കവിതനായർ അമ്മയും ദീപടീച്ചറും

Posted by

കവിതനായർ അമ്മയും ദീപടീച്ചറും

Kavitha Nair Ammayum Deepa Teacherum എഴുതിയത് ഗോപുക്കുട്ടൻ

Mm³ Fsâ hz´w AWpekw knk^n¡p¶p. k`n] Fjp¯pNm^psX NTNapsX ^hw H¶pw D*mNnÃ. Cãmfm]m`pw Csæn`pw Wn§apsX Aen{bm]§Ä A_n]n¡pN.

Fsâ A½ NknS Wm]À. tb^p tNÄ¡pt¼mÄ Ss¶ Np´n¨n^p¶p bm{Sw NjpNp¶ B ^qbw fWÊn k^p¶p*sÃm. ASpSs¶ BÄ.
C^p Wn_fm\v A½¡v {bm]w Wm`vbSntWmXXp¡p¶p. H^p DÄWm«n sI_n] bpj]psX A^nNn`m\v Smfhw. AXp¯Xp¯v koXpNÄ H¶pw CÃ. bpj¡^nNn H^p HmXn« koXv. N¡qhv F¶v b_]p¶Sv ko«n Wn¶pw A`vbw fm_n bpj]n NpänNÄ Wm«n ASnWp fpNan b`N]pw fäpw k¨p*m¡n Hm`sNm*v f_¨ H¶m\v. Sq_p¶Sv tWs^ bpj]nt`¡v. A½¡pw sb§Ä¡pw fq{Ssfmjn¡mWm]n koXnsâ bp_Nn H^p f_¸p^]p*v. bpj¡^]ns` N*`pNÄ¡v CX]n Npan¡m³ huN^yw D*v.

AWn]¯n AWyWy ¹hv k®nWp bYn¡p¶p. A½¡v AXp¯pÅ H^p shmsshän]n`m\v tKm`n. ko«n S¿`pfp*v. A¨³ b*v sNm¨n]n H^p N¼Wn]n N¬hv{X£³ tKm`n¡v tbm]n bns¶ AknsX H^p¯ns] sN«n AknX§v NqXn. ¹Ìp Njnª¸w Mm³ Wm«n sI_n] b\nNÄs¡ms¡ tbmNm³ SpX§n.

M§apsX Wm«n A½fmÀ sbmSpsk koXpNan sgZv–Zn V^n¡m_nÃ.. ASpsNm*pSs¶ B ko«ns` ln^`st fNWv H¶pw At½sX gZn f\¯p km\fXn¡mWpÅ t]mPkpw Np_km]n^n¡pw. Fsâ AkØ]pw ASpSs¶.. A½]psX bq_nsâ ^pIn]pÅ fq{S¯pÅnNÄ ko\ At½sX gZn H¶pw Nn«\sf¦n k`n] dp²nfp«m\v..
A½ tKm`n¡v tbmNpt¼mÄ fm{Sfm\v gÍn CXm_v..
bp_¯ptbm]n k¶p A½ B gZn _qfn Du^n CXp¶ks^ BNmwg]m\v..
AknsX Ip^p*p NnX¡p¶ A½]psX B PÔfpÅ f\¯pw ^pIn¨pw AXn¡p¶ hpOw H^p sb®nsW Nan¨m Nn«nÃ.
bs£ A§nsW Fap¸¯n Nm^yw WX¡nà Nm^\w A½]psX sgÍn Nn«n]m`pw ASp f\¯v km\w knXm³ DÅ huN^yw Np_km\v. BsN H^p sd{Zqfm\v M§apsX sNm¨p ko«n DÅq. AWn]¯n]ms\¦n Ft¸mjpw Fsâ bp_sN D*mNpw. NmjvI]n AkÄ¡v FhvS_nsâ Ct¸mjs¯ sNmjp¸pw fpjp¸pfm\v.

bpj¡^]n C^p¶v A½ bm{Skpw Sp\n]pw NjpNp¶Sv Mm³ tWm¡m_p*v. fp*v fp«nWp fpNant`¡v Np¯n SpX Nm«n]pÅ A½]psX WX¯w N*m N¼n]mNpw. Npjnª sbm¡nÄ Ipjn]m\v A½¡v. WÃtbms` tKm`nNÄ sI¿p¶SnWm UpÀt½UÊv CÃ. CX¡v A½ Npan¡p¶Spw Mm³ F¯ntWm¡m_p*v. A`vbw Cänª k`n] N®pNÄ DÅ fq*psNm*v f_¨ fp`]pw I´n]pw fm{Stf N*n«pÅq. fpjpkWm]n WPW]m] A½s] Nm\pkm³ Njnªn«nÃ.

AWn]¯n A½mksâ ko«nt`¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *