കാമദേവതമാർ 5 [Kunjan]

Posted by

കാമദേവതമാർ 5

Kamadevathamaar Part 5 bY Kunjan | Previous Parts

 

Fsâ NT hzoN^n¨ FÃmkÀ¡pw Wµn.. Wn§apsX tbm¸p`À NTNan Fsâ Cu NT]pw F¯n]Sn ASn]m] ht´mgw D*v.. F§sW Wµn b_]\w F¶_n]nÃ.. H^pbmXv Wµn t^OsbXp¯p¶p…

Fsâ S` S^n¨p Wn`vNpkm]n^p¶p.. F´m\v Ipäpw hwekn¡p¶Sv F¶v fWhn`mkm¯tbms`… Mm³ N¼yq«À tfm\nä_nt`¡p hq£n¨p tWm¡n… AsS Mm³ Ss¶ k^vgs] fpä¯p NpWn¨p WnÀ¯n AXn¡p¶p.. Cu hnhnXnkn Ft¸mjm\v C³ÌmÄ sI]vSSv… ASpw ssi sZscWng³… Mm³.. A½m]n]psX fpO¯v tUgyw sNm*v Ipk¶ Wn_w k¶n^p¶p.. C_§n HmXn]mt`m.. Nm^yfnÃ.. ko«nt`¡p tN_m³ bänÃ.. Mm³ SaÀ¶p Wn`¯n^p¶p.. A½m]n Nth^]n C^p¶p.. ssN FXp¯v S`]n sk¨p..
”Bân””
”fn*^pSv Wo.. Wo F´m Fsâ AXp¯v b_ªSv..bmÀ«n.. foWm£n..”
Mm³ H¶pw fn*msS S` NpWn¨p C^p¶p.. FWn¡_n]mw sI]vSSv sSäms\¶p Ak^psX N®pNanÂ..
”Wo F§sW tkt\`pw B]nt¡m.. bs£ hn²p Wo ASv CknsX k¨v sI]vSSv Mm³ sbm_p¡nÃ. A{S]v¡v B{Pin¨p M§Ä b\n Njn¸n¨ ko«nÂ..””
”Bân Mm³ ASv At¸mjs¯ hmiI^y¯nÂ.. bäntbm]n.. Bân Ngvfn¡v.. “” Mm³ Nm`pbnXn¨p Atb£n¡p¶ ^oSn]n b_ªp..
”CSv FWn¡v A§sW knXm³ bänà hn²p.. FWn¡v CSv tI«sW A_n]nt¨ bäq””
Fsâ N®n Wn¶pw skÅw Mm³ A_n]msS Ss¶ HjpNn.. FWn¡_n]mfm]n^p¶p D*mNm³ tbmNp¶ Nm^y§sa Np_n¨v.. AÑWpw A½]pw.. Aks^ Np_n¨ HmÀ¯t¸m Ss¶ Fsâ S`]n tdmwdv hvtcmXWw WX¶p… Mm³ A½m]n C^n¡pN]m]n^n^p¶p.. Mm³ A½m]n]psX Nm`nt`¡v ko\p.. N^ªp.. ”Bân sSäv bänt¸m]n.. CWn CSv BkÀ¯n¡nÃ… Mm³ Nm^\w Fsâ ko«n {blvW§Ä D*mk^pSv.. Bân bvaohv””
Bân Ft¶mXv Fjpt¶Â¡m³ b_ªp.. Mm³ SpXÀ¶p..”Bân Mm³ b_]p¶Sv H¶v tNÄ¡p..”” Bân AsN AhzØ B]n N*p.. ”hn²p bvaohv Wo CWn H¶pw b_]*.. H¶pw tNÄ¡mWpÅ fmWhnNmkØ FWn¡nÃ..”
”Bân Ht^ H^p {bmklyw Mm³ b_]p¶Sv tNÄ¡q.. F¶n«p F´ptkt\`pw Sn^pfmWnt¨maq..FWn¡v sSäpbän.. CWn Mm³ F´m sI¿m.. bänt¸m]n.. CWn C*mknÃ.. bs£ Bân CSv ko«n b_ªm B Wnfngw Fsâ A½.. In`t¸m.. bvaohv Bân.. bvaohv.. Mm³ tkt\ B ko«n Wn¶pw sbm]v–s¡mÅmw.. Wn§sX B^ptXw fmWw Na]m³ Mm³ CÃ..”” Mm³ N^ªp SpX§n]n^p¶p… A½m]n k¶p imans` thmcm shän]n k¶n^p¶p.. Mm³ AknsX Ss¶ Wn¶p.. Np_¨p Njnªt¸m Mm³ imant`¡v sI¶p.. AknsX A½m]n C^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *