വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ 1

Posted by

വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ

Veyil Chilla Pookkum Nalil Part 1 | Author : പാവം ഞാൻ

 

^m{Sn]n H^mkly¯nWv Sn^pkW´bp^t¯¡v tbmkm³ MmWpw kngv\pkpw SrlqÀ F¯n]t¸mÄ H^p B{Piw H^p skXns] sNm*v ssN]n bnXn¸nt¡\w. M§Ä dhv Ìm³Zn H^p N_p¯ SXn¨n skXns] N*p M§apsX Wn¸v N*p fWhn`m¡n]n«mkmw AkÄ M§apsX AXpt¯¡v k¶p. bm³ bm^mPn³s_ ^q£ PÔw. ASv Wn`¯p Sp¸n«p AkÄ tImUn¨p.

“^m{Sn]n Bsa Nq«nWv Nn«m³ Wn`vNpkmt\m?”

Bs\¦nÂ?

“Mm³ k^mw”

“fpjpk³ ^m{Sn k^ptfm M§Ä ^*p tb^p*v.”

“fpjpk³ ssWäv bänÃ. Mm³ C¶v Wm«n tbmkpN]m\v. ^*p f\n¡qÀ D*v.”

“Hmt¡. M§Ä¡v ssN]n bnXn¨p Naªm fSn.”

“l^n…”” H^p bm³b^mPn³s_ sbmSn bNpSn sbm«n¨p km]n`n«p sNm*v AkÀ b_ªp.

“A_¶q_p ^qb S^\w ^*p tbÀ¡pw NqsX.”

“ssbh S^mw. bs£ M§apsX k*n]n C^p¶p tk\w”

“ASv WX¡nà hms_. k*n]n Mm³ F´v knlzhn¨p k^mWm. bänÃ.”

“l^n WnW¡v bänsæn tk*. knlzmhw Ds*¦n fSn.”

“Wn§Ä Bknlyw Njnªp hf]¯nWp kn«ns`¦n FWn¡v Wm«n tbm¡v fpX§pw.”

“Wn³s_ WmXv FknsX]m?”

“NWymNpfm^n. CknXp¶p Sn^pk´bp^¯p tbmkpw. AknXp¶v dhv bnXn¨p NWymNpfm^n¡v tbmtN*Sm FWn¡v.”

“M§apw Sn^pk´bp^¯nWm. WnW¡v M§apsX NqsX k^mw.”

“tk*. Mm³ F§sW F¦n`pw sbmt¡mamw. Wn§Ä Fs¶ 2 f\n¡q_nWpÅn kn«m fSn.”

Mm³ B]n^w ^qb Wo«n.

“F³s_ N¿n tI©v CÃ. Wn§sa knlzmhfm\v. NX]n Wn¶v fm_n FWn¡v 600 ^qb S¶m fSn.”

“dm¡n tk*. Wo kt¨m CSv.”

“tk* hms_. Mm³ ssN]n bnXn¡p¶SnWv 300 ^qbs] km§n¡s¯mÅq.”

kngv\p CSnWnX¡v tbm]n k*n FXpt¯m*v k¶n^p¶p. MmWpw Ak^pw NqsX dm¡n tN_n.

“skÅw Dt*m hms_?”

^mip skÅ¡p¸n AkÀ¡p Wo«n. km W¶m]n NjpNn. Ft¶mXv tIÀ¶n^p¶p H^p fXn]pfnÃmsS bmânWp fpNan`qsX F³s_ B*n¡p bnXn¨p. NmÀ Wo§n SpX§n

“bp_t¯m«p FXp¡p AksW.bm lÀ²n¸nt¡t*?”

Mm³ F³s_ hnºv Du^n Np® bp_¯p FXp¯p. N¼n B]n SpX§pt¶]pÅp. AkÄ ASn fp_p¡n bnXn¨p. Ak³ D\À¶p. Mm³ ssN]n Ip^p«n bnXn¨n^p¶ B]n^¯n³s_ tWm«p AkapsX »uhnt`¡p Sn^pNn k¨v sNmXp¯p.

“hm_nWv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *