അയലത്തെ പെൺപടകൾ

Posted by

അയലത്തെ പെൺപടകൾ

Ayalathe Penpadakal bY കേശ്

Zm…
^mkns` Ss¶ A½]psX Cu A`À¨ sN«n«m\v fn¡ Unkh§an`pw F\o¡p¶Sv. CSnt¸m Ss¶ ^*v {bmklyw B]n.. CWn AXp¯ knan AÑtâSv B]n^n¡pw. ASnWnsX sNmXp¡msS Ss¶ N«n`nsâ tfs`¶v ARv F\o¨p. Asæn`pw H^p knan knanIp Njnªm AXp¯Sv Fsâ S`f*]vNv Ss¶ Nn«pw F¶v Nn«n AWpekw DtÅm*v ASv tks*¶v sk¡m_m\v bSnkv. Fsâ tb^v b_ªnÃt`m..Af ko«pNm^pw b^nI]fptÅm^pw A¸p F¶p knan¡pw. A§sW bSnkv bÃptS¸pw Njnªp ^mkns` Ss¶ b{Sw FXp¯p fp¶n skIv Ft´`pw AkVn Dt*m¶v tWm¡pw bns¶ tWs^ N]nN¯nt`¡v. h¨n³ Nant¨m*n^p¶t¸mÄ DÅ NT B\v tNt«m.. GNtUlw W½Ä t`mNN¸v tWXps¶Wv fpt¶ DÅSv. bns¶ Cu b{Sw km]W]pw km]vtWm«kpw H^pfn¨p WX¡pt¶m³Zv BÀ¡pw H^p hwl]kpw tSm¶nÃ.. Mm³ b_ªSv fWÊn`m]nà AsÃ.. Unkhkpw b{Sw km]n¡p¶ ssXfpw A¸p_s¯ tI¨n fpäfXn¡p¶ ssXfpw Mm³ H^pfn¨v sf]nâWhv sI¿pN B\v bSnkv–. As¸m Nm^y§apsX GNtUl bnXp¯w Nn«n]n«p*mNpsf¶v knIm^n¡p¶p.. bns¶ Úm³ +1 bYn¡p¶ ssXw B]SpsNm*pw XyqgWpw fäpw tbm]n«pw kÃy Nm^ysfm¶pfnà F¶v knIm^n¡p¶ Bam]Sv sNm*v B kN sX³g³ H¶pfnÃ. AXp¯v Ss¶ h-vNqapw B]Sv sNm*v B Nm^ykpw tbXnt¡*. 5 sSm«v 10 ks^ B\vNp«nNapsX NqsX bXn¨Snsâ FÃm Np^pStNXpw fWÊn skIv sNm*v WX¡p¶ Nm`w.. bns¶ +1Wp dt]maKn FXpt¯m*v ¢mhn`pÅ I^¡pNÄ tks_. tI¨n Cu AXp¯ Nm`¯m\v Fsâ koXnsâ fp¶n bpSn] koXv FXpSv Smfhw SpX§n]Sv. bs£ Ct¸mjm\v {l²n¨p SpX§n]Sv. ASnWpÅ Nm^\kpw b_]mw. tI¨n]psX tb^v AWpbf. ASymklyw Woakpw bns¶ skap¸pw D*v.Wà SpXp¯ fpOw.bs£ fp`NÄ A{S¡v CÃm Fs¶ bp_¯p tWm¡n]m Nm\q.. At¸mÄ Wn§Ä knIm^n¡p¶p*mNpw Wo F§sW A_nsª¶v. B hmiI^yw Mm³ b_]mw.
H^p Mm]_mjvI bSnkv tbms` D¨]v¡v e£\w Njn¨p koXnsâ bp_¯p C^n¡pN B]n^p¶p. At¸mÄ Ft´m Bkly¯nWv A½s] Nm\m³ B\v tI¨n k¶p. k¶Spw Mm³ Nth^]n Wn¶v F\o¨p dipfmWw Hs¡ sNmXp¯ AknsX Ss¶ Ipän bän Wn¶p. A½ Bt\ Ft´m tb¸_pw FXp¯p k¶p CSns`ms¡ H¸nX\w F¶p b_ªp. Ft´m NpXpwd{lot]m ftäm B\v. A§sW B\v tI¨n AknsX Wn¶p sNm*v Ss¶ NpWnªp Sn®]n sk¨ H¸n«p tWs^ Fsâ fp¶n Wn¶m\v –H¸n«Sv.sisâ hmt_ As¸m Ss¶ Fsâ Nnan sfm¯w tbm]n. F´m b_]pN Wà DX]m¯ N^n¡pw tbms` DÅ fp`. fp`Im`nsâ WXpkn`m]n H^p Nm¡¸pÅn]pw. F´m b_t]*Sv Fsâ N®p SÅntbm] Akh^w B]n^p¶p ASv.sbs«¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *