പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 7 [ആദി വത്സൻ]

Posted by

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 7

രാധികയും സുഹൃത്തും

Pranayanubhavangal Part 7 bY ആദി വത്സൻ | Previous Parts

sb«¶v Ss¶ ^mf³ Wm]À hz´w khv{S§Ä tWt^]m¡n. Akapfm]n l^n¡psfm¶v BhzUn¡m³ bäm¯Snsâ kngfw D*m]n^ps¶¦n`pw S¼p^m«n]psX NÂbW bm`nNs¸X\w, ^mVnN At¸mjpw AW§mWmNmsS NnX¡pN]m]n^p¶p¶p, A]mÄ tcm¬ ssN]nt`Xp¯v– Ak`qsX WPvWSs] bNÀ¯n, Ipk¶v SpXp¯ AkapsX bqknSapNÄ At¸mjpw kn_¡p¶p*m]n^p¶p,

AkapsX Ip^nVmÀ A]mÄ fpNant`¡v– sS_p¯v– N]än {dm]psX AXn]n`qsX ssN]n«v– fp`Nsa skan]ns`Xp¯p, ASn H^p ssN sNm*v– sM^n¨v– sNm*v– A]mÄ tcm\n koZnt]m _nt¡mÀZv– sI]vSq, bm`n`pw tSWn`pw Npjªn^n¡p¶ A]mapsX N^n ko^³ ko*pfp]À¶q, AkaqsX km]nt`¡v– A]mÄ ASv– fp«n¨Spw ^mVnN ]m{´nNfm]n km]v– Sp_¶p, CuÀgy D*m¡p¶sS¦n`pw Bhàn D*m¡p¶ f\w AkÄ¡v– AWpeks¸s«¦n`pw AkÄ ASv– Wp\ªq, ^mf³ Wm]À Caw Ip*pNÄ¡pÅn Ssâ B]pVw `man¡s¸Xp¶Sv– A]mÄ tcm\n bNÀ¯n,

At¸mtj¡pw tcm¬ _n§v– sI]vSq, S¼p^m«n]psX tNmÄ

“”FknXm\p ^mf³ Wm]s^””

“”CXkjn]n`m\p S¼p^m«n Np«n¡v– k^m³ AÂbw {b]mhw, b_ªv– fWhn`mt¡*n k¶q””

“”Dw sb«¶v sNm*v– kt¶maq””

“”l^n S¼p^m«n”” A]mÄ tcm¬ k¨p ^mVnN Ct¸mjpw A]mapsX fNpXw Wp\]pN]m\q,

“”fSns]Xn Wo Ip^nVms_ms¡ tWs^]m¡v– sbs®””

^mVnN N®p Sp_¶p FtSm fm] t`mN¯v– Wns¶¶ tbms` AkÄ IpänWpw tWm¡n,

{dm bnXn¨v– tWs^]n«p, F\oän^p¶p Nm`nWnX]nÂWn¶v H`n¡p¶ SpÅnNsa ssNsNm*v– SpX¨q, A]mÄ AkÄ¡v– AÂbw skÅw sNmXp¯p ASn Wn¶v AÂbwNpXn¨v– dm¡n fpO¯v– Hjn¨p AkÄ fpXn]pw Ajn¨v– sN«n, kn]À¸pSn^p¶ l^o^t¯msX AkÄ A]mÄ¡v– bn¶n`m]n WX¶q,

S¼p^m«n B C` A^¨v– skůn N`À¯n ASv– ]mävsKm^p knV Wn_fmätfm CÃmsS A`nªv– tbm]n, S¼p^m«n fµhvfnSw SqNn,

At¸mtj¡pw ^mf³ Wm]^s§¯n,

“”CSm B b_ª Np«n””

“”Bim km tfmsa C^n¡v–“” Ak^psX hvtWibqÀÆfm] sb^pfmäw N*n«v– KaySt]msX ^mVnN b_ªq

“”tk* MmWnknsX Wnt¶mamw””

“”BsN kn]À¯n^n¡p¶tÃm Wà IqXm\p skan]n Wm]s^ AÂbw skÅw sNm*v– k^q””

A]mÄ H¶v fqan ssZWn§v– tXdnan S¼p^m«n S¿m_m¡n k¨n^p¶ skÅw B sb¬ Np«n¡v– NpXn¡m³ sNmXp¯p, Wà Umifp*m]n^p¶SnWm Häk`n¡v– AkÄ NpXn¨v– SoÀ¯p, AÂbw NpanÀ½ AWpeks¸«Sp N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *