മാമ്പഴം 2 [SAM]

Posted by

മാമ്പഴം 2

MAMBAZHAM Part 2 BY SAM

fm¼j¯nsâ BUy emP¯nWv S¶ Wà Aen {bm]§Ä¡p Wµn. BUy emPw km]n¡m¯kÀ BXv km]n¨n«p Cu emPw km]n¡pWSmNpw NqXpS BhzmUyN^w .

_inw ssbh Nn«n] bmsX HmXn . Ak³ NpänNm«n f_ªtSmsX ^Sns] Mm³ F¶nt`¡p AXp¸n¨p. AkÄ b_ªp
Fs¶ knXp Bt^`pw Nm\pw. M³ Aksa bnXn¡p¶Sv AkÄ Cãs¸Xp¶p*v Cs¸m Cu Nm\n¨Sv lo`mkSn If]p¶Sm\v F¶v FWn¡v fWhn`m]n. Bt^`pw Nm\p¶sS Npj¸w DÅq. Fsâ ssN]n`n^p¸nWp Wà sb®p§Ä B^pt¶Â Cs¸m Nkna¯p ssN kot\sW.. Mm³ Aksa d`fm]n F¶nt`¡v– AXp¸n¨p. Akav ^*p ssN sNm*pw bmkmX]n fp_psN bnXnIn^n¡pN]m\v. ssN kn«m fm¼jw Smsj tbmNpsf´v Nm^\w Fs¶ SX]m³ AkÄ¡p bänÃ. Aksa hpPn¸nIv knäm hv–Tn`w Nan¡v DÅ kjn BNpw . _inw k^m³ C^pbSp fnWnäp F¦n`pw FXp¡pw ASnWp fpt¶ ^Sns] ^Sn]psX hzÀt`mNw Nm\n¡m³ Mm³ S]ms_Xp¯p. Aksa F¶nt`¡v AXp¸n¨p bn_Nn Wn¶pw sN«n bnXn¨n^n¡pN]m\v Mm³ . H¸w Fsâ Ip*pNÄ sNm*v AkapsX Njp¯n sI_p IpwdWw WÂNn. AkÄ Ct¸mapw kj§n]n«nà NpS_n fm_m³ s{hfn¡p¶ tbms` Nm\n¡p¶p*v F¶m ASv AkapsX AXkm\v F¶v FWn¡v fWhn`m]n.. CkÄ Vm^maw Nan¨n«v DÅkÄ Bs\¶v tSm¶\p.
Mm³ Fsâ Nm]vNÄ sNm*v AkapsX fm_nX¯n St`mXm³ SpX§n. AkÄ F¶nt`¡pNqXpS Imªv . Fsâ fp*nWpÅn fpj¨p Wo¶ Np«sW AkapsX Im*n]n C«p D_¨p. BSnWv AWph^n¨p Akav I´n SÅn S¶p. AkapsX sIkn]n Mm³ tfUpkm]n NXn¨p. Fsâ ssNNÄ AkapsX fm_n HmXn WX¶p bns¶ ^*p ssNNÄ sNm*pw fm_n AfÀ¯n. kn^`pNÄ sNm*v S¸n AkapsX fp`N®v N*p bnXn¨p H¶v sM^n¨p AkÄ¡p sI_pSm]n tkUWnt¨m?. Èv Ft¶m H^p ldv-Ufm]m\v tkUW bp_¯p k¶Sv H¸w AkapsX bmkmX]ns` bnXn kn«ptbm]n . bmkmX fX¡n D*m]n^p¶ fm¼jw FÃmw Wn`¯p ko\p.
AkÄ bqÀ\fm]pw FWn¡v kj§n F¶v Mm³ A_nªp.

fj NW¡pN B]n^p¶p. SNÀ¯p sb¿p¶ fj]n M§Ä bmSn WWªp G¦n`pw B S\p¸n`pw M§apsX l^o^§Ä¡p IqXv bnXn¨n^n]vNpN B]n^p¶p. Aksa FWn¡v AenfpOfm]n Wn_p¯n tN«n bp\À¶p AkapsX Ip*pNÄ Mm³ k`n¨pNpXn¨p . FWv BUnl]n¸n¨p sNm*p Akapw CwsW¡*pNÄ k`n¨p NpXn¨p AkapsX Wm¡pNÄ Fsâ km]nt`¡v SÅn S¶p Mm³ ASv k`n¨p NpXn¨p. AksatN«nbnXn¨ Fsâ ssNNÄ tf Smjvt¯¡p C_§n AkapsX I´n]n F¯n Wn¶v. l^ml^n]n AVnNw k`n¸fp*m]n^p¶p AkapsX I´nNÄ¡v. _inw k^m_m]n Ak³ MRsa Nm\mSn^n¡m³ tk*n Aksa]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *