ബെറ്റി മാഡത്തിന്റെ അത്താഴവിരുന്ന്

Posted by

ബെറ്റി മാഡത്തിന്റെ അത്താഴവിരുന്ന്

Betty Madathinte Athazha virunnu

രചന: മുനീർ കുണ്ടിയങ്ങാടി

 

ഫെറ്റിഷാണ് കട്ട ഫെറ്റിഷ്

Mm³ fpWoÀ. sI_p¸w fpS N¼n bphvSN§apw hnZn]pw N*m\v Mm³ kaÀ¶Sv. scängt¯mXpw C³shNväntWmXpsfms¡ Sm`vb^yw tSm¶p¶Sv ¹Ìp Njnªn^n¡pt¼mÄ B\v. b^o£ Njnªn^n¡p¶ ssXfn sfmssd`n`pw `mbn`pw tbm¬ sshäpNÄ N]_n]n_§`m]n^p¶p {bVmW b^nbmXn. tchvdp¡ns`]pw kmXvhm¸nt`]pw N¼n {Pq¸pNan BÎokm]n. D½ At¶^w D¸msâ AXp¡Â PÄcnt`¡v tbm] ssXw B]n^p¶p. ^*p fmhs¯ NmftNan¡m]pÅ tbm¡m\sS¶v FÃmkÀ¡pw A_n]mw. D¸m¡v bj] tbms` H¶pw Nan¡m³ bänÃ. {btfikpw {bg_psfms¡ D*v. b*v Bap Wà Du¡pNm^Wm]n^p¶p bs£ Ct¸mÄ bj] Dgm_n Np® sbm§msWm¶pw CX]nÃ.

D½]mt\ koªnsâ NT b_ªtbms` {bm]w G_pw tSm_pw ko^yw NqXp¶ ssXbv. Wà D{P³ sW]v fpän] hmVWw. sNm¨p b¿·ms^ N*m D½m¡v NXn]naNpw, bns¶ Nan¸n¡pNt]m H¶pw bän]nsæn bq_p W¡ns¨¦n`pw fm{Stf knXq¶v F¶v H^n¡Â AXp¯ ko«ns` C¡ A]mÄsX em^yt]mXvb_]p¶Sv Mm³ tN«n«p*v.
D½ M§apsX fm½msâ tfm³ hpssd_pfm]n Nan]ps*¶pw ASà PÄcn tbmNp¶Sv Csâ Aan]³ Wkmhpfm]n«ms\¶pw Hs¡ In` N^¡¼nNapw D*v. F´m]m`pw FWn¡v D½msW b®\w F¶v N`l`m] bqSn D\À¶p.
ko«n kn`bnXn¸pÅ hmVW§Ä DÅSnWm ^m{Sn AknsX Mm³ Nmk NnX¡pw, At¶^w C¡pÅ cpÍv Hs¡ ^*mfs¯ C¯msâ ko«n Wn¶m]n^p¶p.
{Pq¸n sdän Fs¶m^p fmZw D*v. NmjvI]n W½psX fnWn _n¨mÀZnsâ AtS `p¡pw l^o^kpw. B k`n] fp`NÄ AtS bXn t¢m¬ sI]vSp k¨ tbm`m\v. tim scängkpw dn.Zn.Fhv.Ffpw Hs¡]m]n. bpÅn¡m^n]pfm]n CX¡v Imäv sI¿pw. A{S sb«s¶m¶pw Bs^]pw N£n {c*m¡nÃ. {c*v B¡t\ In` WndÔWNÄ Hs¡ D*v.
fmZ¯nsâ {Pq¸n tKm]n³ sI¿\w. 5000 ^qb]m\v sf¼Àgn¸v co. B\nWpw sb®nWpw {Pq¸n tKm]n³ sI¿mw. MmWpw fmZ¯nsâ AXnf]mNmWpÅ {Pq¸n tIÀ¶p.
scängv Bs\¶SnWp sSankp WÂN\w. ASv sb®p§apsX fq{Sw So«w Ckt]mXv Cãw DÅkÀ BN\w. sb®nsâ AXnfm]n^n¡m³ Sm`vb^yw DÅv BamN\w A§nsW.
sdän fmZ¯nsâ H^p ^oSn Npt_ k«v Nan¸n¡pw ASnWp tlgw fm{Stf AXnf]m¡q. MmWpw Ass¹ sI]vSp. BUyw sXNvÌv sftÊKpNÄ¡v A§nsW f_pbsXym¶pw sskÃ. Wn^´^w Aks^ hvSpSn¨pw fäpw sftÊKv A]¨psNm*n^n¡\w. AkÀ CX¡v H¶v tkm]vhv Imäv k^pw. emPyw DÅkÀ¡v fm{Stf Ak^psX sI^p¸nsâ bXw A]¨pS^q. ASv W½Ä {bnâv FXp¯v ASn W¡p¶ In{Sw A]¨p sNmXp¡\w. ASv Cãfm]m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *