ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില 1

Posted by

ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില

GAZALIN ISHALAI MEHFILA BY NARESHAN

F³s_ tb^v Wt^l³ MmWnknsX F³s_s]m^p AWpek NT b¦psk¡pN]m\v .Sq`nN ^wP¯p k`n] bnXnbmXv CÃm¯Sp sNm*v ,Fsâ Cu AWpek NT Wn§sa§nsW DÄsNmÅpsf¶p FWn¡_n]nà !
F¦n`pw FjpSn SpX§pN]m\v .bSns] SpX§n thmcväv tNm_m]n fpt¶_n HXpkn imÀZv tNm_n AkhmWn¡p¶Sm\v Fsâ]o AWpek NT !
BUyw Fs¶ Np_n¨pw F³s_ KoknS b^nh^s¯ Np_n¨pw WmXnsW Np_n¨pw sI_pSm]n H¶p b^nI]sbXpSSmw F¦nt` Cu hwek NT]psX ]mTmÀTy§tamXv Wn§Ä¡p sbm^p¯sb«p tbmNm³ Njn]pN]pÅq ,BUytf b_ªSp tbms` F³s_ tb^p Wt^gv F³s_ WmXp bm`¡mXv KnÃ]ns` Nnj¡³ Hm^¯v f`Wn^NtamXp tIÀ¶p^p½n Wn¡p¶ H^p WmX³ {Pmfw
F³s_ tb^v Wt^gv MmWnknsX F³s_s]m^p AWpek NT b¦psk¡pN]m\v .Sq`nN ^wP¯p k`n] bnXnbmXv CÃm¯Sp sNm*v ,Fsâ Cu AWpek NT Wn§sa§nsW DÄsNmÅpsf¶p FWn¡_n]nà !
F¦n`pw FjpSn SpX§pN]m\v .bSns] SpX§n thmcväv tNm_m]n fpt¶_n HXpkn imÀZv tNm_n AkhmWn¡p¶Sm\v Fsâ]o AWpek NT !
BUyw Fs¶ Np_n¨pw F³s_ KoknS b^nh^s¯ Np_n¨pw WmXnsW Np_n¨pw sI_pSm]n H¶p b^nI]sbXpSSmw F¦nt` Cu hwek NT]psX ]mTmÀTy§tamXv Wn§Ä¡p sbm^p¯sb«p tbmNm³ Njn]pN]pÅq ,BUytf b_ªSp tbms` F³s_ tb^p Wt^gv F³s_ WmXp bm`¡mXv KnÃ]ns` Nnj¡³ Hm^¯v f`Wn^NtamXp tIÀ¶p^p½n Wn¡p¶ H^p WmX³ {Pmfw .WP^ b^ngv–¡m^§Ä AVnNw NX¶p k¶n«nÃm¯ Fsâ {Pmf¯n H«pfn¡ BapNapw A]Âb¡ d豈 W¶m]n Nm¯p hq£n¨n^p¶p .Cu A]Âb¡ huimÀ±§apsX f_kn GsSm^p {Pmf¯n`pw WX¡p¶ S^¯n`pÅ FÃm AkninS dÔ§apw M§apsX {Pmf¯n`pw SNrSn]m]n A^§p km\n^p¶p .MmWpw H«p tfmlfm]n^p¶nà ! B Fs¶ Np_n¨p knlUfm]n b_ªnà Atà ..
Mm³ Wt^l³ 25 k]ÊpÅ ]uÆW ^pà³, C^pWn_w , ,B_Xn sbm¡w ASnsWm¯ Nm]d`w , bj] H^p fmX¼n NpXpwd¯n KWn¨SpsNm*p A¸ hz¸ ^m{ão]kpw, SÃpw bnXn]pw ,SÀ¡ b^nim^ fVyØWpw Hs¡ B]n Kokn¨p tbmNp¶p .F´nWpw GSnWpw tbm¶ H^p hpirSv k`]kpw hz´fm]n«p*v Bs^]pw Nqhm¯ H^p brNrSfm\v FtâSp tbm^m¯SnWv Wm«ns` GsSm^p kng]¯n`pw Vo^fm]n CXsbXpN]pw sI¿pw ,bns¶ A¸ hz¸w I«¼n S^kpw.CSpsNms*ms¡
sâ Wm«n ^ihyfm]pw b^hyfm]pw Ht«s_ B^mVnNfm^p*m]n^p¶p .B^mVN·mÀ¡pw H«pw Np_kp*m]n^p¶nà .B^mVWNsas]Ãmw ss`wPnNBhzmUWb^fm]n Dbt]mPs¸Xp¯mWpÅ H^p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *