അവസാനിക്കാത്ത കഥ 2 [ സൂര്യ ]

Posted by

അവസാനിക്കാത്ത കഥ 2

AVASANIKKATHA KADHA 2 BY SURYA | PREVIOUS

 

A§sW C^n¡pt¼mÄ B\v Mm³ BUyw B]n«v »q cn`nw Nm\p¶Sv tW^s¯ b_ªntà H^p tI¨n]psX ko«n Xokn Nm\m³ tbmNp¶Sv AkÀ¡p ^*p f¡Ä B\v fq¯ fNWpw bns¶ Mm³ Fsâ A½m]nsX fNWpw tI¨n inµp B\v ihvd³Zv PÄcv C B\v FWn¡v tSm¶n]n«p*v tI¨n¡v Wà NXn DÅ Nq«¯n Bs\¶v Ft¸mjpw SpXs]Ãmw Nm\n¨nt« C^n¡q W½sa N*m`pw fmänÃ. tI¨n]pfm]n DÅ NT bns¶ b_]mw A{S¡p D*v b_]m³ Mm³ Gäkpw NqXpS Nan¨n«pÅSv bns¶ FWn¡v tks_ H¸n¨p S¶n«pÅSv Cu tI¨n]m\v ASv kjnt] b_]mw. M§Ä Xokn]n »q cn`nw Nm\pN]m]n^p¶p Np_¨p N*p Njnªt¸mÄ AkÀ ^*p tb^pw NqXn _qw C N]_n kmSn AX¨p Ft¶mXv Ft§m«p k^* F¶v b_ªp bs£ Mm³ kmSn`nsâ Pym¸n NqXn Hanªp tWm¡n At¸mÄ N* NmjvI ^*p tb^psX]pw tUi¯v Sp\n H¶pw Cà tI¨nsX fNsâ hmVWw FXp¯p fäksâ km]n B\v Ak³ ASv Wà {bmÎohv DÅSv tbmt` B\v sI]p¶Sv Ak³ Wp W¶m]n hpOn¡p¶pXp F¶v FWn¡v fWhn`m]n Ak³ NnX¶p bpa]p*v AkWp k^m_m]n F¶v FWn¡v fWhn`m]n sb«¶v Aksâ km]n Wn¶pw bp_t¯¡p FXp¯n«v Aksâ tUi¯v Ss¶ Hjn¨v At¸mÄ B\v Mm³ Aksâ l^n¡pw Nm\p¶Sv ASnNw k`n¸w CÃm F¶m Wà k®w D*v. fäksâ Bs\¦n sI_pSm\v H^p sI_pkn^`nsâ A{StN DÅp (AksW PÄcn sNm*v tbm]n«v skXn¸p^]n tI¨n Fs¶ sS_n knan¨nà Ft¶ DÅp).Mm³ tkPw Fsâ hoän k¶n^p¶p AkÀ H¶pw A_n]m¯ tbms` C^p¶p. bn¶oXv AktWmXp CSv b_ªp AksW ka¨p CX¡v km\w AXnbn¡m_p*v AknsX k¨n«m\v Fsâ hpµ^sW FWn¡v Nn«n]Sv ASv kjnt] b_]mw.
Cu hf]¯p Fsâ b\n AXp¯pÅ tI¨nfms^ FÃmw ss{X sI¿pN]m\v. A§sW H^p Unkhw W½psX A½m]nsX tfm³ FWn¡v km\w AXn¨p S^pN]m]n^p¶p At¸mÄ b_ªp WnW¡v H^p hÀss{bhv– D*v Mm³ knan¡pt¼mÄ k^m³ b_ªp. Fsâ fWÊn knIm^n¨p B^m]n^n¡pw CSv F¶v. A¶v H^p Mm]À B]n^p¶p M§Ä cpXvtdmÄ Nan¡m³ tbmNm_p*v Ak³ b_ªp Wo tW^t¯ kt¶maq AknsX Bs\¦n sI_n] NmXv FÃmw D*v ASnsâ DÅn tbm]m B^pw A_n]nà A§sW B\v Mm³ H^p 2 .30hu AknsX F¯n Np_¨p Njnªt¸mÄ AkWpw W½psX tI¨nsX ^*mfs¯ fNWpw At¸mÄ FWn¡v hwl]w B]n Mm³ AktWmXp N®psNm*p tImUn¨p F´nWm CksW sNm*v k¶Sv F¶v Ak³ N®X¨v Npj¸w Cà F¶v b_ªp At¸mjm\v FWn¡v hfmVmWw B]Sp At¸mÄ FWn¡_n]nÃt`m CkWm]n^n¡pw Fsâ CWn fpS`pÅ AXnf F¶v.
M§Ä fq¶v tb^pwNqXn NmXnsâ DÅnt`¡v tbm]n A½m]nsX tfm³ KnSn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *