ബാധ 1 [MANGO]

Posted by

ബാധ 1

Badha Part 1 bY Mango

 

Z{¤n tSmäSv– H^p N\¡nWv W¶m]n. F§mWpw K]n¨n^ps¶¦n , hnkn hÀkohv b^o£ FjpSn H¶mw _m¦v– tWXn] tlgw, sF. F. Fhv tks*¶v sk¨v, sF. bn.Fhv FXp¯v N½og\À e^Sv I{µsW tbms` Hs¡ B]nt¸mt]sW Mm³.

tWmw i^nk^mWµ lmhv{SnNÄ. sSänV^n¡^pSv, hz´fm]n ImÀ¯n] tb^m\v. bÅn¡qX¯n bYn¡pt¼mÄ i^n.sN.bn F¶m]n^p¶p tb^v. b`t¸mjm]n b¯p fp¸¯©p k]tÊ B]n«pÅp F¦n`pw sf¨p^nän Nm\n¡m³ tk*n Bs^¦n`pw tImUn¨m W¸¯©v F¶p b_]m_p*v. KoknSfm\v, Db{Ukn¡^pSv.
Mm³ hz]w sbm¡n b_]p¶SÃ, bNv–tg bm`¡mXv KnÃ]n ASymklyw tb^p tN« H^p
“”tKymÕy³ Nw f{´kmUn’
B\v Mm³. hz´fm]n Nmgm] khv{Sw Hs¡ D*v. AtS CXq. sSmjn`nsW bän hwhm^n¡pN]ms\¦nÂ, tKmÂhy¸\n Fap¸fm. NknXn km^n b`N]n`n«v F«p k«w N_¡n, Fs´¦n`pw bpSn] sS_n Hs¡ Znssh³ sI]vSp f{´n¨p Ip*v AW¡n, Np_¨p tW^w N®X¨n^p¶m bns¶ km]n tSm¶n]sSms¡ knan¨p b_]mw. Nps_s]ms¡ bphvSN§Ä km]n¨p bYn¨Sm. bns¶ Nps_ b^nI]fpÅ In` tKmÂhy·ms^ tW^n N*p tImUn¨p bYn¨Spw. W¶m]n tbmNp¶p. f{´kmUw Ct¨s^ _nhv–Nm\v. Nm\msS bYn¨p sk¨n^n¡p¶ f{´§Ä Np_s¨ms¡ A_n]mw. F¶m`pw H^p {cmZv b\n sI¿pt¼mÄ ASp kr¯n]m]n sI¿\ftÃm. NÌtfjv–hv Wp H^p SrbvSn Hs¡ k^t*? Bj¯n f{´kmUw bYn¡m³ bän]nÃ. f`]maw AÃmsS tks_ H^p emg]pw A_n]m¯ Mm³ F§sW hwh-vNrSw km]n¡mWm? tks_ kà f{´kmUnNtamXpw tImUnIv ASymkly¯nWpÅSv bYn¨p sk]v¡mw F¶p sk¨mÂ, FWn¡v A_n]mkp¶ Ht^ H^p f{´kmUn dm`^f]ns` Np«qh³ B\v.
hnän]psX irU] emP¯v– Wn¶pw A`vbw fm_n GNtUlw N£t¯mXv tI^p¶ H^nX¯v H^p HäWn` HmXn« koXv kmXN]v¡v FXp¯v, AknsX C^p¶m\v Mm³ Cu fim {bkÀ¯nNÄ Hs¡ sI¿p¶Sv. FWns¡m^p lngy³ D*v. Np«³. Npt«mjv–hvfmhv Ft¶m ftäm tchvdp¡n tb^pÅ H^p {co¡³ B]n^p¶p. H^pfmSn^n Wà koXpNan B^pw knan¨p N]äm³ fXn¡p¶, Nm¡]v¡v tgm¡Xn¨Sv tbm`pÅ SmXn]pw fpXn]pw Hs¡ DÅ Hs^®w. Nmgm]w AkWp W¶m]n tI^pw F¶p tSm¶n]Sv sNm*v ^*p kÀgw fp³bv Mm³ tcmÀ«v sNm¨o¶p bnXnt¨m*p k¶p SoäþskÅw sNmXp¯p kaÀ¯p¶Sm AksW. Nmgm]w C«p WX¡p¶ AksW N*m C¶p¨]v¡v infm`]¯n Wn¶p k¶Sms\t¶ b_]p B^pw. H^p hWymhn¡v Np«³ F¶ tb^v tI^m¯Sv sNm*v tWmw Ss¶ AkWpw H^p tb^n«p sNmXp¯p. b^nbqÀ®mWµ³. bs£ ASk³ CWn]pw bYn¨n«nÃ, Np«m¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *