അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 5 [Achu Raj]

Posted by

അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 5

Anjali theertham Part 5 bY Achu Raj | Previous Parts

AMvK`n]pw i^ns]]pw fWh_nªp sW©ns`än] Wn§Äs¡ÃmkÀ¡pw F³s_ Wµn…

fpOt¯¡v k¶ {bNmlw H^p ssd¡nsâSm\v F¶v i^n¡v fWhn`m]n…i^n tkP¯n Ss¶ Hjnªp NnX¶ B sWXpwdp^]psX sshXn`m]pÅ sI_n] Sq\nWp f_knt`¡v Wn¶p….
hpf`S]psX tISW]ä l^o^w At¸mapw ^àw kmÀt¶m`n¨p AknsX Ss¶ NnX¡pN]m]n^p¶p….ASnt`¡p tWm¡m³ i^n¡v fWhp k¶nÃ…SWn¡p tWs^ k¶ {bNmlw A¸ tW^¯nWp tlgw Wn¶t¸mÄ i^n¡v sSÃp Blzmhfm]n….i^n hq£n¨p tWm¡n]t¸mÄ ssd¡n Wn¶pw BXn]mXn ^mK³ C_§p¶Sv N*p….
A]mapsX Nm`pNÄ At¸mapw Wn`¯p_In^p¶nà ,,,ko*pw A^]n Wn¶pw fUy¯nsâ Np¸n FXp¯p ^mK³ AX¸v Sp_¶p ASv NpXn¨psNm*v B Np¸n sWXpwdp^¡v tWs^ F_nªp….i^n¡v fp¶ns` H^p sI_n] NÃn S«n B Np¸n sbm«n sS_n¨p…^mK³ ASpN*v In^n¨Sv tbms` i^n¡v tSm¶n…
bs£ A]mapsX AXp¯ Wo¡w i^ns] sl^n¡pw sM«n¨p…F¶pw k¶p Njnªm tWs^ koXnWpÅnt`¡v N]_n tbmNm_pÅ ^mK³ bs£ At¸mÄ AknsX Ss¶ Wn¶psNm*v Sm³ k`ns¨_nª Np¸n]psX In¶n InS_n NnX¡p¶ InÃpNant`¡v tWm¡n Wn¡pN]m]n^p¶p….
F§sWs]¦n`pw AknsX Wn¶pw tbmNm³ {lfn¨p sNm*n^n¡p¶ i^n¡v bs£ ^mK³ AknsX DÅSpsNm*v Njn]msS tbm]n..
S³s_ KoknSw CknXw sNm*v AkhmWn¡pN]m\tÃm F¶Sv i^n]n h¦Xfp*m¡n…H¶v sbm«n¡^]m³ Ak³ B{Pin¨p bs£ ASnWpw AkWm]nÃ….
^mK³ i^ns] ko*pw sM«n¨psNm*v sWXpwdp^]psX AXpt¯¡v sk¨v sk¨v BXn]mXn WX¡m³ SpX§n…Culz^m Mm³ F´v sI¿pw…C]mÄ hpf`Ss] Nm\p¶ Wnfngw F³s_ KoknSw CknsX AkhmWn¡pw..ASp_¸m\p…..AMvK`n AktamXv– Mm³ F´v hfmUmWw b_]pw t`mNw Fs¶ sb®v bnXn]³ F¶v knan¡ntà Wn]fw Fs¶ sNm`bmSNn F¶v knan¡ntÃ….
i^n]psX In´NÄ NqXn NqXn k¶p..Ak³s_ S`t¨m_nt`¡pÅ ^vàt]m«kpw NqXn…bs£ AW§m³ Njn]msS B sI_n] Sq\nWp f_kn i^n F§tWms¡t]m bnXn¨p Wn¶p….
^mK³ ko*pw fpt¶m«p k¶psNm*v– In¶n InS_n] Np¸n InÃpNÄsb_p¡n FXp¡m³ SpX§n…tim C]mapsX H^p thkW ftWmemkw…Cu hf]¯v..i^n ^mKsW fWvhm {bmNn…
NpWnªp Wn¶p t{b]mht¯msX B Np¸n Ng\§Ä FXp¯p ^mK³ H¶v Ipäpw tWm¡n bn¶oXv ASv Na]m³ F¶k®w A]mÄ sk¨p sk¨v f_pklt¯¡v WX¡m³ SpX§n..
CSv Ss¶ Akh^w F¶v fWhn`m¡n] i^n ^mK³ Sn^nª fm{S]n AknsX Wn¶pw bSns] C_§n Ak³s_ hÀk làn]pw FXp¯p AknsX Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *