ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 7 [Skippo]

Posted by

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 7

Bbaryayil Thudakkam Part 7 bY Skippo | Previous Part

FWn¡nsSÃmw tN«v AXp¯ AwP¯nWpÅ S¿ms_Xp¸v k¶p . Mm³ sI^nªp NnX¶p sNm*v Ss¶ KnKn]psX H^p fp` km]n`m¡n I¸n. At¸mÄ t^O F³s_ Np*n]n NjpNn S¶p. Mm³ F¶n«v KnKn]Xv dm¡n b_]m³ b_ªp.

Mm³: KnKn Wo dm¡n b_]q FWn¡v hin¡p¶nÃ.

KnKn: Mm³ b_]mw F¶m`v tI«³ Fsâ bq«n Np® N]än AXn¨v S^\w. At¸m Mm³ b_]mw.

Mm³ t^Os] tWm¡n AWpkS¯nWv tk*n. t^O At¸m Fsâ Ip*v km]]n B¡n Du¼n k`n¨p. F¶n«v Fsâ Np® N¿ns`Xp¯v b_ªp.

t^O: tI«³ N]än AXn¨v sNmXp¡v AkÄ¡v. tI«sâ hpOw FWn¡v Nm\\w.

Mm³ F¶n«v KnKnsX fpNan N]_n NnX¶v,Fsâ Np® Mm³ AkÄsX bqän k¨p. ASnNw {b]mhw CÃmsS ASv DÅn¡v N]_n. CSn`v fp¼v AkÄsX bq_p Nps_ Np® N*v Nm\pw F¶v FWn¡v fWhn`m]n. Mm³ bSns] AXn¨v sNmXp¯v sNm*n^p¶p. t^O AkÄsX fp` Fsâ km]]n S¶p.Mm³ Wn¸nÂiv– Du¼n NpXn¨p F¶n«v KnKnt]mXv Mm³ A¶v iman WX¶Sv dm¡n b_]m³ b_ªp.

KnKn: MmWpw t^O tI¨n]pw K«n]pw {dm]pw fm{Sw C«p Ak^psX AXpt¯¡v tbm]n. A½ tI^n]¨sâ Np® Du¼n k`pSm¡m³ tWm¡pN]m]n^p¶p. Mm³ thmc]psX H^p sshZn A½sX AXp¯v k¶v Wn¶p. Cs¸mÄ MmWpw sI_n]¨Wpw H^pfn¨m\v Wn¡WSv. sI_n]ѳsâ H^p Nm`p Wn`¯v ftä Nm`p thmc]n A½vfsX k]_nWv A¸p_w B\v. Aѳ A½¡v bq_p Du¼n sNmXp¡p¶p*v. sI_n]½ Aѳs_ NqSn W¡n NpXn¡mWv. A½ sI_n]Isâ Np® bnXn¨v Fsâ fpO¯v tWm¡n b_ªp ,

A½: KnKn Wo Smtj C^p¶v sI_n]¨sâ Sq§n NnX¡p¶ ^*v f\nNÄ km]n C«p Du¼n sNmXp¡v.

Mm³ tNÄt¡* Smfhw NpWnªv sI^n]Isâ h©n Du¼m³ SpX§n. A½ Np®]pw Mm³ Smtj]pw Du¼n .
A½¡v Njv–¸p CaNn Njnªn^p¶p. A½ Smtj Aѳs_ S` bnXn¨v bq_n AfÀ¯n. sI_n]½ Aѳs_ Np® Smsj¡qXn ssN¿n«v bnXn¨p Np`p¡n sNmXp¯p. Mm³ sI_n]ѳsâ NqSn sbman¨p Wmkn«v Du¼n NpXn¨p. t^O tI¨n C¸p_s¯ sshZn Aѳs_ AXp¯p Wn¡pN]m]n^p¶p. sI_n]½ t^O tI¨n]psX gZn Smjv¯n Np*n Aѳs_ AXpt¯¡v Wo¡nsk¨p. Aѳ Wn`¯p fp«pNp¯n]n^p¶v A½]v¡v Du¼n Nan¡pN]m]n^p¶p. Aѳsâ fpOw AXp¯v t^O tI¨n]psX skap¯ SpX k¶t¸mÄ. Aѳ Smj¯v Wn¶v t^O tI¨n]psX sNmSw tWm¡n A½¡v sNmXp¯p. sI_n]½ t^O tI¨n]psX Nm`nWnX]n`qsX ssNNX¯n tI¨n]psX Np*n bnXn¨pk`nIv Aѳs_ fpOw AXpt¯¡v sNm*pk¶p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *