എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 4 [ അർച്ചന ]

Posted by

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 4 [ അർച്ചന ]

ENTE KADHA GOURIYUDEYUM PART 4 BY ARCHANA | PREVIOUS PART

Sexy silhouette of a couple

Cu NT SpXÀ¶v km]n¡pN.. Cãfm]m Nfâv– CXm³ f_¡*…..

NSNp Sp_¶ Mm³ sM«n tbm]n……

A_n]msS F¦n`pw Pu^ns] IpänbnXn¨ ssNNÄ Np_¨pNqXn fp_pNn………

Akapw BsN sM«n Wn¡pkm\v……..

sskP]psX N®n bN Ban N¯p¶Sv Mm³ N*p…….

Fsâ N®n C^p«v N]_m³ SpX§n……………

Aksa´p sI¿pw F¶v H^pbnXn]pw CÃ…….

sb«¶m\v ASp hwekn¨Sv………

sskP]psX ssN Pu^n]psX N^\¯v ko\p………

Mm³ sM«ntbm]n….

FXo F¶ A`À¨t]msX AkÄ Pu^ns] SÅn]n«p……….

“”Wo A¨pknsW f]¡n AtÃXn…….

FtâSv Wo S«ns]Xp¯p AtÃXn…… “”

{em´fm]n AkÄ Ft´ms¡t]m knan¨p b_ªpsNm*n^n¶p……

bns¶]pw Pu^ns] AXn¡mWm]n AkÄ fpt¶m«p BªSpw GtSm H^p làn Fs¶ k¶p sbmSnªp……..

Mm³ sskP]psX fp¶n N]_n Wn¶p….

“” A¨p fm_n Wn¡p””

“” Aksa sSmX^pSv Wo tbm sskP Wfp¡v bns¶ hwhm^n¡mw Wo tbm……. “”

“”Wnt¶mXv fm_n Wn¡Wm b_ªSv…. “”

AkÄ Fs¶ SÅn fmäm³ tWm¡n……

“” Wnt¶mXv Aksa sSmX^pSv F¶tÃXo b_sª……. “”

“” Hmtim As¸m Ckav Wnsâ B^m C{S¡v WnW¡v sNmÅm³…. Wnsâ Nobv Bt\m Cu dn¨v……. “”

“” ssf³Zv ]pkÀ tkÀZv–hv sskP………

WnW¡v tWs^ hwhm^n¡m³ A_n]ntà CkÄ S` Ipän ko\p………. Aksa Mm³ him]n¨Sm………..

“” Wo CkapsX B^m him]n¡m³ CknsX MmWp*v Cksa CWn CknsX Smfhn¸n¨m sl^n]mNnÃ…..

Aksasâ fp¶n N]_n Wn¶p…………..

C{S]pw B]t¸mÄ FWn¡v Fsâ Wn]{´\w Wãsb«p………

“” b¶ tbm`]mXn tfmsa…….. Aksa Wos]m^p Ip¡pw sI¿nÃ……… “”

sM«nt¸m] sskP Sn^nªp Fs¶ tWm¡n…….

“” Wo……. Wo….. “”

“” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *