റജീനയുടെ വീട് കളിവീട് 2

Posted by

റജീനയുടെ വീട് കളിവീട് 2

Rajinayude Veedu Kaliveedu Part 2  bY പരാജിതൻ

Mm³ ko«n k¶p Npan¨p hf]w 2 f\n N]nªv _KoW]psX NqsX B_Xn hf]w tbm]Sv A_nªnà HmÀ¡pt¼mÄ Kkm³ ko*pw sbm´m³ SpX§n F¦n`pw Fsâ fWÊn H^p hwl]w dm¡n]m]n Wn¶v B^m\v KW`nWp bn¶n Hanªp tWmNn] N®pNÄ.F´m]m`pw D¨ e£\w Njn¨p M³ H¶v f]§m³ NnX¶p sk_psS sfmssd`n Np¯n NanNpt¼mÄ H^p A_n]m¯ W¼_n Wn¶pw H^p kmXvhv B¸v sftÊKv im]v M³ Sn^n¨pw H^p im]v A]¨p B^\v FWn¡v fWhn`m]nà _nt¹ H^p hvssf`n fm{Sw M³ Akt^mXv ko*pw tImUn¨p Wn§av B^m\v WnNv fWÊn`m]nà As¸mÄ AkÀ b_ªp M³ hptfgv tI«sâ AXp¯pÅ Bap Ss¶]m\v.Mm³ tImUn¨p Wn§Ä¡v F´m tb^ntà At¿m tI«³ F´nWm Ft¶mXv IqXkp¶Sv. ti]v Mm³ IqX]Sv` B^m\v tImUn¨Sm\v FWn¡v Wn§sa A_n]nà MmWv H¶v f]§m³ tbmkmWv ssd. F¶ Mm³ tI«sW dp²nfp«mNp¶n` Mm³ tSt¡` _hn] B\v. Wo tbmtXm Bsa Nanbn¡msS. Aà tI«m hSyw FWn¡v D½msâ tcm\n C§sa W¼À Nn«n]Sv.CÖv Bsa Nan¸n¡vsS tbmXm …… sb«¶v H^p tcmt«m kn«v S¶p ASv N*v Mm³ sM«nt¸m]n _KoW SmSsâ fq¯ fNÄ FWn¡v Fsâ N®pNsa knlzhnNNmWm]nà Np_¨v tW^s¯ fuW¯nWp tlgw ko*pw tImUn¨p Aà tI«³ tbmt]m tI«Wv Cs¸mÄ Fs¶ knlzmhwBt]m .F¶m`pw WnWNv F§WmXn Fsâ W¼À Nn«nt] Wo C¶v ¢mÊnWp tbm]StÃ.C¶v D¨ks^ ¢mÊv DÅq D½msâ tcm\n C§sa W¼À N*q CSv Fsâ W¼À B\v .Fsâ Culz^m At¸m KW`nWv bn¶n Hanªp tWmNn] N®pNÄ CkÄ Bkptfm. Mm³ Wnsâ ko«n k¶nWv Wnsâ N¼yq«À W¶m¡m³ B Mm³ A_nªp tI«³ W¶Nn]¶v F¶v b_ªp H^p BNn] In^n k¶p. ½vfv As¸mÄ CkÄ FÃmw A_nªpÅ k^km\v .F´m]m`pw Cu hzbvW _m\ns] H¶v sXÌv tWm¡m³ B]n^n¡pw Fsâ knVn F¶v fWhn Bt`mIn¨p At¸mt]¡pw Fsâ `Pm³ Nwdn B]n.
F´m]m`pw Bt^mXpw AVnNw hwhm^n¡m¯ _hn] kas^ sb«¶v Ss¶ Ft¶mXv k`y N¼Wn B]n.^m{Sn Hm¬ss`Wn k^ptfm F¶v tImUn¨v AkapsX sftÊKv k¶p Mm³ HsN b_ªv .D½msâ AsS bNÀ¸m\v CkÄ¡v F´m]m`pw Cksa Nan¡\w ^mkn`s¯ Nan Bt`mIn¨v H^p km\w kn«m\v H¶v f]§n]Sv .
sskNpt¶^w F\oäv H¶v Nk`]n tbm]n N¼Wn AXn¨p WnÂNpt¼mÄ D*v _KoW Sm¯sâ H^p fnhvZv NmÄ FWn¡v ht´mgw sNm*v SpÅn¨mX³ tSm¶n Mm³ sb«¶v At§m«v Sn^n¨v knan¨p Zm hptftg CS]mX WnNv k¿X Wo ^m{Sn k^ptfm f¡Ä D_§n]n«v Mm³ knan¡mw Mm³ HsN b_ªp NmÄ N«mNn.C¶v _KoW]psX bqÀ AXn¨p sbman¡mw bän]m _hn]]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *