ഇടയനും ആടുകളും 5 [സേതു]

Posted by

ഇടയനും ആടുകളും 5

Idayanum Aadukalum Part 5 bY Sethu | Previous Part

Ssâ AXpt¯¡pk¶ {hvSos] A¨³ N®nf]v¡msS tWm¡n.

F§nsW]p*v Npªpk_otS? AkÀ B^mªp.

C¨ns^ hpOfp*nt¨]o..A¨³ b_ªp.

Ak^psX fp³bns`¯pt¼mÄ Sm³ ko*pw B sNm¨p sI_p¡Wmkp¶Sptbms`. bn¶ÃmsS..fq¯ sb§am\kÀ..hqhntI¨n. St¶¡mÄ Gjpk]ÊnWp fq¯Sv..Ct¸mÄ A³b¯©p k]Êm]n¡m\pw. Hä fpXn]pw W^¨n«nÃ. St¶msXm¸w D]^w. l^o^kXnknWmNs« F{St]m kÀg§am]n H^p fmäkpfnÃ.

kÀg§Ä¡pfp³bv Ct¨]n]psX sN«n]k³ f^n¨p. H^p fNWp*v. Ak³ Ct¸mÄ Atf^n¡]n`m\tÃm. Ct¨]n¡mNs« WmXpkn«p tbmNm³ H^p Sm¸^ykpfnÃ. ASpsNm*v koXpw {Nngn]pw FÃmw tWm¡n A§sW Njn]p¶p. Ct¸mÄ SWn¡p hpOfnsö_nªn«v HmXnk¶Sm. N*ns«{S Wmam]n. Nm^yw ^*ptb^pw AXp¯Xp¯ KnÃNan`ms\¦n`pw Ct¸mÄ H^p kÀgfmNp¶p S½n N*n«v. bns¶
N*mt`m..SmWnt¸mjpw DÅn Ct¨]nt]mXpÅ t{bfkpfm]n WX¶ B b{´*pNm^³ St¶. A½]v¡p k¿mjnN k¶Snsâ tlgw CtI vk]n]m]n^p¶p Ss¶ Nm^yfm]n tWm¡n]n^p¶Sv. Npan¸n¡m³ Ct¨]n knan¡pt¼mÄ Wm\n¨v, sI_pSm]n sbm§n¯pX§n] `nwPw Han¸n¡m³ {lfn¡p¶ B sI_p¡³. (Ct¸mjpw k`n] kySymhsfm¶pfnÃ.) Ct¨]n]psX NXsªXp¯ AwP`mk\yw Ss¶ kÃmsS tfmin¸n¨n^p¶p. Npan Njnªo_³ fm{SfpXp¯v tSm«n Wn¶pw C`ªn¸q¡Ä ko\pNnX¶n^p¶ b_¼n¡qXn Ct¨]n]psX NqsX ko«nt`¡p WX¡pt¼mÄ B SXn¨pSpap¼p¶ fp`Napw Smaw sNm«p¶ WnSwdkpw At¶ Ss¶ tfmib^klWm¡n]n^p¶p. hzÀ®¯n b\n]n¨ B SpXNÄ.. WWª Hät¯mÀ¯p N]_n]n^n¡p¶ B I´nNapsX CXp¡v.. fWÊnsâ en¯n]n tNm_n]n«, Nm`¯nWptbm`pw fm]v¡m³ Njn]m¯, kÀ®In{S§Ä..

hv¡qan bYn¡pt¼mÄ Sm³ A´ÀfpOWm]n^p¶p. Nq«pNm^pfnÃ. hvNqapkn«m`pXsW ko«ns`¯pw. Ft¸mjm sb®p§sa¡p_nt¨mÀ¯p SpX§n]sS¶_n]nÃ. tUkSs]t¸ms` hpµ^n]m] Ct¨]n]m]n^p¶p hzbvW§ans` _m\n. bYn¡m³ S^t¡XnÃmSn^p¶ Sm³ XyqgsWm¶pw tbmNnÃm]n^p¶p. Cw¥ogpw N\¡pw Ct¨]n b_ªpS^pfm]n^p¶p. dm¡n Ss¶ bYn¡pw. sd©n Ct¨]n AXp¯n^p¶p bYn¸n¡pt¼mÄ B SpXNÄ H¶p sSm«n^ps¶¦n Fs¶{S{bmklyw Bln¨n«p*v. tWÀ¯ sI¼n¨ t^mf§Ä NpWp NpWm F¶p ka^p¶ Ct¨]n]psX N\¦m`pNÄ. kmj¡q¼ptbms`]pÅ DU^w. ftWmi^fm] k«sfm¯ sbm¡nÄ kÃt¸mjpw Nm\m³ Nn«pfm]n^p¶p.

Ct¨]nt]mXpÅ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *