അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 6 [Achu Raj]

Posted by

അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 6

Anjali theertham Part 6 bY Achu RajPrevious Parts

hpir¯p¡sa Fjp¯v ]{´w b\nfpX¡n]Spw fäp In` Nm^\§apw sNm*pfm\v NT sskNn]Sv…..AMvK`ns] Wn§Ä FÃmk^pw fWh_nªp k^tkäSn ASn]m] ht´mgw….NT AkhmW emP¯nt`¡v NX¡pN]m\v…fWhns` In´NÄ sN«p sbm«n] H^p b«w tbms` b_¶p WX¡pN]m\v…ASpsNm*v Cu AkhmWemPw Wn§apsX km]Wt]mXv– Wq_p lSfmWw Nq_v bp`À¯nt]m F¶Sv FWn¡v hwl]fm\v….H^pbmXv Sk\ fmän fm_n FjpSn…AbqÀ\fm]n H¶v Ss¶ Aktlgn¸n¡m³ Mm³ B{Pin¡p¶nÃ….. .Wn§apsXs]Ãmw ht¸mÀ«nWv H^pbmXv Wµn…knfÀlW§Ä¡pw Aen{bm]§Ä¡pw tk*n Nm¯n^n¡p¶p ……

i^n AN¯p sI¶t¸mÄ tif`S fp_n]n Ss¶ D*m]n^p¶p…fNsW N*t¸mÄ B fmSrhvtWiw AksW tWm¡n bp©n^n¨p….AktWmXpÅ hvtWikpw N^pS`pw kmÕ`ykpw FÃmw B bp©n^n]n i^n N*p…
AkÀ i^n]psX fpXn]njNan St`mXn..
“”””A½t]mXv H^p Nq«w b_]mWp*v”
sNm¨p Np«nNsa tbms` A½]psX N®pNan tWm¡n i^n b_ªp..
“”””A½¡v b_]mWp*v tfmtWmXv H^p Nm^yw”
tif`S ko*pw bp©n^n¨p ….
“”””F¦n A½ b_]p”
“”””ASv tk* tfm³ Asà BUyw b_ªSv…At¸mÄ tfm³ BUy b_]p”
tif`S AXp¯pÅ Nth^]n C^p¶psNm*v b_ªp…Ak³ A½]psX fpOt¯¡v tWm¡n….Caw Wo` Wn_¯n`pÅ hm^n]pXpSv Npan¨p sWän]n IµWkpw sW_pN]n Np¦pfkpw A\nªp hv{SoSzw knadn WnÂNp¶ fpOkpfm]n tif`S AkWp tWs^ tWm¡n C^p¶p..
i^n Smsj A½]psX Nm¡ C^p¶p….AkÀ ko*pw Ak³s_ fpXn]njNan`qsX ssNNÄ bm]n¨p..
“”””As½ Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv F{Sfm{Sw tl^n]pÅ Nm^yfm\v F¶Sv FWn¡_n]nÃ…bns¶ CSn l^n]pw sSäpw Mm³ tWm¡p¶nÃ…ASnsWWn¡p Njn]nÃ….”
i^n]psX fpOkp^ fWhn`mNmsS tif`S Ak³s_ fpOt¯¡v tWm¡n C^p¶p..
“”””Wfp¡nX]n fpOkp^NapsX Bklyw F´nWm tfmsW..Wo b_]p”
i^n H¶v UoÀQfm]n lzhn¨p..bns¶ Hä lzmh¯n Ak³ FÃmw b_ªp SoÀ¯p….i^n]psX N®pNÄ Wn_ªn^p¶p b_]p¶ hf]f{S]pw….hpf`S]psX]pw ^mKsâ]pw Nm^y§Ä FÃmw Ak³ f_¨p k¨p..
tif`S i^n]psX km¡pNÄ tN«v WXp§n…Ak^psX N®pNÄ Wn_sªmjpNn…F´v b_]\sf¶_n]msS AkÀ Nth^]n d`fm]n bnXnIp sNm*v C^p¶p…AkÀ¡v tW^n] lzmh SXhw AWpeks¸«p….
i^n A½]psX Nm`pNan bnXn¨p….Ak³s_ N®p WoÀ Ak^psX bmU§an ko\t¸mÄ tif`S tkP¯n fNsW bnXnsIjps¶Â¸n¨p…
“”””tfmsW Wo Fs´ms¡] Cu b_]pt¶…CSv ,….tfmsW N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *