ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 2 [ മീശപ്രകാശൻ ]

Posted by

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 2

മീശപ്രകാശൻ

BENNICHANTE PADAYOTTAM 2 BY MEESA PRAKASAN

PREVIOUS PART

hpVmN^³ Btklt¯msX G`n]m½]psX bq_n W¡m³ SpX§n…..G`n]m½]psX DÅn knNm^w Aasbm«m³ SpX§n….AkÄ A_n]msS hpVmN^sâ S`s] Ssâ SpX]nXp¡n AfÀ¯n.hpVmN^Wv lzmhw fp«n]Sv sNmt*m Ft´m Ak³ G`n]m½]psX SpX]n WpÅn….CtS hf]w tSmfm¨³ Ssâ Kqd Ajn¨p fmän]n^p¶p.DXp¯n^p¶ fp*pw Ajn¨p im§_n fX¡n]n«p.skÅ K«n]n`pw A^ssN dWn]Wn`pw Wn¶ tSmfm¨sW G`n]m½ A_n]msS tWm¡ntbm]n….Ssâ hÀÆSpw C¶t¯msX Wln¡m³ tbmNp¶p…..

“”hpVmN^….fSn….Wo CWn bp_t¯m«p Wn¡v…MmWo huµ^y Vmfs¯ l^n¡ptfm¶mhzUn¡s«….tSmfm¨³ b_ªp…

hpVmN^³ Nk¡nX]n Wn¶pw fpOfp]À¯n Fjpt¶äp…Nm¡n bmânWpÅnt`¡p Np®s] NX¯n…hnbv k`n¨n«p…C_§n imant`¡v sI¶v….NSNv k`n¨X¨p….At¶^fm\v hpVmN^³ Nm\p¶Sv Np^ymt¡mhnWv AW¡fnÃ…K¤n`n^p¶ skÅsfXp¯p fpOtSmjn¨p…AW¡fnÃ….fq¡nWv Smsj tIm^s]m`n¨p D\§n]n^n¡p¶p.hpVmN^³ ssN fq¡nWv Smsj k¨v tWm¡n…lzmhw k^p¶nÃ…..WmZn]n bnXn¨p tWm¡n..AW¡fnÃ….sW©n sSm«p tWm¡n…irU]fnXn¸v Wn¶n^p¶p….Culz^…..Cu Smt]man SoÀt¶m….hpVmN^³ tWs^ _goUv NnX¡p¶ fp_n]nt`¡v HmXn….

Fhv sF _goUv N¿n`n^p¶ knh-vNn hosbXp¯p NpXn¨psNm*n^p¶p.fp¶n kÕ` C^n¸p*v….

“”hmt_ Cu C^n¸v SpX§n]n«v f\n¡qÀ H¶m]n…..Mm³ Wn¡t\m AtSm tbmNt\m…..

“”ASnsW´m kÕt`…ANs¯ b\n Njn]m³ Np_ªSv ^*p f\n¡qs_¦n`pw FXp¡pw…tSmfhv C{S]pw huN^yw Wfp¡v S^pt¼mÄ ASv BhzUn¡t*…..

“”Mm³ knIm^n¨p bpSn] bohv N*t¸mÄ W½sa tk*mSms]¶p…..

“”F¶m^p b_ªp…ASpw b_ªp ]q\ntcmfn Wn¶ kÕ`s] N¿n bnXn¨p k`n¨p AXp¯n^p¯n…..kÕ` N®pNÄ Np_pNn]X¨psNm*v Fhv sF _goUnsâ tSmant`¡v Imªp…._goUv kÕ`s] H¶v NqXn Ipän¸nXn¨p NknapNan Ip*fÀ¯n….kÕ`]psX »q t`Zn sbÀcyqw sâ PÔw _goUnsW H¶v NqXn f¯pbnXn¸n¨t¸mÄ kÕ`]psX Nknan _goUv H¶v W¡n….kÕ`]n Wn¶p]À¶ IpXp Wnlzmhw _goUnsâ Nm¡nbmânWpÅns` `m¯ns] koÀ¸pfp«n¨p….kÕ` NknapNÄ _goUnsâ fpO¯n«p^hm³ SpX§n]t¸mÄ kÕ`s] _goUv H¶pNqXn Ipän¸nXn¨p S¶nt`¡Xp¸n¨p.B NknapNan SXkns¡m*v kÕ`]psX N®pNan IqXv IpfvdW§Ä WÂNn.sfsà _goUnsâ Ip*pNÄ kÕ`]psX sIkn¡p Smsj F¯n]t¸mÄ ASv _goUv Ip*pNÄ¡N¯m¡n WmkpsNm*v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *