എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 6 [ANU]

Posted by

എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 6

ENTE KUDUMBA VISHESHANGAL PART 6 BY ANU | PREVIOUS PART

 

Wn§apsX Aen{bm]§Ä DÄs¡m*v– Ss¶ Cu emPw SpX^p¶p. tbKv Nq«n FjpS\w F¶pÅ Wn§apsX Bklyw Mm³ DÄsNmÅp¶p.

FWn¡v bän] Ad²w HmÀ¯psNm*v Mm³ _qfnt`¡v tbm¶p. Bân _qfnWXp¯pÅ dm¡\n]n C^nNpWp*v. bSnkm]n Nm\p¶ tbms` Aà fpOs¯ms¡ ht´mgw D*v. Np_¨v tW^w C^p¶n«v Bân F\oäp Wn¶p bp_t¯¡p tWm¡n {bNrSn huµ^yw BhzUn¡pkms\¶p tSm¶n. F´m Bân fmWt¯mXpw tWm¡n C^n¡p¶Sv Mm³ Bân]nt]mXv tImUn¨p. Bân Wà ht´mg¯n B\tÃm F´m t`m«_n kÃSpw AXnt¨m. H¶pfà f*qth Mm³ tW^s¯ tKm`n sI]vSn^p¶ N¼Wn W½psX Xu\n bpSn] {dm©v SpX§n. Mm³ CknsX DÅSv M§apsX fmtWKÀ hm_nWp A_n]mw Fs¶ {dm©n tKm`n¡v knan¨p ASm\v ht´mgw Bân b_ªp. A¦nÄ h½Snt¨m tbmNm³ Mm³ tImUn¨p. A¦nanWp FSnÀs¸m¶pfnà AWn Wmsa Wo tNmtaKn tbmNpt¼mÄ MmWpw k^mw Wnsâ tNmtaKnsâ AXps¯knsXt]m B\v Hmcohv. Bân A§sW b_ªSv FWn¡v CãvXw B]nà tNmtaKn tbmNpt¼mÄ Bân Fsâ NqsX k¶m dhn sk¨pÅ Fsâ Km¡n b^pbmXn WX¡ptfm F¶m]n^p¶p Fsâ Bl¦.

bntä¶v ^mkns` Bân s_Zn B]n Fsâ _qfnt`¡v– k¶p. H^p bn¦v Wn^¯n`pÅ hm^n B]n^p¶p tkgw. Mm³ NpanNjnªp Ko³hv C«p Wn¡pkm]n^p¶p. Bâns] C{S]pw Wmapw N*Sptbms` Aà Wà ewPn D*tÃm F¶v Mm³ H^p Nfâv– kn«p. ASp Wo Fs¶ tW^s¯ tWm¡mSn^p¶ sNm*m\v Mm³ AtÃ`pw hpµ^n St¶ B\v F¶v Bân Sn^n¨p f_pbXn S¶p. Bâns] N*t¸mÄ C{S]pw WmÄ tSm¶mSn^p¶ H^p Ca¡w Fsâ Np«Wp*m]n. Nm^yw tks_m¶pfà Bân hm^n DXp¯n^n¡p¶Sv sbm¡nanWp Smsj B\v sshZn Wn¶pw tWm¡pt¼mÄ B Npjn Nm\m³ bäpw bns¶ CXSp fp`]psX klkpw… ½vfv Np«Wv F§sW F\o¡mSn^n¡pw Mm³ fWÊn HmÀ¯p. Wo hf]w Na]msS tkPw k^m³ b_ªp sNm*v Bân tbm]n.

H³bSp f\n¡pÅ tf^nfmS dhn M§Ä N]_n. Mm³ Km¡n sk¡m³ tWm«fn« sb®pw Bân]pw AXp¯Xp¯p Ss¶ Wn`vNp¶p. fWÊn sS_n b_ªp sNm*v Mm³ dhnWp bp_Nn Ss¶ Wn¶p. 9 40B]t¸mÄ dhv tNmtaKn F¯n M§Ä C_§n Hmcohv A{Zhv AtWzgn¨p. tNmtaKn Wn¶pw H^p Nnt`mfoäÀ fm_n]pÅ t_mZn B\v Hmcohv. Mm³ tWs^ tNmtaKnsâ tPän Wn¶n^p¶ Fsâ Nq«pNm^sW N*p Aksâ ssd¡v km§n. Aksâ NqsX Wn¶ H^p¯³ dhv tÌm¸n Wn¡p¶ Bâns] tWm¡n F¶ I^¡v Bs\Xm ASp Fs¶m^p Nfâv–. At¸mÄ AkÀ Fs¶]pw Bâns]]pw tW^s¯ N*n«nà Fs¶Wn¡p fWhn`m]n.

MmWpw Bân]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *