എന്റെ കളികൾ 15 [Syam Gopal]

Posted by

എന്റെ കളികൾ 15

Ente Kalikal Kambikatha Part 15 bY: Syam Gopal | Previous Parts

NT sskNn]Sn fm¸p tImUn¡p¶p .KoknSw F¶ So^ Up^nSw Nm^\w AtWNw {blW§an sb«p FjpSm³ hmVn¨nà CWn fpS fpX§msS NqsX Nm\pw . CSp ks^ S¶ ht¸mÀ«v CWn]pw {bSo£n¡p¶p

Fs¶ Nm\n¡m³ F¶ k®w go` fmZw Ak^psX fp`NÄ Nm\mSm¡ knVw B\v bnXn¨n^p¶Sv . FWnNt\ B fp`NÄ N*n«p AVnN tW^w bnXn¨p Wn¡mWpw bäp¶nà . Fsâ km]pw sbman¨pÅ tWm«w N*n«ms\¶p tSm¶p¶p fmZw Ip^nUmÀ H¶p k`n¨p tWs^]m¡n .. At¸mjm\v FWn¡v Ø` Nm` tdmVw k¶Sv .Mm³ Fsâ N®pNÄ bn³k`n¨p . Cu kÀNv F§sW F¦n`pw Nn«nt] fSn]mkq . sscW³gy`n Ct¸mjs¯ AkØ kas^ tlmNw B\v . Ìmcnsâ l¼aw {lpSn]psX sZ`nk_n ko«ns` In`kpNÄ bpSn] tÌm¡v NX]psX kmXN FÃmw NqXn Bt`mIn¨t¸mÄ Nmfw fm_n Nn«n .

H^p knV¯n Mm³ AaskXp¯p mf_ftklno_u ]m{S b_ªp C_§n . C_§pt¼mjpw B N®pNan H^p Sna¡w D*m]n^p¶p .Mm³ ASp fWbqÀkw N*nà F¶p WXn¨p .H^p BjvIs¯ hf]w B\v Mm³ b_ªn^p¶Sv . Smsj bmÀ¡n§n Wn¶pw k*ns]Xp¯p bp_¯n_§n]t¸m Ss¶ Mm³ hofs] knan¨p . tgm¸n F§sW]p*v F¶p tWm¡mWm]n^p¶p knan¨Sv F¶m InÃ_ tNmcn tXdnapw Pncv_v sFäwhpw fm{Stf sh]nÂhv D*m]n^p¶pÅq .AknsX]pw Wn^ml B]n^p¶p c`w .

b¯p bSnW©p fnWnänWNw Mm³ tgm¸n F¯n hof H^p ^ustom`rln` Aä³Zv sI¿pN]m]n^p¶p . hnÔpkntWmXv NvÌtfs_ tWm¡m³ b_ªn«p Mm³ hofs] Hmcohn knan¸n¨p .AkÄ H^p sskäv NpÀ¯]pw »q NaÀ s`¤n³hpw B]n^p¶p .AkapsX fpjp¯ fp`NÄ Bs^]pw Dt¯Kn¸n¡p¶ S^¯n B]n^p¶p . Ct¸mÄ F´ms\¶v A_n]nà Wt¶ C_¡n sk«n] Njp¯pÅ s{ZÊv B\v AkÄ Dbt]mPn¡m_p .

F§sW]p*m]n^p¶p hÀ go` fmZw ? hof]psX tImUy¯n B\v Mm³ sM«n D\À¶Sv .. Ct¸mÄ F´ms\¶v A_n]nà hzbvWw Nm\ NqXpS B\v .
Wà bmÀ«n]m\v hof .. Cu kÀNv Nn«n]m sNmÅmw W½Ä ^£sbXpw .. ASnWpw NqXn tk*n]m\v Mm³ Wns¶ knan¸n¨Sv .. CSn Ak^psX AakpNÄ D*v
hÀ Ak^psX A`kpNtam ?? hÀ ASpw H¸nt¨m .. FXm NÅ hmt_ AkÄ Fs¶ Nan]m¡m³ SpX§n
FWn¡t\ A^n¨p N]_n .. CknsX BsN bpNªp Wn¡pt¼ma AkapsX kan¨ Ian… F¶m hw]fWw bm`n¨p H^p In^n]n` HSp¡n FÃmw .thmc]pw sdZpw FÃmw W½psX N¿n D*m]n^p¶Sv B]n AtS Aakv Ss¶ B]n^p¶v bns¶ {ZhnRv tXdnÄ B\v Np_¨p b^nSmbN^w B]n D*m]n^p¶m]Sv– .sdZnsâ AtS tfmZ Ss¶ tk\ftÃm ASm]n^p¶p sXWvgWv .
Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *