokv– F¯n..

“”B^m¶p tImUnt¨… Wo Nt*m AknsX B^ms\¶p…. “” hpt`mIW tImUn¨p..

fp¶nt`¡v WX¶ ^mKokv Im^pknsW N*t¸mÄ I`Wfäp Wn¶p….

B^m tfmsa Wo…. ^mKoknsâ bp_Nn WX¶p F¯n] {be tImUn¨p..

^mKotk«m… B^m Mm³… CkÀs¡m¶p b_ªp sNmXpt¯¡v… Im^p ^mKoknsW tWm¡n b_ªp.. ..

B.. B… A_n]nà AÑm…

Hm… Fsâ k]än ka^p¶ sNm¨nsW]pw CWn A_n]nsöv b_]pfm]n^n¡pw. ^mKotk«m..Fsâ S`]n N¿v sk¨v tI«Wv b_]m³ Njnt]m tI«sâ Npªp Aà Fsâ k]änsöp.?? . Im^p S_¸n¨p b_ªp…

Ct§m«v tWms¡Xm… {be ^mKoknsW knan¨p.. 

^mKokv AÑsW tWm¡n….

“”Cu sbs¦m¨nsW WnsW¡v A_n]nà AtÃXm…?? “”

“”ASv… CÃÑm…. “” S`NpWn¨p ^mKokv– Wn¶p..

“”¸… S´]v¡p bn_¡m¯ bp`]mXn tfmsW…. “”
^mKoknsâ N^\w sbman]p¶ knVw H^®\w {be SÃn .

“”hpt`mItW… Wm«pNmÀ H¶pw A_nªn«nÃ… tW^w C^p«n… Wo tfmsa knant¨m*v AN¯p tbm…. “”

“”tfmsa ANt¯¡v sIÃv.. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *