അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലത്ത് 1

Posted by

അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലത്ത് 1

Angine Oru Mazhakkalathu Part 1 bY ഒടിയൻ

Fsâ tb^v BWn, k]hv C^pb¯n F«v. knkminS, H^p fNWpfp*v. eÀ¯mkv PÄcn`m\v. ko«n ASymklyw hm¼¯nNfpÅkÄ tbm^mt¯Wv Mm³ Xu\ns` H^p PkÀsfâv h-vNqans` ssihv¡qÄ Xo¨À B\v.. Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p NT]m\v MmWnknsX b_]m³ tbmNp¶Sv. A¶v H^p Wà fj Unkhfm]n^p¶p. h-vNqan ASymklyfm]n sI]vSp SoÀt¡*p¶ In` tKm`nNÄ SoÀ¯n«v Mm³ Fsâ h-vNq«_n fX§n k^nN B]n^p¶p. s_]n³ tNmt«ms¡ D*m]n^qs¶¦n`pw ASymklyw WWªm\v Mm³ k¶Sv. k`n] fj B]n^p¶SnWm h-vNq«À kas^ bSnt] B\v Mm³ HmXn¨Sv. sf]n³ t_mZv Njnªv H^p _ºÀ tSm«¯n`qsX Bt_jv Nnt`mfnäÀ DÅnt`¡v tbm]ms` Fsâ kosX¯pfm]n^p¶pÅp. Cu _ºÀ tSm«¯nsâ DÅnt`m«v koXpNap*v sshZn`qsX H^p NWm`pw bt£ Häs¸«Sm\v FÃmw. Wà fj B]n^p¶SnWm NWm Wn_ªv HjqNp¶p*m]n^p¶p. t_mZmsN skÅw N]_n Npafm]n^p¶p. A§sW sfsà fpt¶m«p k^pt¼mÄ sbs«¶m\v kakp N]_n {bSo£n¡msS H^p Hmt«m NX¶p k¶Sv. sbs«¶pÅ sk{bma¯n Mm³ k*n sk«n¨p bt£ k*n GtSm NÃn N]_n h-vNnZm]n. bn¶oXv. FÃmw kas^ sbs«¶m]n^p¶p. MmWpw k*n]pw NqXo sshZn`p*m]n^p¶ NWm`nt`¡v f_nªp. ko\ kojvI]n s_]n³ tNm«v Fsâ k*n]qsX imâo`n Np^p§n. ASnWm B k*n ko\ Du¡nWv MmWpw skůnt`¡v FXp¯v F_n]s¸«p. fj¡m`fm]SnWm Wà BjfpÅ NWm`nsâ DÅnt`¡v Mm³ ko\p fp§n. ^£sbXmWm]n At¸mjs¯. sk{bma¯nWv k*n]n sNm^p¯p NnX¶ s_]n³ tNm«v Mm³ k`n¨p sbm«n¨v fpNant`¡v hÀÆ làn]psfXp¯v D´n¡]_n. Np_¨v Nãs¸«v HXpkn AXp¯p N* H^p k`n] k«f^¯nsâ SXn]n fp_ps¡ N]_n¸nXn¨p HjpNn tbmNmSn^o¡m³ {lfn¨p sNm*n^p¶p.làfm] fj]psX ho¡m^w Nm^\w H¶pw Nm\mtWm tNÄ¡mtWm Njn]pfm]n^p¶nÃ. B k«]n Wn¶p bnXnkn«m Mm³ NWm`n ko\p Hjp¡n sb«v fp§n f^nt¨sW. ASpsNm*v Mm³ hÀÆ làn]pw FXp¯v B k«]n fp_p¡n bnXn¨p. fj At¸mjpw WnÀ¯msS SNÀ¯p sb¿pN]m]n^p¶p. fj¯pÅnNÄ làn]m]n Fsâ fpNan bSn¨p. sbs«¶m\v Mm³ B fj]n`qsX B N^]n Wo¶pw bmSn C_§n k¶p Wn¡p¶ H^mta kas^ Akyàfm]n Nm\p¶Sv. B Hmt«m]psX ss{ZkÀ B]n^n¡\w. emPyw, A]mÄ Fs´ms¡t]m b_]p¶p*m]n^p¶p. bs£ FWn¡sSm¶pw tNÄ¡m³ hmVn¡p¶p*m]n^p¶nÃ. NWm`nsâ A^nNpNÄ fj]¯v CXnªpw sS¶n]pw NnX¡pN]m]n^p¶p. sbs«¶v A]mÄ kas^ dp²nfp«n C_§n Fsâ AXpt¯¡p k¶p. B k«¯Xn]n bnXn¨p sNm*v A]mÄ FWn¡p tWt^ Ssâ ssNWo«n. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *