റിഹാന്റെ രതി ലോകം 2

Posted by

റിഹാന്റെ രതി ലോകം 2

Rihante Rathilokam Part 2 bY Shabu

£fn¡\w A`vbw Sn^¡m]Sp sNm*m\v 2n_ bmÀ«v k^m³ Smfhn¨Sv .

Wm³hn ssgWn]psX ko«n F¯n] tlgw DÅ hwek§ant`¡v NX¡mw

ASp Wm³hn Ss¶ W½tamXp b_]pw.

_nim³ Fs¶ ssgWn]psX ko«n BNn]n«v hpWnS]psX AXpt¯Nv tbm]n MmWpw ssgWn]pw AkapsX _qfn tbm]n kmSn AX¨p. AkÄ Fsâ AXp¯p k¶p tI¨n FWn¡v Wà tbXn D*v CWn AÑWv CsSm¶pw Cãw Aæn BsN Npj¸w Bknsà AsSms¡ WfpNv sl^n]mNmXn sbs® C¶p W½Ä Wnsâ A½m]¸sâ tImt^w Wo^pw k`ns¨Xp¡pw bns¶ sSm«v WnWNv F¶pw Nan¡m³ H^p Np® BkpfsÃm F¶pw b_ªp Aksa sN«nbnXn¨p Ip*n H^p D½ k¨p F¶n«v Mm³ Fsâ {ZÊv Hs¡ Ajn¨p H¶pw CÃm*v N®mXn]psX fp¼n Wn¶n«v Sn^nªpw f_nªpw FÃmw tWm¡n F¶n«v ssgWnt]mXv H^p ssWän S^m³ b_ªp Np_¨p tim«v B]n«pÅSv Ss¶ FXps¯m Mm³ AksaNmapw Np_¨p SXn NqXpS DÅSpsNm*v AkapsX ssWän FWn¡v kas^ sX]väv B]n^p¶p hn¡nsâ Sp\nsNm*pÅ Njp¯p C_¡n sk«n] H^p Éokv `Êv ssWän B\v Mm³ Cs¸m C«n^n¡p¶Sv DÅn H¶pw Cà AktamXpw Np_¨p shNv–hn B] ssWän CXm³ b_ªp F¶n«v Mm³ kÀPoth«sâ AXpt¯Nv sI¶p Fs¶ B tNm`¯n N*t¸mta At§^psX Wn]{´\w tbm]n Fs¶WnNv tSm¶n. Mm³ At§^psX AXp¯p C^p¶n«v F´m\v A¨m]m kntlg§Ä F¶p tImUn¨p.

kÀPohv :þ A¨m]tWm ?? ASnt¸m F¶p fpS`m\v ??

Mm³ : CSm Cs¸m C¶p fpS Mm³ A¨m]m Fs¶ knan¡p. F¶n«v Mm³ H¶pNqXn A¨m]sâ AXpt¯Nv Wo§n C^p¶p Mm³ b^fmkVn Fsâ fp` At§s^ Nm\n¨m\v C^n¡p¶Sv A¨m]³ ASp CX¡nX¡p tWm¡p¶p*v Mm³ H¶pNqXn A¨m]sâ AXpt¯Nv C^p¶p F¶n«v A¨m]Wv CSp kÃm*§p CãvXs]¶p tSmWp¶p Fsâ fp`Nan bnXn¨m\v Mm³ ASp tImUn¨Sv A¨m]³ sI_pSms]m¶p In^n¨p. Mm³ _qfnt`Nv tWm¡n]s¸m ssgWn kmSn`nsâ AknsX f_ªp Wn¡p¶p*v AkansSÃmw Nm\p¶p*v. e£\w Njn¡Â bns¶ _nim³ tbmNp¶SnWp fp³dv Njnªn^p¶Sv sNm*v bns¶ B b\n D*m]n^p¶nÃ. sb«¶p _qw Sp_¶p ssgWn k¶p AkÄ tWs^ AXp¡a]nt`¡p tbm]n bns¶ H^p tdm«n skÅkpw FXp¯p _qfnt`Nv Ss¶ tbm]n. Akapw kas^ ssWhv B]n«pÅ ssWän B\v C«n^n¡p¶Sv. AkÄ _qfnt`Nv tbmNp¶ kjn M§tamXv b_ªp B Wn§Ä ^*mapw Xokn N*p C^nNv Mm³ D_§s« F¶p b_ªp ssgWn tbm]n tZmÀ Im^n]n«p _qfns` ss`äv Hmcv B¡n]Sv N*t¸mÄ Mm³ A¨m]sâ tft`Nv tIÀ¶p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *