പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 4 [ANOOP SS]

Posted by

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 4

PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 4 bY Anoop SS

Previous Parts

Aen{bm]§Ä¡pw t{bmÕmiW§Ä¡pw Wµn.

tNm^ns¨m^n]p¶ fj]psX C^¼`nÂ, B S\p¯ hÔy]nÂ, H^p sI_pskan¨¯nWp fp¶n Nmfb^kl]ms]m^p f²yk]h-vN]psX WPvWtfWn]psX UÀlWkpw hvbÀlWkpw fq`w N¯nKz`n¨ Fsâ]pÅns` NmfmPvWn H^p knhvtcmXW¯n`qsX bp_t¯s¡mjpNm³ Wp^ªpsbm§ns]¦n`pw AkhmWWnfngw ASp SX]s¸«p. AtSmsX A^s¡«n D]À¶psbm´n Wn¶ Fsâ N^nko^³ S`s]Xpt¸msX N«¡`n¸n D\À¶pWn¶p. ASntkP¯n H^psI_pNpan bqÀ¯n]m¡n Fsâ WPvWl^o^¯n bän]n^p¶ K`N\§Ä tSmÀ¯psNm*p SpX¨p. B sI_n] tSmÀ¯psNm*p Wm\w f_¡m³ {lfns¨¦n`pw B {lfw b^mK]s¸«p. tSmÀ¯nWX]n`qsX A^¡¼n]n Np® bp_t¯¡p SÅnWn¶p. Mm³ koXnWpÅnt`¡p N]_mWmNmsS NmÀtbmÀ¨n Wn¶psNm*p A½½t]msXm^p `p¦n Bklys¸«p. AkÀ sNm*pk¶ `p¦n]pw fX¡n¡p¯n Mm³ koXnWpÅnt`¡p N]_n hf]w GSm*v Gj^]m]n. imans` shän]n H^p sI_n] N¼nan]pw bpS¨psNm*p A¸p¸³ C^n¸p*v. fmfn]pw f¡apw fp_n¡pÅn tcm\n fmfWpfm]n hwhm^n¨psNm*n^p¶p. Mm³ AXp¡a]n Wn¡p¶ A½½]psX A^nNnt`¡p tbm]n. AknsX H^p FsfÀsK³hn ss`änsâ skan¨¯n hz´w eÀ¯mknWp sNmXp¡mWpÅ Nªn IqXm¡pN]m]n^p¶ Ak^psX bn¶n Wn¶psNm*p Mm³ sk_psS AXp¸nt`¡p tWm¡n. Cu hf]w Fsâ ssNNÄ A½½]psX C^ptSmapNan`pw kn{lfn¨p. At¸makÀ bn¶nt`¡p Sn^ªp NmfmSp^]m]n Fsâ fpOt¯¡p tWm¡n F¶n«p bn¶nt`¡p Wo§n Aks^sâ WPvWfm] sW©nt`¡p tIÀ¶pWn¶p. A^¡¼n]m]n Wn¶ Fsâ Np«³ ko*pw Nm^n^p¼nsW tbms` Ak^psX I´nknXknt`¡p Ssâ ØmWw D_¸n¡pkmWpÅ {lfw B^wen¨p. Cu hf]w Mm³ Ak^psX tbmÀfp`Nsa Nl¡n]pX¨p. WmkpsNm*p Ak^psX sIkn]psX bn¶n W¡n. A½½]psX l^o^w t^mfm©w sNm*p. sbs«¶kÀ ssNS«nfmän fpt¶m«pfm_n.

FXm Wo At§m«p fm_n Wn`v¡p AWn`t]m bntÅt^m tN_nk^pw.

Aks^ms¡ tcm¬knan]n `]n¨n^n¡pN]m\½t½, AsSm¶pw tbXn¡*. Mm³ tWm¡n]n«m\v k¶Sv.

Hmtim At¸mÄ N^pSn¡q«n k¶Sm\tÃ? Wo BapsNmÅmftÃm. hz´w em^ys] tbms` Asà k¶p bnXn¡p¶Sv, Wo AknsX]n^n¡p¶ B fWpgysW Nt*m At§^ptbm`pw Fs¶ C§sW tN_n¸nXn¡m_nÃ.

Hmiv A¸p¸³ H^pbmXp sfSn¨Stà CSnÂ, Ct¸mÄ bmk¯nsWm«p k¿SmWpw, ASpsNm*p MmsWm¶p sSms«¶pN^pSn H¶pw b_]nÃ. Asæn tbm]n tImUn¨ptWm¡nt¡m.

Bim F´m Aksâs]m^p tfmiw, At§m«p sI¶m fSn. At¸ma_n]mw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *