എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 10

Posted by

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 10 

ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 10 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS

SpX^p¶p …

tfmtW ..FjptW¡p……Mm³ sM«n N®p Sp_¶p. A½¨n B\tÃm

Fs´m^p D_¡w B\v .Im] NpXnt¡*..hf]w H¯n^n B]n ….. Im] ¥mÊpfm]n«p A½¨n

D_§n tbms]¶p At¸mjm\v– fWhn`m]Sv.

H¶v f]§n..Nps_ hf]w Bt]m ? inf]pw AÑWpw Hs¡ FknsX F¯n ? þþþ Im] km§n sNm*v Mm³

A½¨n fmN-vhn fm_n hm^n DXp¯n^n¡p¶. bSnkv tbms` fp`]pw k]_pw Hs¡ Nm\n¨p
Wn¡p¶p. Np_p¡sâ N®v F¸jpw tNmjn¡q«n F¶ tbms` B\v W½sX Nm^yw.
tWm«w BUyw tbmkpN fp`]nt`¡v Ss¶ . Nm\pt¼mÄ ko*pw ko*pw N¼n BNpw.

Mm³ knan¨m^p¶p tfmtW ..Wà Sn^¡v B\v..t`äv BNpw F¶v b_ªp þþþþ A½¨n

A½¨nsX tKm`n Hs¡ Njntªm…CWn F´m ? þþþþ Mm³ Sn^¡n

CWn tKm`n H¶pw CÃ..AÑWv I¸m¯n D*m¡\w..ASv Ak^v k¶n«v fSn þþþþ A½¨n

Mm³ hf]w tWm¡n , A©^ Bkp¶tS DÅp. inf Hs¡ CWn]pw t`äv BNpw F¶v
b_]p¶p. F«p f\n F¦n`pw BNpfm]n^n¡pw.

tKm`n H¶pw Csæn FsâNqsX C^n¡v þþþ A½¨nsX ssN]v¡v N]_n bnXn¨p sNm*v
Mm³ b_ªp.

Mm³ AXp¡asX N¯v AXn¨n«v k^mw. FÃmw AknsX Sp_¶p NnX¡pkm þþþ A½¨n AXp¡a]nt`¡p
tbm]n .

A`vbtW^¯nWp BNpw Ss¶ Sn^nsN k¶p Fs¶ tIÀ¶v thmc]n C^p¶p.

A½¨n H¶v C¯n^n Wo§n C^p¶m Mm³ H¶v NnX¡mw þþþþþ A½¨ns] SÅn Wo¡n
fXn]n S` Im]v¨p sNm*v Mm³ b_ªp.

fXn]n S`sk¨Spw A½¨n NpWnªp sW_pN]n FWn¡v H^p D½ S¶p. Sn^n¨p MmWpw
A½¨nsX Ip*n Ipwdn¨p. Bßmw¨n k`Sp ssN]v fpXn]v¡p CX]n`qsX HmXn¨p SpX§n.
CXSp ssN]v Fsâ k]_nWp Np_pN]pw sk¨p.

A½¨n CX¡v CX¡v ssN]v D]À¯n hz´w fpXn HSp¡n sk¡p¶p*v. At¸msjÃmw Fsâ
N®v A½¨nsX N£¯n B\v. N_p¯ »uhv B\v C«n^n¡p¶Sv. C¯n^n ssWhv Sp\n
B]Sp sNm*v B skap¯ N£w H^pfmSn^n sSanªp Nm\mw.

b*v Bt^m b_ªn«v Ctà …sb®nsW Sp\n C«p Nm\pt¼mÄ B\v ASv CXmsS
Nm\p¶SntW¡mÄ NqXpS N¼n F¶v… CWn Cs¸m b_ªnà F¦n Mm³ b_]p¶p ..
A§sW Ss¶ B\v.

A½¨n H^p I^¡p Ss¶. AÃ..sN«nt]m³ Cks^ F´m sI¿pt¶? fpt¶ Ft¶mXv b_ªntÃ..
k`Sm]n«p H¶pw WX¡p¶nà F¶v…..

tfm³ F´pkm tWm¡pt¶ ….. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *