കാമമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ 2 [SOORYA]

Posted by

കാമമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ 2

KAMAMAANAKHILASAARAMOOZHIYIL PART 2 BY SOORYA

 

BUyfm]n Fsâ NT km]n¨kÀ¡pw Aen{bm]§Ä b_ªkÀ¡pw Fsâ Wµn.. BUyfm]m\v CknsX H^p tÌm_n tbmÌv sI¿p¶Sv. k]W¡mÀ F§sW hzoN^n¡pw F¶p A_n]nÃm]n^p¶p.. Np_¨v NpXpwd {blvW§Ä Nm^\fm\v sskNn]Sv U]km]n £fn¡pN.. CWn]pÅ emP§Ä F{S]pw tkPw sI¿mw CWn]pw FÃmk^psX]pw Aen{bm]§Ä {bSo£n¡p¶p…
CWn NT]nt`¡v….

bntä¶p ^mkns` Mm³ F\oät¸mÄ Bhn D_¡w B]n^p¶p.. ^m{Sn]ns` Nm^y§Ä Bt`mKn¨t¸m Ss¶ FWn¡v– bq_p S^n¡m³ SpX§n.. Mm³ sfsà bpS¸v fmän tWm¡pt¼mÄ Aksâ Np® N¼n]m]n Wn¡pkm\v.. Mm³ B N¼n Np®]n bnXn¨p H¶p sM¡n.. Bhn H¶p sM«n.. Mm³ sfsà Np®]n H¶p Ip*v tIÀ¯p.. FWn¡ms\¦n Bhn]psX Np® H¶p km]n C«p I¸m³ tSm¶n… Mm³ sfsà Aksâ Np® Fsâ km]n B¡n H¶p Du¼n k`n¨p… F¶n«v bp_s¯Xp¯p..Mm³ hz]w Wn]{´n¨p.. ^mkns` B\v Cs¸m tk*.. Bt^`pw tN_n k¶m .. ASp sNm*v bn¶oXv Bkmw F¶p knIm^n¨p Mm³ F\oäv {cgv B]n Nn¨\nt`¡v tbm]n….

Np_¨p Njnªt¸mÄ Bhn F\oäp k¶p.. AkWp F\o¡pt¼mÄ Im] tk\w.. “”D½m Im]…F¶pw b_ªp k¶p N_n¡v A^nªp sNm*n^n¡pkm]n^p¶ Fs¶ bp_Nn`qsX sN«nbnXn¨p… Mm³ Npan Njnªv– H^p fmN-vhn fm{Stf C«pÅq.. AXn]n {dm]pw Cà bmkmX]pw CÃm]n^p¶p.. ko«n Mm³ bmân CXm_pw CÃ… Bhn Fs¶ sN«nbnXn¨t¸mÄ B\v FWnNv fWhn`m]n Aksâ Np® N¼n B]n Ss¶]m\v . Fsâ tfmsâ N¼Wn]m] Np® Fsâ dm¡n Ss¶ Np¯ns¡mÅp¶p*v.. NrSyfm]n b_ªm Fsâ I´n knXkn Ss¶ Np¯n.. ASv–…
Ak³ b_ªp “”D½m.. Im] tk\w”” F¶n«v Ak³ Fsâ fp`]n bnXn¨p sM¡n.. “”D½m tfmWv bm¸w NpXn¡m³ S^ptfm…?””.. As¸m Ak³ Aksâ N¼n¡p® Fsâ I´n knXkn C«p D^]v¡mWpw Np¯mWpw SpX§n.. FWn¡v sb«¶p sb^p kn^`n¶p S^n¸v tN_n SpX§n….
Mm³:”” F´m Bho sI¿pt¶.. ?
Bhn:””WÃ ^hw C*v D½m C§sW B¡pt¼m Mm³ C§sW BNnt¡ms«… C¶s` D½ B¡n S¶tbms` tSm¶p¶p….””
Mm³ H¶p sM«n… bXt¨msW.. AkWp HmÀf]p*tÃm…. tks_ Bt^msX¦n`pw Ck³ b_]pNt]m sI¿pNt]m sI]vSm BsN Npj¸fmNpfsÃm.. Bhn]ms\¦n Fsâ fp` bnXn¨p sM¡nsNm*v dm¡n Np® C«p Np¯n sNm*n^n¡pkm\v.. FWn¡v bq_n Wn¶p HjpNWpw SpX§n…Mm³ hz]w Wn]{´n¨p.. Cs¸m l^n]mknÃ.. Mm³ b_ªp.. “”tfmsW.. Cs¸m tk*.. bns¶ .D½ B¡n S^mw. Cs¸m tfm³ Im] NpXn¡p””
Bhn:”” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *