ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 4

Posted by

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 4

Bbaryayil Thudakkam Part 4 bY Skippo | Previous Part

Fsâ NT FÃmÀ¡pw CãvXfm]¯n kas^ AVnNw ht´mgw. Fsâ BSy NT¡v ^*v `£¯nWv fpNan kn]qhv–
sb«¶v Nn«n]Sn FÃmt^mXpw Wµn b_]p¶p.

Fsâ NT FÃmÀ¡pw CãvXfm]¯n kas^ AVnNw ht´mgw. Fsâ BSy NT¡v ^*v `£¯nWv fpNan kn]qhv–
sb«¶v Nn«n]Sn FÃmt^mXpw Wµn b_]p¶p.

A§sW Mm³ £o\nSWm]n thmc]n C^pWv Xnkn]pw N*n^p¶p. A¸hf]¯nWptlgw A½m]nA½ ssN]n timÀ`nN-vhv fm]n F³s_ A^nNn k¶p. MmWSv tfXn¨ N¿n bnXn¨p. F¶n«v A½m]nA½ Ft¶mXv b_ªp.

A½m]n]½: CSp Ct¸mÄ NpXnt¨m Np_¨p Njnªv e£\w Njn¡mw ^m{Sn £o\w bmXnÃ.

Mm³: A§sW NqXpS`m]n £o\sfm¶pw CÃt½ , Mm³ H^p sI_p¸¡m^³ AtÃ.

A½m]½ F³s_ AXp¯v thmc]n C^p¶n«v b_ªp

A½m]n]½: AsS tfmsW , Wn§ant¸mÄ sI_p¸fm\v Ct¸mÄ hpOn¡* WmapNam\v. H¶ntWmXpw fXnNm\n¡p¶ F³s_ tfmap Np_¨p Wm\w NpXp§n]m\v. tfm³ tk\w FÃmw l^n]m¡n FXp¡m³.

Mm³: tfmav A{S]v¡v Wm\w Np\p§n H¶pfÃ. Fs¶ Nk¨pk]v¡po t^O.

A½m]n]½: ASv bns¶ b_]mWpt*m F³s_ fNatà AkÄ. ASn³s_ Pp\w AkÀ¡p*mNpw. FWn¡v Cu {bm]¯n`pw WÃk®w hpOn¡\w F¶v In´]pÅ Nq«¯n DÅ Bam\v Mm³. Np«nNapsX Aѳ
Ct¸mjpw W¶m]n hiN^n¡p¶p*v.
MmsW´m C§sW b_]p¶Sv F¶p sk¨mÂ, Wn§Ä Ct¸mÄ SpX¡¡m^Wm\v FÃmw W¶m]n A_nªn^n¡\w. CSn³s_ sN tb^n H^pbmXv d豈 tkÀbn^nªp tbm]n«p*v. W½an BÀ¡pw B hmiI^yw k^^pSv. H¶ntWmXpw H¶nWpw H^p A_¸v sk_p¸v tSm¶n tbmN^pSv. FÃm^oSn]n`pw W½Ä hpOn¡\w.
tfmWv GSv hmiI^y¯n`pw F´v hwl]fps*¦n`pw Ft¶mtXm t^O]psX sI¨nt]mtXm tImUn¡mw.
C¸¯s¶ fXn]nÃmsS MmsWm^p Nm^yw b_ªp S^s«, tfmtWmXv Cu ^oSn]n hwhm^n¡pt¼mÄ FWn¡v Wà hpOw Nn«pw, F³s_ bq_n Ct¸mÄ skÅw HjpNns¡m*n^n¡pN]m\v . CWn t^O]psX AÑsW knan¨psNm*ptbm]n W¡n NpXn¸n¡\w. Hmt^mt^m hmiI^y§Ä D*mkpt¼mjm\v W½Ä¡v bpSn] AWpek§Ä D*mkp¶Sv. In`t¸mÄ B hmiI^yw W½Ä Ss¶ Ns*¯\w.

FWn¡nsSÃmw tN«p F³s_ Np® N¼n]m]n Wn¡p¶p*m]n^p¶p

A½m]n]½: Mm³ t^Ot]mXv tImUn¨n^p¶p Wn§apsX AWpek§sa bän. AkÄ b_ªp FWn¡v Nn«n] WnVn]m\v tfm³ F¶v. tI«Wv shN-vhn Wà Sm`vb^yw DÅ Bams\¶v AkÄ b_ªp Ft¶mXv. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *