സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ

Posted by

സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ 

Safiya Beviyude Adima bY ഷബീർ 

hv{SoNapsX ss`wPnN AXnf]mNpN]pw ASn BWµw Ns*¯pN]pw sI¿p¶kÀ W½psX Wm«n`pw D*v F¶v Mm³ fWÊn`m¡n]Sv Cu AXp¯m\v. {Sohfpw, Nt¡mÄZpw, scängpsfms¡]m]n fsäm^p t`mNw. Fsâ KoknS¯n hwekn¨ In` Nm^y§am\v CknsX b_]p¶Sv. AkhmWemP¯v scängw NX¶pk^p¶p*v. Sm`vb^yfnÃm¯kÀ¡v B emPw Hjnkm¡mw.

Mm³ gdoÀ F_\mNpas¯ H^p cv`män B\v MmWpw NpXpwdkpw Smfhn¡p¶Sv. ko«ns` BsN DÅ Ht^ H^p h´Sn B\v Mm³. D¸ dnhnWhv B\v. D½ iuhv sskcv Dw.Mm³ Bt\ FwdnF Njnªp Ip½m ko«n C^n¸m\v.kÃt¸mjpw Dbsâ NqsX Hmcohn tbmNpw. fäp cvamäpNans` fn¡k^pw tKm`n¡m^m\v. ASpsNm*v Ss¶ ^mkns` fpS sskNnXv ks^ AknsX AVnNw B^pw Nm\¯nÃ.

M§apsX sSm«v AXp¯ cv`män B\v hcn] Smfhn¡p¶Sv. bpÅn¡m^³ P`cn B\v. N`ym\w Njnªn«v kÀg§Ä B]n 4 Np«nNÄ fq¯ Sp 2Dw sb\v f¡Âknkmiw ssNMv Ss] 2 B\vNp«nNav AkÀ bYn¡p¶p. Ip½ {co Bkpt¼mÄ hcn] M§apsX cv`män k¶p k¶p D½t]mXv hwhm^n¨n^n¡pw.
CWn hcns] Np_n¨p b_]mw. SXn I l^o^w .skap¯n«v B\v.Wà kXnskm¯ l^o^w. fp`NÄNv 36 sâ k`n¸w bp_t¯Nv SÅn Wn¡p¶.. Bs^]pw tfmin¸n¡p¶ Np*n]m\v hcn]¡v. WXn foW]psX H^p l^o^{bNrSn.

tbm¬ koZnt]mhpw N¼nNTNapw Nm\pN]pw km]n¡pN]pw HmÀ¯p km\w AXn¡pN]pw sI]vSn^p¶ Fsâ hzbvW§ans` ^Sn_m\n B]n^p¶p hcn]doknM§apsX cv`män k^pt¼msjÃmw Hanªpw sSanªpw Mm³ hcn]s] tWm¡n skÅfn_¡pfm]n^p¶p.F§sW]pw hcn]s] Nan¡\w F¶ tfmiw Fsâ fWÊn N]_n¡qXn.
A§sW Mm³ D½]psX tcm\n Wn¶pw hcn¿psX W¼À FXp¯p. kmXvhvB¸n H^p im]v A]¨p.A]¡mÀ A]¡m^sÃ, hcn] _nss¹ S¶p.bn¶oXv B ImänwPv kaÀ¶p.In`t¸m In`t¸msjms¡ Uz]mÀ°w Wn_ª km¡pNÄ Mm³ b_]m³ SpX§n.hc]ASv ASv BhzUn¡m³ SpX§n.bn¶oXv cv`män k^pt¼msjms¡ Ft¶mXv H^p NÅIn^n]pw bmÊm¡pw.
A§sW A§sW B dÔw kaÀ¶p.. M§Ä CX¡v HsN shN-vhv hwhm^n¡m³ SpX§n.Fsâ In` hwhm^§Ä tN«v hcn]Nv sl^n¡pw Nj¸v fq¡vNm³ SpX§n]n^p¶p. A§sW Akh^w Akh^wNn«n]m Nan¡mw F¶ Wn`]nt`¡p Nm^y§Ä F¯n. Akh^¯nWm]n Mm³ Nm¯n^p¶p.
H^p Unkhw D¸ dnhnWhv XqÀ tbmNpt¼m D½s]]pw NqsX Nq«n.Mm³ Fs´ms¡t]m b_ªp Hjnkm]n.FWn¡v cpZv sNm*v S^m³ D½ hcns] G¸n¨n^p¶p.
Np_¨p Njnªp FWn¡pÅ cpZpw sNm*v hcn] D½ cvamänt`Nv k¶p.M§Ä Nm¯n^p¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *