എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 [Surya Prasad]

Posted by

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8

Ente Jeevitham Ente Bhagyam 8 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS

 

Njnª bmÀ«nWp Wn§Ä S¶ FÃm ht¸mÀ«nWpw Wµn…..CWn]pw Wn§apsX t{bmÕmiWw D*mN\w F¶p AeyÀ°n¡p¶p….Fs¶ tbms` H^p ]pk Fjp¯pNm^n¡v Wn§apsX Nfâvhv Np_¨p NqXn Ds*¦n ASv k`n] t{bmÕmiWw BNpw… Nfâvhv Np_¨p Np_km\v , NT km]n¡p¶kÀ Nfâvhv NqXn FjpSm³ Atb£…..

bpSn]Sm]n km]n¡p¶kÀ¡v tk*n b_]pN]m\v

Mm³ fp³bv b_ª Nm^yfm\v NT Ct¸mÄ WX¡p¶Sv Atf^n¡]n B\v thm hm]n¸v Asæn fUm½ B]n«pÅ hwhm^w Cw¥ogn B]n^n¡pw….W½psX NT¡v tk*n Mm³ ASp f`]ma¯n b^nbmgsbXp¯p¶p F¶p fm{Sw…..

Fsâ emPyw Fsâ KoknSw 8

A§nsW M§Ä Sn^n¨p ko«n F¯n….. ko«n F¯pt¼mÄ tKm`n¡m^n Nnw tbm]n^p¶p…..

ko«n F¯pt¼mÄ GSm*v hf]w sskNn«v– 6 f\n B]n^p¶p. Bân M§tamXv b_ªp tbm]n s_Ìv FXpt¯maq ^m{Sn Zn¶À ssXfn knan¡mw F¶p b_ªp bpÅn¡m^n _qfnt`¡v tbm]n…

_qfns`¯n k¶bmsX Mm³ sdZn tN_n NnX¶p… Nm^\w bN DÅ N_¡kpw skÅw tbm]Sv– sNm*pw Wà £o\w D*m]n^p¶p…

“” FXo sKÊn F¶Sm^v¶p Asà bN fpjpk³ DÅ hwek§Ä….FWn¡v FÃmw H^p hzbvWw tbms` tSm¶pkm….”

bn¶Ãm FWn¡pw FÃmw H^p hzbvWw tbms` tSm¶n…

Cu H^p Unkhw sNm*v F{S F{S NTmbm{S§Ä B\v W½psX KoknS¯n k¶Sv–….

C¶s` k¶t¸mav sSm«p Bs\¦n Wo H¶p Bt`mIn¨p tWm¡nt]….

B{cn¡³, sf]vZv Nnw, bns¶ Pm^vsfâv–hv tgm¸ns` Ak³ , Hm… Ak³ F¶m H^p bnXp¯w B]n^pt¶Xn sbt®….Fsâ fqXpw tfmt`w Ak³ sM¡n sbm«n¨p….

“”””Ftâw AtSXn tU tWm¡nt] ‘ CSpw b_ªp

sKÊn C«n^p¶ Xo gÀ«v sbm¡n AkapsX 34 sshhv fp` Nm\n¨v sNmXp¯p…..

AknsX fp`N®nsâ sshZn B]n«v ^àw N« bnXn¨p NnX¡p¶p*m]n^p¶p…..

CSp N*v fyqhpw gÀ«v sbm¡n Nm\n¨p F¶n«v b_ªp

“”””As¸m tU CtSm….’

fyqhnsâ fp`¡®pNÄ tbm`pw N^nWo` bmXm]n«v NnX¡pkmÀ¶p…..

Hm Upã³… sKÊn fp_pfp_p¯p….

“”Wnsâ A¶ Bân F´v– fpS`mXn, Ak^psX dqdpw BÊpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *