അഖിലിന്റെ പാത 6 [kalamsakshi]

Posted by

അഖിലിന്റെ പാത 6

Akhilinte Paatha Part 6 bY kalamsakshi | PRVIOUS PARTS

 

ആറിയ കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞി ആണെന്നറിയാം. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിത്തിന്റെ പാതി വഴിയിൽ ഗുരുസ്ഥാനീയരായ രണ്ട് പേർ എന്നെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അടുത്ത ഭാഗവും വരാൻ കുറച്ച് വൈകും എന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ്. വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്.

 

^m{Sn]psX AÔNm^S¯nsâ D·q`W¯nWm]n hq^yNn^\§Ä Nm¯n^n¡p¶ bp`^n]psX BNfmWw Bh¶fm]n^n¡p¶p.
C¶s¯ bp`^n]n N®p\^p¶SnWv H^pbmXv fp¼v Ss¶ fWÊp\À¶n^p¶p. Nm`w FWn¡m]n Nm¯v sk¨ kjnNÄ FWn¡v tk*n Nm¯p Wn¡p*mNpw. B_v Gjv kÀgw fp¼v fmän]Sm\v B bmSNÄ, Ct¸mjpw knVn]psX N]vbpWoÀ NpXn¨v hmiI^y§sa bjn¨v KoknSw F´ntWm tk*n Kokn¨p SoÀ¡p¶ b` tNmXn fWpgy^psX bmS]nt`¡v tbmNm³ Fs¶ £\n¨p sNm*n^n¡p¶p. bmXnà Fs¶ Mm³ B¡p¶Sv B kjnNan Wn¶pw fm_n WX¡pt¼mjm\v. Fsâ l^o^¯nsâ]pw fWÊnsâ]pw Wn]{´\w hmiI^y§apsX ssN¸nXn]n Wn¶pw tfmI¸n¨v Fsâ {bSo£]psX]pw tfmi§apsX]pw ssNNan G`vbn¨ Wnfngs¯ ko*pw HmÀ¯psNm*v Mm³ N®pNÄ Sp_¶p.

C¶v.. Cs¶Wn¡v tk*n Nm¯n^n¡p¶ hwek§Ä H^p Wnfngw Fsâ N×p¶n NqXn NX¶v tbm]n. FWn¡v e]ml¦NÄ Cà Nm^\w C¶nsâ ^I]nSmkv MmWm\v. Mm³ Fjpt¶äv bSnkv {bemS Nm^y§an fpjpNn. s_Ìv _qfntWmXv tIÀ¶v Ss¶ dmSv_qfpw D*m]n^p¶p. fWÊns` C¶s`NÄ C¶n`qsX NjpNn Na]pt¼mjpw Fsâ fpgnª khv{Sw C¶s`]psX {bSoNw tbms` Wn¶p. {bmTfnN NÀ½§Ä¡v tlgw Mm³ C¶s` ^m{Sn C^p¶ _qfnt`¡v WX¶p.

“”hÀ tW^s¯ Fjpt¶täm?”” Fsâ k^knsâ lÐw tN«v N®pNÄ Sn^pfnsNm*v tNm³ÌdnÄ ht´mgv B\v ASv tImUn¨Sv.
sSm«Xp¯ Nth^]n dmdp C^p¶v D_§p¶p*m]n^p¶p.
“”Mm³ F¶pw ^mkns` Fjpt¶Â¡pw Sn^¡v bnXn¨ KoknSw Asà At¸mÄ D_¡w Np_¨v Np_]pftÃm.”” Mm³ ht´mgnWv D¯^w WÂNn.
“”hÀ C^pt¶maq tKmÀKv hÀ tW^s¯ k^pw F¶v b_ªn«m\v C¶s` tbm]Sv. DXsW Ss¶ k^pfm]n^n¡pw.”” ht´mgv b_ªp. tNm³ÌdnÄ dmdp At¸mjpw Nth^]n Im^n]n^p¶p D_§pN]m]n^p¶p.

“”ht´mgv km]n¡m³ bän] dp¡v kÃSpw Dt*m””. Mm³ Nth^]n C^p¶v sNm*v tImUn¨p.
“”CknsX A§sW km]n¡m¯¡ dp¡pNÄ H¶pw CÃ. b{Sw Np_¨v Njntª k^p. bns¶ hn.sF hm_nsâ fp_n]n Nm\pw hÀ k^pt¼mÄ tImUn¨m fSn.”” ht´mgv A_n]n¨p. Mm³ ko*pw ko*pw fWÊn C¶s¯ Unkh¯n hwekn¡m³ tbmNp¶ Hmt^m hwek§ap`qsX]pw NX¶v tbm]n sNm*n^p¶p. ht´mgv At¸mtj¡pw ko*pw fm]§n]n^p¶p.

“”dmdp F´v D_¡fmtXm CSv NųfmÀ ^£sb«`pw Sm³ A_n]nÃtÃm?””. tbm`ohv tÌgWv fp¶n Ssâ ssd¡v WnÀ¯n tÌgWnt`¡v N]_n k¶v Nth^]n C^p¶v D_§p¶ dmdpknsW tWm¡n hn.sF tKmÀKv tKmhcv tImUn¨p. ssd¡nâv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *