നീലുവിന്റെ ദോശ 4

Posted by

നീലുവിന്റെ ദോശ – 4

NEELUVINTE DOSA 4 BY KAMANPREVIOUS PART

(CSv bj]NT]psX bpWx^mkngv–¡m^fm\v.)

”F§nsW]p*m]n^p¶p. AOn`sâ bq_p Soä…” tSmfm¨³ tImUn¨p.

‘Zm… Wnsâ Nn^mSsâ tImUyw tNt«m…’

‘Bân Ss¶ ASnWp f_pbXn b_]v..”

”WnW¡v A_n]\ftÃ… F¶m tNt«m.. Ct¸mÄ AOn`³ Fsâ hmfmWw Sn¶p hpOn¸n¨Sv tbms` CWn Cu t`mN¯m^pw Fsâ bq_p Sn¶pN]nÃ. Fsâ KoknS¯n C{S]pw ^Sn fqÀ¨ Mm³ AWpekn¨n«nÃ. tim.. Ft´m^w skÅfm Mm³ Hjp¡n NaªSv.”

”H¶pw tks_ B]n tbm]n«nÃ…FÃmw tI¨osX AOn`sâ Umiw SoÀ¯n«p*v.”

”tbmXm ssft^.. Fsâ sI_p¡Wv Mm³ CWn]pw Ip^¯n sNmXp¡pw… Wo]m^mXm ASv tImUn¡m³..” Wo`p S`]p]À¯n tImUn¨p.

”Zm..AOn`m..AksW tWm¡nt¡Xm…’ Wo`p AOn`sW S«n knan¨n«v In^n¡m³ SpX§n.

AOn`³ Fjpt¶äp tSmfm¨sW tWm¡n. A]mÄ C^p¶n^p¶ Nth^¡p Smsj fpjpk³ lp¢SpÅnNÄ. Wo`pknsâ]pw AOn`sâ]pw fUWtNan N*p sNm*v NÅbq_ntfm³ km\fXn¡pN]m]n^p¶p. tSmfm¨³ Aks^ tWm¡n H^p skX` In^n In^n¨p.

CSptbms` H^p km\w NqXn kn«nt« Cu tSmfm¨³ tbmNq… Wo`pWv CWn Np® Sn¶t*.. tWm¡n Wn¡msS gZn Du^n Wnsâ N^nw Np®s]Xp¯v Wnsâ BâosX A®m¡nt`m«v SÅntNsäXm.. Smt]mao…

tSmfm¨³ b_ªSptbms` sI¿Xm tfmsW..F¶À°¯n Wo`p AOn`sW tWm¡n. B fpO¯v H^p PqZfm] fµimhfp*m]n^p¶p. AOn`³ Fjpt¶äp Wo`pknsâ tSman bnXn¨p Fjpt¶Â¸n¨p sdZnWp WXp¡v fp«v Np¯n WnÀ¯n¨p. F¶n«v Wo`pkntWmXv Sâ gZn Du^ns¡mÅm³ b_ªp. Wo`p ^*v ssNNÄ sNm*pw AOn`sâ A*n]pw D*Napw gZn¡p fpNan`qsX SjpNnsNm*n^p¶p. AOn`sâ gZn fpjpk³ Np®bl B]n^p¶p. Aksâ Np® Smt`m`n¡p¶SnWnX]n CSp sNmÅmftÃmXm F¶À°¯n AksW H¶p tWm¡n Wo`p. F¶n«v Aksâ gZn]n bnXn¨p Smtj¡v Hä k`n. 150Zn{Pn]n N¼n]m]n Wn¡p¶ N_pN_p¯ 12C©v Woakpw ^*^ C©v k®kpfpÅ Nqä³ Np® Wo`pknsâ SmXn]n làn]m]n S«n Wo]m^mXo bq_o F¶^oSn]n ^mKsk¼m`s] tbms` Wn¶p BXn Wo`p CsSm«pw {bSo£n¨nÃ. AkÄ sM«n sS_n¨p bp_tNm«p f`À¶Xn¨p ko\p. C{S]pw k`p¸kpw fpjp¸pfpÅ H^p Np® AOn`sâ Nm`nsâ CX]n Wn¶p CsSm^n¡`pw {bSo£n¨nÃ. Wo`p bp_tNm«p f`À¶Xn¨p ko\t¸mÄ AkapsX k`n] fp`NÄ ^*psshZnt`¡pw Im©mXn sNm*n^p¶p. AOn`Wpw tSmfm¨Wpw B kojvI N*mhzUn¨p Wn¶p. AOn`³ tSmfm¨sW tWm¡n.

tSmfm¨³ b_ªp. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *