ആഷിക്കിന്റെ ഷാഹിന ഇപ്പോൾ

Posted by

ആഷിക്കിന്റെ ഷാഹിന ഇപ്പോൾ

ASHIUQINTE SHAHINA IPPOL BY RAJU

gminW kmXvh¸v AVnNw Dbt]mPn¡m_nÃ. Ct¸m H¶v ^*v Unkhfm]n«v Bl tI¨n]pfm]n F¶pw ^m{Sn Np_¨ptW^w Imäpw. BltI¨n fnWn]m¶m\v kmXvh¸v Dbt]mPn¡m³ SpX§n]Sv.

Cu Bl tI¨n F¶v b_]p¶Sv gminW]psX koXn³s_ sSm«Xp¯v Smfhn¡p¶ Ak^psX A]¡m^m\v. AkÀ ^*p koXms\¦n`pw H^p koXv tbms`]m\v AkÀ Njnªp tbm¶n^p¶Sv. Bl tI¨n¡v gminWt]]pw gminW¡v Bl tI¨n]pw Wà e]¦^ Cãfm\v. gminW]psX D½ H^p h-vNqÄ Xo¨_m]n^p¶p. ASv sNm*v sI_p¸Nm`¯v bN hf]§ans`Ãmw Bl tI¨n]m]n^p¶p gminWs] tWm¡n kaÀ¯n]n^p¶Sv. gminW BltI¨ns] hz´w A½s] tbms`]m]n^p¶p N*Sv. AkÄ CX]v¡nsX b_]pfm]n^p¶p FWn¡v H^p D½]pw D*v H^p A½]pw D*v F¶v..

Cu Bl tI¨n]psX eÀ¯mkpw gminW]psX D¸]pw ^*ptb^pw H^p ssd¡v sshZn B\v f^n¨Sv. ^*p koXpNan`pfm]n B¬S^n F¶v b_]mkp¶ H^mav BltI¨n]psX fNWm\v. AkWnt¸mÄ Sn^p¸q^n GtSm dWn]³ N¼Wn]n tKm`n tWm¡pN]m\v.

gminW Ct¸mÄ eÀ¯mkn³s_ ko«n`m\v. eÀ¯mkv BgnNv.. N`ym\w Njnªn«v fq¶pkÀgfm]n. Np«nNÄ H¶pw B]n«nÃ.

Bgn¡nsâ ko«n D½m¡v AhpOfm]SnWm ko«p tKm`n sI¿p¶SnWpw fäpw AksWs¡m*v H^p sb®v sN«n¡m³ So^pfmWn¨t¸mÄ Ak³ BUysfms¡ H^pbmXv FSnÀ¯ptWm¡n. Nm^\w AkWv A¶v 21 k]Êv D*m]n^p¶pÅq. fm{Sfà B k]hnWpaa bNzS]pw SXnfnXp¡pw Cà A¶v. C¶pw ASv tbms` Ss¶ B\v. AksW A_n]m¯ B^v N*m`pw ¹hvXpknWv bYn¡p¶ H^p {co¡v sI¡³ Ft¶ b_]q. bt£ Nm\m³ Wà hpµ^³ B\v.

Ct¸mÄ Ss¶ N`ym\w tk* F¶v b_ªn^p¶ BgnNv GtSm H^p N`ym\¯nWv gminWs] N*t¸mÄ AkapsX sfm©v N*t¸mÄ AkapsX In^n N*t¸mÄ AkapsX tdmZotg¸n fp` N*t¸mÄ AkW§v Cãfm]n. AkÄ¡v {btSyNS^w H^p sfm©m\v. AVnNw D]^fnÃmsS SqskÅ Wn_fm\v AkÄ. Wà tdmZn tg¸v. k`n] fp`. 34 sshhv. B^psX fpOt¯¡pw l^n¡v tWm¡m¯ fS In« tk*ptkmafpÅ Aksa N*m B^pw N`ym\w Njn¡m³ Bln¨p tbmNpw

A§sW BgnNv ko«n Nm^yw AkS^n¸n¨p. Bhncn³s_ ko«pNmÀ gminW]psX ko«n k¶v sb®v tImUn¨p. gminW]psX D½ H^p Xo¨À B]SnWm gminWs] WÃ^oSn]n bYn¸n¨v k`n] Ft´m B¡\w F¶pÅ tfmifm]n^p¶p. WÃk®w bYn¡pN]pw sI¿pw gminW.. bt£ Cu H^p dÔw k¶t¸mÄ AkÀ ASnsWm¶pw Wn¶nÃ. Nm^\w AkÀ¡v hzbvWw Nm\m³ tbm`pw bäm¯ S^¯n`pÅ H^p dÔfm]n^p¶p ASv. Bgn¡nsâ ko«pNmÀ Wà S_kmXnNapw Wm«ns` A_n]s¸Xp¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *