ഇടയനും ആടുകളും 3 [സേതു]

Posted by

ഇടയനും ആടുകളും 3

Idayanum Aadukalum Part 3 bY Sethu | Previous Part

A¨³ tNm\n]n_§nt¸m]SnWptlgw tlmlm½ SaÀ¶p f]¡¯nWXns¸«v N«n`n¯s¶ NnX¶p. kÃm¯ B`hyw tSm¶n. khv{S§Ä At¸mjpw A^]v¡p fpNan A`t¦m`s¸«p NnX¶p. A¶p WX¶ hwek§Ä H^p tÉmtfmg³ I`¨n{Sw tbms` Ak^psX fWÊnsâ skÅn¯n^]n ko*pw ko*pw bSnªpsNm*n^p¶p. Sm³ CSpks^ H^p NbXtkgwsN«n]mXpN]m]n^pt¶m F¶kÀ hwl]n¨p. f^n¨ptbm] fmSyp¨m]sW¡p_nt¨mÀ¯t¸mÄ AkÀ NpätdmVw sNm*p bnXªp. bn¶oXv Sm³ þ hwekn¨ Nm^y§Ä SX]mWlÎn]m]n^p¶p F¶kÀ hz]w hfmVmWn¡pkm³ {lfn¨p. bt£ fWÊm£n Aks^ sk_ptS kn«nÃ. Wo sSäpNm^n]ms\¶v fWÊm£n Aks^ Npäs¸Xp¯n. A¨sW Wn]{´n¡pkm³ SmsWm¶pw Ss¶ sI]vSnÃ. f_n¨v B BÚmlÎn¡Xnfs¸«p. S¶ns` hv{SoSzw, AX¡nsk¨n^p¶ knNm^§Ä….FÃmw Sm³ Sp_¶pkn«p. tlmlm½]psX bq_n A¨sâ Wmknj]p¶Sptbms`… B SmXn, fmÀ±ktf_n], sNmjp¯, ANwSpXNan AtWNm]n^w sI_n] hqInfpWNÄ Np¯n]n_¡n]Sptbms`. AkÀ SpXNÄ Nq«n¯n^p½n. A¸w ANt¯¡p k`nªn^p¶ N´v ko*pw Sp_n¨pk¶p… A¨³ kn^¸mXpNÄ Sn\nÀ¯p NnX¶, WPvWfm] þ I´nNan S\p¯ Nmäp SjpNn]t¸mÄ AkÀ UoÀQlzmhw kn«p. I´nNapsX CXp¡n A¨sâ N®pNapw ssNNapw tfªpWX¶tSmÀ¯v AkÀ bpaªp..Wm\w sNm*p SpXp¯ NknapNÄ ssNNam sbm-¯n.
A¨³ A¶pWX¶ fVp^S^fm] Nm^y§Ä A]kn_¡ns¡m*v sfsà WX¶p. Btklw N]_n] Np® A¸w Smjm³ tk*n A¨³ Np_¨ptW^w bÅn]psX bqt´m«¯n D`m¯n. sNmjp¯ SpXNapw I´nNapw {bUÀln¸n¨psNm*v Nfnjv¶p WnÊim]]m]n NnX¶ tlmlm½]psX ^qbw f_¡mWmkp¶nÃ. Fs´m^p Wn_w..
Fs´m^p bSpbSp¸v…I´n]n Ssâ ssN WoÀ¯n]pÅ AXn Nn«n]t¸mÄ AkapsX fp`¡®p SXn¨pNm\pw….B bq_p WWªn^n¡pw…H^pNm^y¯nWpw Smfhw bmXnsæn`pw In` Q«§an`qsX fm{Stf tlmlm½t]t¸ms`m^p hv{Sos] NojX¡mkq…
C¶kÄ S³_ tfÂt¡m]vf½ bSps¡ fWÊn`m¡s«…
Wmsa.Wmsa WX¡pkm³ tbmNp¶sS´ms\¶p þ In´n¨t¸mÄ ko*pw Np® sbm§n…
Bt^m tPäpSp_¶p k^p¶p*tÃm….Hm..f_n]m½…
F´m f_n]mt½…
At¨m…Ak_m¨³ Ø`¯nÃ… Fjp¯psNmXp¡m³ bän]nÃ….
l^n…ASn§pSt¶¡p…A¨³ f_n]m½]psX AXpt¯¡pk¶p.
NqXm^w tbms` Wn¡p¶ A¨³ tami]psX fp³ klw N*v f_n]m½ AfÀ¯n¨n^n¨p..

B..f_n]mt½..tlmlm½]v¡v Wmsa Np¼hm^fm… Wo Aksa Hs¶m^p¡\w. fWÊn`mt]m?
DÆt¨m…f_n]m½ In^n¨psNm*p b_ªp…
Dw..tbmXo…A¨³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *