സഞ്ചുവിൻറെ കളികൾ 2 [MSA]

Posted by

സഞ്ചുവിൻറെ കളികൾ 2

Sanjuvinte Kalikal Part 2 bY mSa | Previous Part

 

 

BUys¯ emPw Np_¨p tdmÀ B]nt¸m]n, B Np_kv Cu emP¯n WnN¯mWmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p..

Wà tbms` D_§n, tcm¬_nRv tN«m\v Mm³ D\^p¶Sv.. Znhv–t¹]n tWm¡n]t¸mÄ B_p f\n , D½,]m\v knan¡p¶Sv Mm³ Aä³Zv sI]vSp. imt`m “” D½: “”tfmsW tW^w skap¯p k^p¶ntÃ..””
Mm³ : “”Np_¨qsX D_§s« D½, As§mXv k¶nXv tks_ b\ns]m¶pfnÃtÃm.. “” D½ : “”AtÃXm, WKofnWv tKm`n¡v tbmt*, Wo AknsX Wn¶ms`§Wm..”” Mm³ : “”CÃp½m..C¡m¡v C¶v Hmcv Bs\¶v C¶s` b_]p¶Sv tN«v, D½ tcm¬ skt¨..”” f_pbXn¡v N¯v Wn¡msS Mm³ N«v sI]vSp.. tcm¬ sdZnt`Nv C«p..

At¸mam\v Mm³ {lUn¡p¶Sv.. F³s_ Np® fq¯p Wn¡pkmWv, ASn IqXpÅ H^p WWkv… _qfn C^p«m\v, H¶v NqsX hq£n¨p tWm¡n tim, Fsâ Np® WKofn¡m]psX km]n`m\v.. ASv fWÊn`m¡n]t¸mta¡pw Np® H¶v NqsX d`w sk¨v.. Mm³ F´v sI¿\sf¶v A_n]msS bN¨p tbm]v.. Mm³ D\À¶ Nm^yw C¡ fWÊn`m¡pN]pw sI]vSp.. CWn hiN^n¡msS C^n¡mWpw bänÃ… C¡ At¸mapw H^p Nqh`pfnÃmsS Np® fq©pkm\v… Np_ tW^w A§sW SpX^p¶SnWp tlgw bpÅn Np® km]n Wn¶psfXp¯p… F¶nXv fpNant`¡v bm¼nj]p¶Sv tbms` bSps¡ Cjªp… bp¡nĨpjn]n Wmkn«v H^p N_¡w… ABiv… Mm³ fqant¸m]n.. C¡ ASv kN sk¡msS k]_n sfm¯kpw D½ sk¡pN]pw… Wmkp sNm*v In{Sw k^¡pN]pw sI]vSp sNm*n^p¶p.. FWn¡v hin¡mkp¶Sn`pw A¸p_fm]n^p¶p ASv. Fsâ BUys¯ shN-vhv AWpekw.. ASv fsäm^p bp^pgWpfm]n«v, HmÀ¡pt¼mÄ Ss¶ kÃm¯ H^p AWpeqSn.. B hpP¯nWnX]n`pw Mm³ H¶v {l²n¨p… M§Ä ^*ptb^pw bqÀ®fm]pw WPvW^m\v… CsSt¸mÄ Du^n,Mm³ tbm`pf_n]msS.. tim, C¡ H^p knUPv²³ Ss¶.. HmÀ¡pw tSm_pw Np®¡p«³ d`w k¨v sNmt* C^p¶p,.. BUyfm]m\v Np«³ Ct{Sw k`pSmNp¶Sv F¶v Mm³ fWÊn`m¡n… C¡ sI]vSt¸mÄ C§sW, At¸mÄ Fsâ kmW_m\n hpfn C¯ B]n^pt¶Â… in¿m… Mm³ SpÅnt¸m]n.. fsäm¶pfà AtSmÀ¯t¸mam]m\v C¡ Fsâ fp`¡®n NXn¨Sv… hpOw tkUW]pw H^ptbms` AWpekn¨ Wnfngw.. C¡ Fsâ fp` I¸n k`n¡m³ SpX§n… ^*p fp`]pw fm_n fm_n I¸n.. Mm³ hpO¯nsâ sNmXpfpXn]n F¯n]n^p¶p… C¡ bSps¡ Nm]n F¯n sdZv hznIv C«p, Mm³ sbs«¶v ssN sNm*v fpPw f_¨p… Wm\tfm, Aà fsät´m.. A_n]nà At¸mÄ A§sW sI¿mWm\v tSm¶n]Sv… Fsâ ssN fmän]n«v, C¡ Fsâ Ip*n AfÀ¯n Ipwdn¨p, F¶nXv tImUn¨p.. h©pknWv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *