എന്റെ കാമം അടക്കിയ കുട്ടൻ

Posted by

എന്റെ കാമം അടക്കിയ കുട്ടൻ

Ente Kamam adakkiya aniyankuttan bY Sinimol

Fsâ tb^v hnWn, H^p CX¯^w NpXpwdnWn]m\v Mm³. eÀ¯mkpw ,tfmapw B]n Smfhn¡p¶p . eÀ¯mknsâ tb^v hpWn . s]SmÀ° tb^à tNt«m, ASn«m In`t¸mÄ CknsX]pÅ BÀt¡`pw fWhn`mkpw. Fsâ tfmÄsX tb^v A½p , CSpw H_nKnW AÃ. AkÄ 8  bYn¡p¶p. Mm³ eÀ¯mknsW tI«³ F¶m\v knan¡p¶Sv .

tI«³ H^p tNm¬{XmÎÀ B\v. ASymklyw kÀ¡pw Sn^¡pw D*v . M§Ä Smfhn¡p¶SnWv Np_¨p Uqs^ , H^p A^ Nnt`mfoäÀ . . AXp¯m\v tI«sâ H^p tI«³ Smfhn¡p¶Sv. B tI«sâ tfmWm\v Np«³ . Ak³ b*pfpSt` CXs¡ms¡ ko«n k^m_p*m]n^p¶p. AkWp H^p 26 k]hp*v , H^pbmXv k®fnÃm¯ C¯n^n sf`nª l^o^w, Nm\mWpw Wà ewPn]m\v . AksWs¶ Intä , Npªt½ ,, Fs¶Ãmw knan¡pfm]n^p¶p . Np_¨pWmÄ Ak³ tN^a¯nWv– bp_¯m]n^p¶p tKm`n. Cs¸m AsSms¡ Naªn«p Wm«n tKm`n¡v s{lfn¡p¶p. fn¡km_pw sskNpt¶^§an Ak³ ko«nt`¡p k^m_p*v , A½pWp Ft´`psfms¡ b_ªpw sNmXp¡pw bYn¡mWpÅSv . A§sW H^p Unkhw tI«³ FWns¡m^p bpSn] tcm¬ km§n¯¶p. 7000 ^pb]psX FÃm huN^y§apw DÅ Hs^®w . ASpks^ Mm³ Dbt]mPn¨Sv H^p hmVm^\ tcm¬ B]n^p¶p bpSn] tcm\nsâ FÃmw FWn¡v Np«³ bYn¸n¨p S¶p . A§sW BUyfm]n Mm³ tchvdp¡pw kXvhm¸pw Hs¡ Dbt]mPn¡m³ SpX§n . A½pkmt\ ASn Ft¸mjpw sP]nw Nant]mXv sP]nw Nan. A§sW Nps_ WmÄ Njnªp… ko«n B^pfnÃmSn^p¶ hf]w, H^p D¨ B]n¡m\pw , tfmÄ h-vNqan`pw tI«³ tKm`n¡pw tbm] tW^w . Fsâ H^p Nq«pNm^n _m\n H^p C¯n^n AÇo` koZnt]m FWn¡v kmXvhvB¸v  A]¨p S¶p. hSyw b_ªm Mm³ KoknS¯n BUyfm]m\v C§sWm^p hwekw Nm\p¶SpSs¶. .. _m\n¡v AkapsX H^p tdm]v {c*v A]¨p sNmXp¯Sm\v , _m\n N`ym\w NjnªSm tNt«m. AkapsX eÀ¯mknWv ssfhq^n B\v tKm`n, CXs¡ms¡t] k^m_pÅq, AkÄ fn¡km_pw tdm]v {c*v fm]n N_§m³ tbmNm_p*v F¶n«v B NTs]ms¡ Ft¶mXv k¶p b_]m_pfp*v. AkÄ¡pw H^p tfmam\v 4 k]hpÅq B Np«n¡v . Ks^ tNm¨nRnsW¶pwb_ªp tbmNpw AkWpfm]n F¶n«v FÃmw Njntª Sn^n¨p k^q .

A§sW AkÄ S¶ koZnt]m Mm³ N*p .. hSyw b_ªm AsSWn¡v ko*pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *