അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 2 [Achu Raj]

Posted by

അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 2

Anjali theertham Part 2 bY Achu Raj | Previous Parts

 

 

Njnª emP¯nWp Wn§Ä S¶ t{bmÕmiW§Ä¡v Wµn…b^nInSfmÃm¯ tfO`]m]SpsNm*v FjpSm³ A¸w t{b]mhsbXp¶p*v ..NT sskNp¶Spw ASv sNm*m\v….

AMvK`n]psX h¦X§Ä PoS b_ªp SpX§n…
“”””Nptª Mm³ CSv b_ªp F¶Sv CknsX B^pw A_n]^pSv Fsâ tKm`n tbmNpw …Cu H^p k^pfmWw sNm*v fm{Sfm\v MmWpw F³s_ NpXpwdkpw Kokn¨ptbmNp¶Sv…”
PoS]psX N®pNan At¸mapw e]w Wn_ªp Wn¶n^p¶p…
“”””Mm³ b_ªntà Ft¶mXv Cu Nm^y§Ä b_ªSpsNm*v KoknS¯n Wn§Ä¡v Pp\§Ä fm{Stf D*mNp”
i^n]psX B km¡pNÄ PoS]v¡p Bßknlzmhw D*m¡n sNmXp¯p…
PoS b_ªp SpX§n… B hf]w IoknXpNÄ tbm`pw ASv tNÄ¡msW¶k®w WnlÐ^m]n…
“”””Nptª B Np«n H^p bmkfm\v… ASn³s_ KoknS§Ä A{S]pw h¦X§Ä fm{Sw Wn_ªSm\v–… Ft¶mXv FÃm h¦X§apw k¶p b_]pw… D^`v sI¶v f±at¯mXv b^mSnNÄ b_]p¶Spt¸ms`…”
ASpb_]pt¼mÄ PoS]psX AkØ]pw f_n¨Ã F¶v i^n¡v tSm¶n…tWm«p sN«pNapsX CX]n Kokn¨ptbm¶ i^n¡v Um^n{Uykpw NãvXbmXpw b«n\n]pw CSpks^ Fs´¶ptbm`pw A_n]nà F¦n`pw At½s]¶ Wn_Nmkyw bNÀ¶p S¶ Hmt^m^ AWpek§apw AkWp PoS]psX]pw AMvK`n]psX]pw h¦X§Ä fWhn`m¡m³ {bmbvSWm¡n]n^p¶p …
PoS SpX˦p..
“”””B Np«n KWn¨Spw kaÀ¶Spw H^p hmUm^\ NpXpwd¯n`m\v AkÄ¡p Smsj]m]n ^*p sb¬Np«nNÄ NqsX]p*v…b\fnsæn`pw Nq`n¸\n¡m^Wm] AkapsX Aѳ Aks^ Wà ^oSn]n Ss¶ B\p tWm¡n]Sv…. bs£ knVn F¶pw bmk§Ä¡v FSn^m\tÃm… AMvK`n b¯n bYn¡p¶ hf]w sb«¶p*m] H^p Aäm¡n Ak^psX Aѳ f^\s¸«p…AÑsâ knt]mP¯n SNÀ¶p tbm] B NpXpwdw bn¶oXv B^pw Sn^nªp tWm¡mWnÃmsS Häs¸«p tbm]t¸mÄ Sa^msS bnXn¨p Wn¶Sv Ak^psX A½]m\v..”
At¸mta¡pw PoS]psX N®pNÄ Wn_ªn^p¶p…fäpÅk^psX kngf¯n`pw hz]w tkUWn¡p¶ Wm«n³ bp_§ans` WngNa¦fm] hvtWiw A½]n Wn¶pw i^n H^p¸mXv– tN«n«p*v…
S³s_ Aѳ Ss¶ ASnWpÅ H^p hm£n]tÃ…. Aæn C¶s¯ Nm`¯v hz´w fmSmbnSm¡sa tbm`pw b\¯nsâ]pw hz¯nsâ]pw tb^n sNmÃm³ tbm`pw fXn¡m\n¡m¯ Wm«n AN¶ dÔ¯n sb« CkÀ¡v FÃm hz¯pw tWm¡n WX¯mWpw ASnsâ `me kninSw FXp¡mWpw Aѳ h½Sn¡pfm]n^p¶nÃt`m…
ko*pw i^n]psX fWhn AÑsâ ØmWw D]À¶p…
i^n]psX {l² ko*pw PoS]nt`¡v Sn^nªp…
“”””b` koXpNan`pw fm_n fm_n tKm`n sI]vSp AMvK`n]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *