ഫിറോസിന്റെ അവധിക്കാലം 2

Posted by

ഫിറോസിന്റെ അവധിക്കാലം 2

Firosinte avadhikkalam Part 2 bY Firos

 

 

A¶s¯ AWpek¯nWp tlgw M§Ä¡p Nm\mWpÅ B{Piw NqXnk¶p .^m{Sn AkapsX ko«n Wn¶v tbm¶SnWp tlgw Fsâ ko«n F¯p¶SnWp fp³bv Mm³ Aksa knan¨p.

Mm³ :hmin` Fsâ fpt¯ FWn¡v fSn]m]n«nà Wnsâ tS³ NpXn¨n«v
hmin` :FWn¡pw … Cu Np_¨p hf]w sNm*v C§av Fs¶ hzÀPw Nm\n¨p.
Mm³ :CsSm¶pw Aà tfmsa fä¶mÄ Mm³ k¶n«v l^n¡v Wns¶ hzÀP¯n F¯n¡mw ….

hmin`:C¡ Fs¶ W¡n]t¸m Nn«n] hpOw b_ª_n]n¡m³ bäqà Hiviviv AtSmÀ¡pt¼m Ss¶ FWn¡v H`n¡p¶p.

Mm³ :Fsâ fp¯nWv fSn]mNpw ks^ Mm³ W¡nS^mw tbms^ ?

hi` :fä¶mÄ AkÀ C_§pt¼m Mm³ knan¡mw ^mkns` Ss¶ tbmNpw Hs¶m¶^ f\n¡qÀ D*v N`ym\ ko«nt`Nv ASpsNm*v ^mkns` Ss¶ tbmN\w F¶v D½ b_]p¶Sv tN«p.

Mm³ :AkÀ C_§m_m]Â Wo knan¨ fSn Mm³ B Ipäpk«Sv Ss¶ Nm\pw
hmin`:mm F¶ Hmt¡ C¡m ummffffk ??????
Mm³ :ummffk F¶ Hmt¡ ….

C¶m\v M§Ä Nm¯n^p¶ Unkhw ^mkns` Ss¶ D_§n F\oäp Npans]ms¡ Njnªp cpZv Njn¨p ssd¡v FXp¯v bp_¯p C_§n AkapsX knan]pw Nm¯p Ip½m ssd¡n N_§n .H^p 9.45 B]t¸m H^p fnhv NmÄ k¶p. Sn^n¨p knan¨t¸m AkÀ C_§m_m]n F¶v b_ªp .Mm³ ssd¡v B^pw {l²n¡m¯ H^p Ø`¯p HSp¡n sk¨p sfsà At§m«v WX¶p. Np_¨p WX¶t¸m AkÀ H^p Hmt«m N]_n tbmNp¶Sv N*p .At¸mtj¡pw AkapsX tcm\pw k¶p.

Mm³ :Mm³ CknsX Ss¶ D*v Wo kmSn AX¡msSC«m fSn. Mm³ tN_n kt¶mamw
hmin` :m

Mm³ Ipäpw tWm¡n B^pw Cöv D_¸p k^p¯n sI^p¸v Ajn¡msS AN¯p N]_n Bs^¦n`pw k¶m sI^p¸v– Nm\* F¶v N^pSn]m Ajn¡msS AN¯p N]_n]Sv .
tZmÀ t`m¡v sI]vSp Aksa knan¨p.

Mm³ CknsX D*v C¡m …..AN¯p _qfn Wn¶m\v AkapsX fVp^lÐw.
Mm³ sfsà _qfn tN_n kmSn AX¨p Ipk¶ hn¡v fmN-vhn V^n¨ AkÄ sdZnsâ sshZn C^n¡p¶p .Akan H^p Wm\w Mm³ N*p sfsà Mm³ AkapsX AXp¯p sI¶v C^p¶p.

Mm³ :F´mtXm H^p Wm\w tbms`?
hmin` :Ft´m C§sa fpO¯p tWm¡m³ Ft´mtbms`..
Mm³ :sfWª¶v ^m{Sn dmSv–_qfn skIv Hmt^m¶v N«nNq«n]tbm CsSm¶pw N*nÃtÃm ….
hmin` :ASv C^p«StÃ…F¶pw b_ªp Fsâ N¿n H¶p WpÅn.
Mm³ :ABiv FWn¡v tkUWn¨p
hmin` :At¿m thm_n cnt_mhv–N ..
AkapsX B knan tNÄ¡m³ H^p {btSyN hpOm.

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *